Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

                                           Link to the english pages:

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Aktuelt

HDC = Haydom Development Company Ltd.

HLH = Haydom Lutheran Hospital

SHV = Stiftelsen Haydoms venner

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania. Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort. Link til "startside" om konflikten..
14.09.2016: Naboene til Mulbadaw-farmen har utarbeidet en strategi for å få HDC tilbake på Mulbadaw og CMSC. De har bedt HDCs leder komme med en uttalelse om hvordan HDC da vil drive eiendommene. Les uttalelsen her. (Engelsk språkdrakt)
08.03.2016: Naboene til Mulbadaw- farmen klager over et dårlig og konfliktfylt naboskap med den norske bestyrelsen. Naboene har prøvd å nå fram med sine klager via lokale myndigheter, men har ikke klart det. Kanskje HDC kan hjelpe til. Les den siste rapporten til HDCs leder her. (Engelsk språkdrakt) 

30.12.2015: Søkelys på SHVs pengebruk. Hvis SHVs farmgruppe skal fortsette å samle inn penger til Mulbadaw- farmen, må følgende spørsmål besvares nå:

 1. Hvor mye penger av innsamlede midler er gått med til drift av og investeringer i Mulbadaw- farmen i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? 

 2. Hvor mye penger har Mulbadaw- farmen bidratt med til Haydomsykehuset i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? 

Les mer her.

28.12.2015: De afrikanske naboene krever å overta Mulbadaw farmen og anklager ledelsen på Mulbadaw farmen for trakassering. Les mer her. (Engelsk språkdrakt)
15.3.2015: UD skriver: "Som det bl.a. fremgår av de tre CMI-rapportene fra 2007, 2009 og 2013, har Haydom Lutheran Hospital (HLH) hatt vedvarende utfordringer med hensyn til finansielle systemer og administrasjon." Men granske HLH vil de ikke. Les mer her.
17.01.2015: Fornyet anmodning om gransking av HLH i relasjon til mistanke om misbruk av norske bistandsmidler eller andre ulovlige eller uverdig forhold vedrørende HLH. Les mer her. (Oppdatering)

17.01.2015: Nabokrangel på Mulbadaw.  Minister Mary Nagu har kommet med klar beskjed til eierne av Mulbadaw- farmen:

 • Slutt med å sprøyte ugrasmiddel fra fly.

 • Betal erstatning til naboene for det økonomiske tap som er oppstått.

 • Sats på å bygge gode relasjoner til de afrikanske naboene.

Les mer her.

21.12.2014: Støtt HLH direkte på sykehusets egen konto nr 2801.08.62096  i Sparebanken Sør. Ved å gi penger via Stiftelsen Haydoms Venner sin givertjeneste, går det bort utgifter til ekstra administrasjon, afrikareiser til styremedlemmene og tapsgivende farmdrift. Les mer på HLHs hjemmesider. (Engelsk språkdrakt)
16.12.2014. Korrupsjon under Olsen- administrasjonen på HLH er uomtvistelig bevist. Dette styrker mistanken om bestikkelser i forbindelse med rettssaken HDC reiste mot HLH/SHV om hvem som er rettmessig eier av Mulbadaw- farmen. Les mer her. (Engelsk språkdrakt)
14.11.2014. På tide å si stopp for SHV på Mulbadaw. Manglende overskudd på Mulbadaw må få SHV til å innse at nok er nok. Farmen bør selges, men HDCs hjemmeside består så lenge SHV og jærbuene er herrer på Mulbadaw. Les mer her.
14.11.2014. Økonomisk krise for HLH, men Mulbadaw bidrar ikke. Det er ikke mulig å finne noen dokumentasjon for at Mulbadaw- farmen har bidratt med noe til HLH siden oppstarten for 9 år siden. Les mer her.
27.07.2013: Hva skjer på Mulbadaw? Oppdatering. Hvetehøsten er avsluttet med måtelig resultat. Fortsatt ingen opplysninger om hvor mye som er investert på Mulbadaw eller hva farmen har bidratt med til sykehuset. Les mer her.
22.06.2013. HDC støtter HLH, men ikke SHVs engasjement på Mulbadaw. Martin Wold  skriver i en e- post til HDC at HDCs synspunkter "ligger på et lavmål". Les e- posten og HDCs kommentarer her.
11.06.2013: "Synderegisteret" til Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) slik HDC ser det er gjengitt med lenker til begrunnelser her.
11.06.2013: Nytt søkelys på SHV. HDC har gått igjennennom SHVs regnskaper for perioden 2004 til 2011 slik de framkommer fra Brønnøusundregistrene. Les HDCs kommentarer her.
10.05.2013. Hvorfor HDC ikke har gitt opp. Lite har skjedd i relasjon til eierkonflikten HDC versus HLH/SHV de siste 2-3 år. Les om hvorfor HDC ikke gir seg her.
10.05.2013. Hva skjer på Mulbadaw? Vil mangel på åpenhet føre til svekket bærekraft for HLH? Hva har farmen bidratt med til HLH? Les mer her.
10.05.2013: Tvangssalg av Mulbadaw? Avisartikkel i "The Citizen" reiser spørsmålet om bl.a. Mulbadaw- farmen bør tvangsselges p.g.a. manglende oppfylling av konsesjonsvilkår. Les artikkelen og HDCs kommentarer her. (Engelsk språkdrakt)
07.05.2013: Mangel på åpenhet. Les om masteoppgaven "Haydom Lutheran Hospital: A Sustainable Health-Providing Organization or a ‘White Elephant’?" her. (Engelsk språkdrakt)
07.05.2013: Hvem eier Mulbadaw- farmen? Er det FoH, HDF, HLHDF, HLH eller Olav Myklatun? Les mer her. (Engelsk språkdrakt)
25.10.2011: Korrupsjonen er økende i Tanzania. Toralf Rugland og Olaf Mykland mener konflikten om eierskapet til Mulbadaw- farmen er over. De sier ikke hvorfor. Les mer her (Engelsk språkdrakt), og mer om korrupsjonsmistankene her.

08.08.2011: Norsk eller tanzaniansk kontroll over tanzaniansk land? Et selskap registrert i Tanzania (HLHFD) kan være et illegalt stråselskap kontrollert fra Norge. Les mer her. (Engelsk språkdrakt)

30.10.2010: Olsen familien distanserer seg fra rollen som livslang "Founder Trustee". Dette reiser mange nye spørsmål. Les mer her. (Engelsk språkdrakt)
11.08.2010: Villedende Olsen bilde: På HLH henger et bilde av Ole Halgrim Evjen Olsen med en undertekst som må forstås slik at han var medisinsk direktør (ved HLH) i hele perioden  1961 til 2005. Dette er ikke riktig. Les med her. (Engelsk språkdrakt)
01.08.2010:Åpen dialog og finansiering. Haydom Farm and Development (HDF) vil ikke møte HDC i åpen dialog med eierne av Haydomsykehuset. Finansieringsspørsmålet kommenteres i denne sammenheng. Les mer her. (Engelsk språkdrakt)

11.07.2010: The Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT), Mbulu Diocese, tar styringa i tre viktige spørsmål:

 1. Ny ledelse ved HLH

 2. Hvem skal eie og ha kontroll med HLH?

 3. Hvem skal eie og ha kontroll med Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC?

Les mer her

10.07.2010: Kampen om hvem som er rettmessig eier av Mulbadaw- farmen tilspisser seg. Les mer om trusler framsatt under morgenbønnen på Mulbadaw her, og om invitasjoner med en bismak her. (Begge lenker har engelsk språkdrakt.)
23.06.2010: Ingen skal være i tvil om at HDC støtter The Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT), Mbulu Diocese, i den maktkampen som nå pågår om kontrollen over Haydomsylkehuset. Les kommentarene til HDCs daglige leder her. (Engelsk språkdrakt)
10.06.2010: Ny direktør ved haydomsykehuset. HDC ønsker dr Olav Espegren velkommen som ny direktør ved HLH, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. Les mer her.
08.06.2010: HDC inviterer The Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT), Mbulu diocese, til dialog med sikte på å løse konflikten om eierskapet til de omstridte eiendommene. Les invitasjonen her. (Engelsk språkdrakt).
29.05.2010: Nye muligheter? En ny administrasjon på HLH synes mulig. Okkupantene på Mulbadaw- farmen har etter nesten 4 år ikke klart å etablere noe formelt eierselskap. Disse to forholdene kan gjøre det lettere å komme i dialog om eierkonflikten. Les HDCs kommentarer her.
16.05.2010: Øystein Olsens stilling på HLH er utlyst av HLHs eier med en betingelse om at ny direktør må inneha en medisinsk spesialitet. Det har ikke Olsen. Kommentarer burde være overflødig. Les utlysningen her

10.05.2010: Mulbadaw Farm, CMSC and Water Line System: Agreement between Haydom Lutheran Hospital and Friends of Haydom. 

Les avtalen  her (Word - 97-fil). Les  kommentar fra HDC .  Hjemmesiden til HLH/SHV er som vanlig taus.

19.04.2010: Maktkampen om haydomsykehuset fortsetter. Åpenhet er nøkkelen til at kirkelederne i den lokale lutherske kirka i Tanzania ikke skal oppleve det samme som HDC: Urettmessig å bli fratatt styrings- og eiendomsrett. Les mer (Engelsk språkdrakt) Norsk oppdatering her
13.04.2010: Vil direktør Olsen vil avsette biskopen i den lokale lutherske kirka i Tanzania som eier haydomsykehuset?  Biskopen ikke vil gi Olsen- familien og SHV full kontroll over eiendomsretten. Les mer om maktkampen som nå pågår på Haydom. 
21.3.2010: Anmodning til den norske ambassaden i Tanzania om å se på forslaget om endring av eierstrukturen til HLH. Les mer
15.3.2010: All makt til Olsen- klanen? Olsen- klanen i samarbeid med SHV kan sikre seg fullstendig kontroll over Haydomhospitalet i all framtid. I følge et forslag overføres eierskapet til en stiftelse de skal kontrollere. Les mer

Les eldre aktualitetssaker her

 

 

Hanang- fjellet og HDCs hvetemark i 2006.

 

Haydom Development Company Ltd. (HDC)

HDC ble dannet i 2004 og er er et registrert tanzaniansk aksjeselskap med 3 tanzanianske og 2 norske styremedlemmer. HDC er livssynsnøytralt og skal drives på non- profit basis i relasjon til eierne. 

 

HDCs mål:

 • Matvaresikkerhet for befolkningen i Hanang/Haydom- området.

 • Intensiv og lønnsom matvareproduksjon med effektiv og miljøbevisst bruk av tilgjengelige ressurser.

 • Økonomisk bistand til Haydomsykehuset.

 • Økonomisk vekst og velferd til befolkningen i Hanang/Haydom- distriktet ved bygdeutvikling.

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

Utsultet kveg i overbeitet Hanang- landskap. HDC vil ta vare på naturen og bevare miljøet.