Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Til høyre er gjengitt en e- post som HDC 21.03.2010 sendte til den norske ambassaden i Tanzania v. ambassadør Jon Lomøy. Kopi av e- posten ble også sendt utvalgte personer med tilknytning til norsk UD, norske media og norsk politikk.

Ambassadør Lomøys svar samme dag er gjengitt nederst på siden. Bemerk ambassadørens følgende utsagn vedrørende eier- og styringsstrukturen til haydomsykehuset: "Det er enighet mellom ambassaden og sykehuset om at ambassaden vil bli gitt anledning til å vurdere om eventuelle endringer vil ha betydning for den norske støtten til sykehuset, før prosessen konkluderes." 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Til den norske ambassaden i Tanzania v. ambassadør Jon Lomøy

Bekymring vedrørende endring av eierskap ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Anmodning 1: Vurdering av legaliteten til HDFs foreslåtte styringsstruktur.

Anmodning 2: Vurdering av hensiktsmessig eier- og styringsstruktur til HLH/HDF

I CMI- rapport 2 fra 2009 nevnes det flere ganger at eierskapet til Haydom Lutheran Hospital (HLH) er planlagt flyttet fra nåværende Evangelical Lutheran Church og Tanzania (ELCT), Mbulu distrikt, til en planlagt tanzaniansk stiftelse kalt Haydom Diaconical Foundation (HDF). Fra en tanzaniansk kilde har jeg fått et utkast til statutter for HDF(fullversjon i Word- format for nedlasting), formodentlig utarbeidet av et tanzaniansk advokatbyrå etter retningslinjer gitt av direktøren ved HLH, Øystein Olsen.

Den reelle makten i stiftelsens styre er foreslått plassert hos Olsen- familien og familiens støttespillere i den norske Stiftelsen Haydoms Venner. Forslaget til statutter for HDF opererer med 3 grader av styremedlemmer i HDFs styre (les utdrag fra utkast til statutter):

·         Founder Trustees

·         Institutional Trustees

·         Individual Trustees

Det foreslås 3 "Founder Trustees". Disse skal fungere på livstid (til fylte 75 år), og de bestemmer selv sin etterfølger. De tre er:

·         En representant fra Olsen- familien

·         En representant fra Stiftelsen Haydoms Venner

·         Biskopen i den lokale lutherske kirka.

Statuttene er bygget opp slik at den reelle makten vil ligge hos de to av de tre "Founder Trustees". I realiteten vil dette bety at Olsen- familien og støttespillerne i Stiftelsen Haydoms Venner sikrer seg fullstendig styring i all overskuelig framtid over HLH og formodentlig også over Mulbadaw- farmen og det tilhørende servicesenteret (CMSC). 2/3 flertall blant "Founder Trustees" kan fjerne alle andre styremedlemmer (Trustees). I utkastet til statutter for HDF heter det i kapittel 4.12, Removal: "Prior to the completion of his or her term of service as a Trustee, any other person may be permanently excluded from membership on the Board by a two-third's (2/3) vote of all of the Founder Trustees whenever in its judgment is for the best interests of the Haydom Diaconical Foundation would be served thereby." 

Anmodning1: Vurdering av legaliteten til HDFs foreslåtte styringsstruktur.

For det første vil jeg stille spørsmål ved om en slik maktfordeling i en tanzaniansk stiftelse er i overensstemmelse med lovgivningen i Tanzania. Etter det jeg har forstått skal en stiftelse registrert i Tanzania være kontrollert og styrt av tanzanianske borgere, og ikke være en marionettinstitusjon hvor makt og styring i praksis ivaretas av utenlandske statsborgere. Jeg vil derfor anbefale at ambassaden søker lokal juridisk assistanse vedrørende om de foreslåtte statuttene for HDF faktisk er i overensstemmelse med gjeldende tanzaniansk lovgivning.

Anmodning 2: Vurdering av hensiktsmessig eier- og styringsstruktur til HLH/HDF

Dernest vil jeg stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å la HDF være kontrollert og styrt av norske interesser. Kanskje er det hensiktsmessig å overføre eierskapet til en stiftelse, men da må denne stiftelsen være styrt og kontrollert av ELCT eller en annen adekvat tanzaniansk institusjon (offentlig eller privat). Hovedargumentet for endring av eierskapet til Haydom- sykehuset synes å være en påstand om at det vil være lettere å tiltrekke seg større donasjoner. Trolig er det kun i enkelte konservative misjonskretser i Norge at en slik ny eierstruktur med fullstendig norsk kontroll vil kunne ha en appell for å åpne lommebøkene. Potensielle private donorer i Tanzania vil undre seg over hvorfor alt skal styres fra Norge. Assosiasjoner til klassisk kolonistil synes ganske adekvate.

I 2008 og 2009 betalte den norske stat ca 70 % (dvs. ca 17 mill. NOK hvert år) av HLH’s driftsutgifter som utviklingshjelp gitt via ambassaden i Tanzania mens den tanzanianske staten ytte ca 10,5 %. I CMI- rapport 2 understrekes behovet for å få tanzanianske myndigheter til å ta et større økonomisk ansvar. Det er kanskje ikke særlig sannsynlig at dette vil skje hvis innflytelsen til den nåværende tanzanianske eieren svekkes, og innflytelsen til nordmennene med Olsen- familien i spissen styrkes kraftig. Det er også et spørsmål om de som fordeler norske statlige bistandsmidler i framtida, vil være like sjenerøse overfor en familiekontrollert stiftelse, som styres fra Norge.

Jeg vil derfor anmode om at ambassaden nøye vurderer hva som er hensiktsmessig eierskap til HLH i forbindelse med forhandlinger om avtale om ambassadens tilskudd (utviklingshjelp med en antatt total ramme på ca 100 mill NOK?) til HLH for de kommende 5 år. I den forbindelsen bør vel ambassaden kunne stille noen betingelser ovenfor tanzanianske styresmakter om øket offentlig tanzaniansk finansiering av sykehuset i samsvar med anbefalingen i CMI- rapport 2. Kanskje kan det være aktuelt å stille som betingelse at eierskapet til HLH på sikt skal overføres til de tanzanianske helsemyndighetene. Dette vil være rimelig og formodentlig også nødvendig, dersom nasjonale tanzanianske helsemyndigheter skal overta mer av det økonomiske ansvaret. Haydom- hospitalet har mottatt statlig norsk utviklingshjelp hvert år i alle fall siden 1978. Er det norsk rekord for et enkelt prosjekt?

Til sist henvises til Haydom Development Company sine hjemmesider på internett hvor spørsmålet om eierskapet til HLH er drøftet nærmere.

Med vennlig hilsen

Kjetil Tednes (Talsperson for HDC i Norge)

 

Adr: Markensgt 4a, 4610 Kristiansand

Telf: +47 38022463 (kl 8-15.30 på virkedager) og +47 91788498 (andre tider)

Fax: +47 38021465

PS: Kopi av denne e- posten er sendt utvalgte personer med tilknytning til norsk UD, norske media og norsk politikk.  

Svar fra Ambassadør Jon Lomøy (31.03.2010)

Vi viser til mottatt epost om eier- og styringsstruktur for Haydom Lutheran Hospital.

Som ledd i den løpende dialogen om vår støtte til Haydom Lutheran Hospital har ambassaden blitt holdt orientert om at det er satt i gang en prosess for å vurdere om den eksisterende eier- og styringsstruktur er optimal, basert både på egne erfaringer og erfaringer fra andre tilsvarende sykehus i Tanzania.
Beslutninger om endringer i eier- og styringsstruktur vil til sist måtte fattes av dagens eier, den lutherske kirken, en fullt og helt tanzaniansk institusjon.
Det er enighet mellom ambassaden og sykehuset om at ambassaden vil bli gitt anledning til å vurdere om eventuelle endringer vil ha betydning for den norske støtten til sykehuset, før prosessen konkluderes. 

Helsevesenet i Tanzania, både det offentlige og det private, er dessverre fortsatt sterkt avhengig av internasjonal støtte. Vi tror ikke dette problemet løses ved at myndighetene overtar den store andelen av essensielle helsetjenester til befolkningen som i dag drives av kirker og andre, både i Mbulu-distriktet og i mange andre deler av Tanzania. Det er heller på ingen måter offisiell tanzaniansk politkk å gjennomføre en slik nasjonalisering av det frivillige helsevesenet.
Beslutningen om videre norsk støtte til Haydom Lutheran Hospital er fattet ut fra en grundig vurdering av det helsetilbud sykehuset gir til de flere hundre tusen tanzanianere - ikke minst gravide kvinner og barn - som har sykehuset som sitt viktigste helsetilbud. 

Jon Lomøy,
ambassadør

Les utdrag fra de foreslåtte statuttene om styresammensetningen til HDF (Engelsk språkdrakt).

Les hele utkastet til foreslåtte statutter for HDF (Word- 97 fil for nedlasting. Engelsk språkdrakt)

Les kommentarene til de foreslåtte statuttene fra HDCs daglige leder. (Engelsk språkdrakt)