Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania. 
Porten på Mulbadaw- farmen er stengt for HDC. HDC krever å få komme tilbake.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Hovedankepunktet: Selvtekt

HDC = Haydom Development Company Ltd.

HLH = Haydom Lutheran Hospital

SHV = Stiftelsen Haydoms Venner

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV er langvarig, komplisert og har mange fasetter. Hovedanklagen mot HLH/SHV er helt klart den  ulovlige selvtekten, som de gjorde seg skylddig i, ved angrepet på og besettelsen av Mulbadaw- farmen på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter 12. aug. 2006.

Dette var helt klart en rent privat aksjon uten noe legalt rettsgrunnlag. Okkupasjonen var heller ikke godkjent av noen annen relevant tanzaniansk myndighet selv om motparten muntlig har påstått dette. Imidlertid har det aldri vært lagt fram noen dokumenter som verifiserer et legalt rettsgrunnlag eller noen godkjenning fra relevant myndighet. 

Ved okkupasjonen benyttet HLH/SHV en styrke av uniformert "migambo" milits rekruttert fra vaktstyrken ved sykehuset utstyrt med lange synlige politikøller. Intervjuer med tilstedeværende HDC- personell klargjør at de oppleve denne maktdemonstrasjonen som svært skremmende og truende. Hvert år slås flere mennesker i hjel i Tanzania med den type køller militsen var utstyrt med. Det må være ganske unikt at et norsk misjonshospital og dets støttespillere på en slik måte bruker maktmidler som spiller på visuelle trusler og frykt. Hva hadde skjedd om HDCs personell hadde nektet å fjerne seg frivillig?

På bakgrunn av den ulovlige selvtekten krever HDC at de okkuperte eiendommene leveres tilbake til HDC med øyeblikkelig virkning. HLH og SHV må forstå at ulovlig selvtekt ikke er akseptabel framferd og ta konsekvensen av dette. Så får det i etterkant avklares i den pågående rettsprosessen hvem som til sist er rettmessig eier av de omstridte eiendommene. Les mer om selvtekten her.

 

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten