Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
  1. Hvor mye penger av innsamlede midler er gått med til drift av og investeringer i Mulbadaw- farmen i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? 
  2. Hvor mye penger har Mulbadaw- farmen bidratt med til Haydomsykehuset i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

SHVs pengebruk

Stiftelsen haydoms venner (SHV) har nå i snart 10 år drevet og investert i Mulbadaw- farmen i Tanzania. Det primære formålet med dette har visstnok vært å skape et økonomisk overskudd som skulle komme Haydom- hospitalet til gode. For alle venner av Haydom- hospitalet ville det nå vært fint om SHV nå endelig var villig til å svare på to enkle spørsmål:

  1. Hvor mye penger av innsamlede midler er gått med til drift av og investeringer i Mulbadaw- farmen i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? Det ville være fint å få en spesifikasjon pr år, men totalsummen er selvfølgelig mest interessant.
  2. Hvor mye penger har Mulbadaw- farmen bidratt med til Haydomsykehuset i de snart 10 årene SHV har drevet farmen? Også her gjerne spesifisert pr. driftsår siden 2006.

Spørsmålet er mer aktuelt enn noensinne. Fra 2016 opphører det årlige tilskuddet på ca 15 mill, NOK fra den norske ambassaden i Tanzania til Haydom- hospitalet. Riktignok skal sykehuset fortsatt få norske utviklingsmidler fra 2016, men gjennom "Kirkens nødhjelp" som også mottar statsstøtte. Formodentlig vil støtten til sykehuset da gå drastisk ned.

Derfor er det viktigere enn noen gang å støtte Haydom- sykehuset økonomisk. For at giverne skal kunne ha en formening om hvor gavene best blir ivaretatt, er det viktig å få oppklart hvor mye som kommer fram til rette vedkommende og hvor mye som går bort i administrasjon, investeringer og andre driftsutgifter.

HDC har tidligere anbefalt å gi pengegaver til Haydom- sykehuset direkte til sykehusets konto nr 2801.08.62096. Da er man best sikret at gaven kommer ubeskåret fram til rette mottaker uten at pengene brukes til reiser, godtgjørelser, investeringer eller andre driftsformål i regi av SHV. 

Etter alt å dømme er det svært lite av de gavene som er gitt til SHVs farmgruppe og Mulbadaw- farmen, som kommer Haydom- sykehuset til gode. I alle fall er det etter snart 10 års drift av farmen fra SHV sin side ikke  offentliggjort noen tall som spesifikt viser hva farmen har bidratt med i disse 10 årene. HDC har tidligere etterlyst slike tall, men forgjeves. Nå må de fram i lyset!!!

Støtt Haydom- sykehuset direkte ved gave til sykehusets egen konto nr 2801.08.62096  i Sparebanken Sør, eller med kredittkort via PayPal ved å følge denne lenken (skroll nederst på siden som kommer opp og klikk på lenken til PayPal).