Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Partene i konflikten er presentert til høyre.

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania. 

Les om hovedankepunktet her

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Partene i konflikten

HDC = Haydom Development Company Ltd.

Haydom Development Company Ltd blei stiftet på initiativ av Dr Ole Halgrim Evjen Olsen, leder av Haydom Lutheran Hospital (HLH) i Mbulu District, Manayra Region i Tanzania. 

De nødvendige stiftelsesdokumenter blei utformet av sykehusets advokatfirma. Se HDCs registreringsdokument her.

For øvrig vises til Bakgrunnen for HDC hvor det redegjøres for hvorfor HDC ble etablert.

HLH = Haydom Lutheran Hospital

 

Sykehuset har egen hjemmeside på internett med presentasjon av sykehuset.

 

SHV = Stiftelsen Haydoms Venner

 

Stiftelsen presenterer seg på hjemmesidene til sykehuset.

 

FoH = Friends of Haydom

Read about the norwegian charity foundation, Friends of Haydom (FoH), on the website run by Haydom Lutheran Hospital (HLH).

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten