Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Dette er en samleside eller startside med utfyllende informasjon om konflikten mellom HDC og HLH/SHV. 

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania. 

Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort.

Konflikten er beskrevet sett fra HDCs ståsted, men synspunkt fra motparten er presentert ikke bare  med ordrette sitater, men også med lengre og fullstendige redegjørelser, artikler eller pressemeldinger.

HDC utfordrer SHV til åpen debatt og til på eget nettsted å imøtegå HDCs hovedsynspunkter som er presentert nederst i dette guloransje feltet (og på alle andre sider som omhandler konfflikten).

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

 

 

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV 

Hovedside om konflikten (Startside)

 

Kortversjoner

 

Hovedankepunktet

Den ulovlige selvtekten ved okkupasjonen av de omstridte eiendommene er HDCs hovedankepunkt mot HLH/SH

 

Kort oppsummering av konflikten

Her er gjengitt en kort oppsummering av konfliktens hovedpunkter.

 

HDCs begrunnede hovedsynspunkter

HDCs hovedsynspunkter, som er gjengitt til venstre i det guloransje feltet på denne siden (og på alle sidene som omhandler konflikten), er her kort begrunnet.

 

Anbefalt leserekkefølge for de som vil vite mer om konflikten

Her følger mer utførlige artikler og kommentarer til konfliktens forskjellige aspekter.

 

1    Bakgrunnen for Haydom Development Company

Hvorfor HDC ble opprettet, og hvem som stod bak.

2    Kronologisk framstilling av konflikten

Her er en kronologisk og ganske omfattende framstilling av konflikten fra den oppstod og fram til de siste aktuelle hendelsene.  

3    Selvtekt på Mulbadaw og CMSC 

12 aug 2006 inntok og okkuperte HLH/SHV Mulbadaw- farmen og servicesenteret uten noe legalt rettsgrunnlag. En del andre juridiske spørsmål i relasjon til konflikten er også kommentert.

4    Mistanke om korrupsjon  

Mistanken om at det kan ha forekommet korrupsjon er reist, men kan ikke bevises.

5    Øystein Olsens rolle

Her kan du lese Øystein Olsens pressemelding fra okt 2006 og HDCs kommentarer til denne. Virkelighetsoppfatningen spriker voldsomt. Olsens illojalitet mot HDC, mens han var styreleder for selskapet, dokumenteres. 

6    UD vil ikke granske uetiske handlinger

Les om UD- versjonen av "Kardemommeloven": Så lenge det ikke kan bevises økonomiske misligheter direkte relatert til norske bidragsmidler er alt i orden, "og forøvrig kan man gjøre som man vil"

7    Hva bunner konflikten i?

En analyse over konfliktens årsaker

8    Finnes noen løsning?

En kort gjennomgang av noen mulige løsninger på konflikten

For spesielt interesserte:

Forhold relatert til Stiftelsen Haydoms Venner (SHV)

HDC utfordrer SHV til åpen debatt

SHV bruker finurlige metoder på sitt nettsted og informerer løsrevet og fragmentarisk om konflikten uten noen lenke til HDCs nettsted. HDC utfordrer SHV til åpen debatt.

SHVs krav

I en e- post til medlemmer av HDC- styret sendt 30.04.2006, klargjør SHV at stiftelsen vil vingestekke HDC og samle all makt og kontroll hos seg selv i Norge. Dette er stikk i strid med Tanzanias lovbestemmelser om utenlandsk eierskap og kontroll av tanzanianske selskaper. (Engelsk språkdrakt med HDCs kommentarer på norsk.)

HDCs pressemelding 09.03.2009

Informasjon om konflikten med SHV og HLH beregnet på norske medier.

Avispolemikk

De har vært en god del avisinnlegg i relasjon til konflikten. De gjengitte innleggene antas å være ganske dekkende for den informasjon om konflikten som har kommet fram i avisinnlegg. Bortsett fra Øystein Olsens lange avisinnlegg synes SHV å ivareta en taushetsstrategi. De svarer heller ikke på konkrete spørsmål fra pressen, se sitatet fra Lindesnes nedenfor.

Stavanger Aftenblad:

20.01.2007: Eigarstrid om Haydom-farm
20.01.2007: Tanzania er ingen norsk koloni

Les kommentarer til artiklene i Stavanger Aftenblad her.

Fædrelandsvennen:

 

Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 10.10.2007
Øystein Evjen Olsen i "Fædrelandsvennen" 27.10.2007
Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 13.11.2007
Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 30.03.2009 

Avisinnleggene i Fædrelandsvennen er limt ordrett inn på HDCs nettsider. De har en ingress i det gule feltet til venstre. Øystein Olsens lange innlegg fra 27.10.07 er analysert og kommentert av HDC her

Lindesnes:

14.11.2007: Dom for Haydom

I en avisartikkel i avisen Lindesnes, som utgis i Mandal, bekrefter Kjell G. Knutsen  SHVs taushetsstrategi. Les artikkelen her.

Den bortsensurerte aviskronikken

Her kan du lese Kjetil Tednes sin aviskronikk fra april 2008 som verken Fædrelandsvennen eller Lindesnes ville (eller turde) trykke. Kronikken har ikke andre opplysninger om konflikten enn de som framkommer i de 8 punktene ovenfor, men i kronikken er det en del kommentarer til CMI- rapport 1 som ikke framkommer andre steder.  

CMI- rapporter

CMI- rapport 1 (2007)

Etter initiativ fra den norske ambassaden i Tanzania har to forskere (Ottar Mæstad og Eamonn Brehony) ved Christian Mikkelsens institutt i Bergen utarbeidet en granskingsrapport: ”Review of Haydom Lutheran Hospital”. Den første rapporten antas å være skrevet i okt. – nov.  2007. I rapporten foreslås en rekke betydelige endringer i måten HLH drives på som en forutsetning for videre statlig norsk utviklingshjelp. Den bortsensurerte aviskronikken består i stor grad av kommentarer til CMI- rapportens funn og anbefalinger.  

CMI- rapport 2 (2009)

Denne rapporten er skrevet av Ottar Mæstad og Aziza Mwisongo. Rapporten nevner i det hele tatt ikke konflikten mellom HDC og HLH/SHV, og nevner Mulbadaw- farmen kun et steder i selve rapporten. Les kommentarer til CMI- rapport 2 her. CMI- rapport 2 klargjør to viktige forhold:

HLH vil i overskuelig framtid være avhengig av at  norske bistandsmyndigheter finansierer ca 70% av sykehusets utgifter.
Mulbadaw- farmen bidrar svært lite og mye mindre til HLH enn det SHV påstår. 

Dialogparadigme eller misjonsparadigme

Torunn Elisabeth Bjørnsvik: Hvilken rolle spiller Norsk Luthersk Misjonssamband i den kulturelle globaliseringsprosessen i Tanzania?- En studie av utviklingshjelpens kulturelle og religiøse påvirkningskraft. Hovedfagsoppgave i religionsvitenskap Universitetet i Bergen, våren 2005

I denne hovedoppgaven tar Bjørnsvik utgangspunkt i NLMs virksomhet i Haydom- distriktet i Tanzania. Hun konkluderer med at NLM i stor grad har bidratt til kulturell globalisering (innføring av "vestlig" kultur) på bekostning av den lokale kulturen. Les mer om paradigmene her.

I Bjørn Enes sin bok "Eventyret Haydom", kapittel "Bruddet" og underkapittel "Stibukk"  forklarer ekspedisjonssjef i NORAD Else Berit Eikeland forskjellen mellom bistandsfokus og diakonalt fokus. Det synes klart at bistandsfokus hører inn under dialogparadigmet mens diakonalt fokus hører inn under misjonsparadigmet.