Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Finnes noen løsning?

Sist oppdatert 14.11.2014.

Etter så lang tid og med den prestisje som har bygget seg opp, synes det lite sannsynlig at partene (HDC mot HLH/SHV) selv skal kunne komme fram til noen minnelig løsning på konflikten. En løsning må derfor komme utenfra. HLH/SHV har med makt tatt de omstridte eiendommene i sin besittelse. De synes derfor nå å følge en utmattelsesstrategi og en taushetsstrategi med sikte på å få HDC til å gi opp slik at konflikten brenner ut. Dessverre for motparten har HDC ingen planer om å gi seg med det første.

3 instanser har formodentlig nok myndighet til å kunne skjære igjennom og gjennomføre en rettferdig løsning for HDC: Det tanzanianske rettsystemet, det norske utenriksdepartementet og det tanzanianske antikorrupsjonsbyrået. Realistisk sett har nok HLH for mye prestisje til at noen av disse instansene tør, vil eller kan skjære igjennom med mindre det skulle bli et medieskapt press i Norge eller Tanzania.  HDC må likevel bare håpe på en rettferdig behandling av saken i en upartisk og nøytral rett med tilstrekkelig integritet. Les om mistankene om korrupsjon her. I tillegg har HDC valgt å informere detaljert om konflikten.

Dersom HDC likevel får gjennomslag for sitt syn om at HDC er rettmessig eier av Mulbadaw- farmen og servicesenteret, er HDC klar til på ny å ta tak på begge eiendommene og drive dem i samsvar med tanzanianske lover og konsesjonsbestemmelser. Konflikten og fortiden vil da raskt kunne glemmes og legges til ro.

Ovenfor er det uttalt at det synes å være liten sjanse for at partene på egen hånd skal kunne løse konflikten. HDC er imidlertid villig til å snakke med alle som måtte mene de kan bidra til å løse konflikten. Størst mulighet for en løsning vil det være dersom en seriøs instans er villig til å melde seg som megler mellom partene. HDC vil i så fall møte til megling med åpent sinn.

HDC håper at konflikten til sist vil finne sin løsning og at den nødvendige opprydding vil bli iverksatt. I motsatt fall vil selvtekten 12. aug. 2006 og Øystein Olsens illojale framferd mot HDC mens han var styreleder for selskapet for all framtid bli værende som en skamplett, som hefter ved Haydom- sykehuset.

HLH/SHV: Skamplett og verkebyll hefter ved

Oppdatering pr 10.10.09:

UD er fortsatt unnfallende.

I mai 2009 sendte HDC en ny anmodning til utenriksdepartementet om å vurdere HLH/SHVs handlinger på nytt i relasjon til angrepet på og okkupasjonen av Mulbadaw- Farmen og servicesenteret CMSC 12. aug. 2006. I tillegg ble UD bl.a. bedt om å klargjøre om man i departementet kjenner til noe legalt rettsgrunnlag som kan rettferdiggjøre okkupasjonen.

I et kort svar hevder UD ”at det ikke er framkommet nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å vurdere saken annerledes” enn det som framgår av UDs brev av 16.02.2009. Ut over dette har UD ikke svart på noen av spørsmålene i HDCs brev av 11.5.2009. Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at heller ikke UD kjenner til noe legalt rettsgrunnlag som kan rettferdiggjøre den nå mer enn 3- årige okkupasjonen av de omstridte eiendommene. UD er unnfallende og synes ikke å legge noen vekt på at en bidragsmottaker følger rettslige spilleregler så lenge det hele foregår i Tanzania.

Rettsprosessene

Et par dager etter at det i juni i år var bebudet en rettslig kjennelse døde HDCs advokat, Cecil Maruma.  På veg hjem fra kontoret skar bilen hans plutselig ut av kjørebanen.  Han ble funnet i bilen med brukket nakke.

Ut i fra omstendighetene fant HDCs daglige leder det rimelig å be om en teknisk undersøkelse av bilen til advokat Maruma.  Det viste seg å være umulig. I det øyeblikk bilen hans var trukket opp av grøfta kjørte en svær og tung lastebil med full kraft inn i Marumas bil og gjorde alle tekniske undersøkelser umulige. Opplysningene er innhentet fra i politiet i Arusha.

I skrivende stund kjenner ikke HDC til at noen nye rettsmøter i sakens anledning er avholdt eller om noen av de rettslige kjennelser som var bebudet i løpet av sommeren 2009, har kommet. Derimot har HDC mottatt signaler om at den uforståelige kjennelsen i Arusha fra des. 2007 ikke finnes i noe offisielt domsregister. Kjennelsen gikk ut på at advokat Cecil Maruma ikke hadde gyldig fullmakt fra HDC til å føre saken for HDC, og saken ble avvist på dette formalgrunnlaget. Det er vanskelig å tro at kjennelsen fra des. 2007 kun var en bløff og et narrespill, men i denne saken synes alt å kunne skje. HDC vil i nær framtid gjøre et nytt og kanskje siste forsøk på å få klarlagt hva som har skjedd i relasjon til rettsprosessene i Tanzania. Deretter vil det bli vurdert om det eventuelt kan ha noen hensikt å føre rettsprosessene videre.

Hva nå?

Sjansen for at HLH/SHVnoensinne vil bli stilt til ansvar for selvtekten og den nå mer enn 3- årige okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret synes å svinne hen. Dette fordi:

UD aksepterer selvtekten, og fortsetter å være finansiell hovedbidragsyter til HLH.

Rettsprosessene i Tanzania synes å renne ut i sanden.

Norske media synes ikke å være interessert i å gripe fatt i saken og drive noen undersøkende journalistikk med sikte på å finne ut av hva som egentlig har skjedd og fortsatt skjer.

Tanzanianske myndigheter ser ikke ut til å kunne eller ville gripe inn og rydde opp.

Til tross for klare mistanker har det så langt ikke vært mulig å legge fram noe klart bevis for at det har forekommet korrupsjon i relasjon til rettsprosessene.

Det som har skjedd vitner om en kultur hvor vanlige rettsregler settes til side til fordel for utilslørt maktbruk og selvtekt.  Dette nettstedet vil vil ikke bli nedlagt på mange år, og vil fortsatt ha et kritisk blikk på HLH/SHV. Vi vil følge med i hva som skjer og berette om nye kritikkverdige forhold selv om det kanskje ikke vil være så mye nytt å berette om tvisten mellom HDC og HLH/SHV.

Det kan synes som om HLH/SHVs urettmessige handlinger vil hefte ved Haydom- hospitalet som en skamplett og uforløst verkebyll i overskuelig framtid. Men hvem vet, kanskje noen med innflytelse vil gripe fatt i saken og undersøke den videre.

HDC gir seg likevel ikke

Oppdatering pr 3.11.2009

Etter det tragiske dødsfallet til HDCs advokat har HDC bestemt seg for å føre rettsprosessen videre med ny advokat. 

En omorganisering av rettssystemet er på gang i Tanzania. Dette gir håp om at det en gang i framtida vil være mulig å få en rettferdig realitetsbehandling av spørsmålet om eiendomsretten til de omstridte eiendommene i en upartisk og nøytral rett med tilstrekkelig integritet.

Hvorfor HDC ikke har gitt opp

Oppdatering 10.5.2013

De siste 2-3 årene har det skjedd lite i relasjon til eierkonflikten mellom HDC og HLH/SHV vedrørende Mulbadaw- farmen. I så henseende er det naturig å stille spørsmålet om HCD ikke bør begrave konflikten og legge ned sitt nettsted. Vi har imidlertid valgt å opprettholde nettstedet, selv om lite har skjedd de siste årene, fordi vi mener det er viktig å informere om den urett som har skjedd. Forhåpentligvis vil det kunne ha en preventiv effekt i relasjon til å forhindre at noe liknende skjer igjen hvor de involverte partene er engasjert.

Dessuten tror vi i HDC at tiden arbeider for gjennomslag for våre synspunkter i eierkonflikten til tross for motpartens taushetsstrategi. I den sammenheng er det interessant å lese i Hlin Grungs masteroppgave fra 2011 "Haydom Lutheran Hospital: A Sustainable Health-Providing Organization or a ‘White Elephant’?" at  hun mener den manglende åpenheten om konflikten med HDC kan sette HLHs troverdighet og derved bærekraft på spill. Les mer om dette her (engelsk språkdrakt).

I HCD tror vi at noen med evne og vilje til å løse opp i konflikten før eller siden også vil forstå at det er til det beste for Haydomsykehusets framtid og for den berørte lokalbefolkningen å finne en løsning på den fastlåste konflikten, jevnfør Hlin Grungs bekymring for HLHs bærekraft.

I den siste tiden er det blitt klart at politikere både på lokalt og sentralt nivå i Taanzania er opptatt av at de tidligere NAFCO- farmene i Hanang distriktet, deriblant Mulbadaw, ikke blir drevet i samsvar med konsesjonsvilkårene, som ble fastsatt ved salg av farmene til private interesser. Les mer om dette her (engelsk språkdrakt). Kanskje kan HDC komme til å spille en rolle i relasjon til en eller flere av farmene dersom de Tanzanianske myndighetene griper inn og krever tvangssalg eller andre nyordninger. Visse sonderinger i denne sammenheng har funnet sted.

På tide å si stopp for SHV 

Oppdatering 14.11.2014

Det synes ganske klart at Stiftelsen Haydoms venner (SHV) har bidratt med langt over 10 millioner NOK og formodentlig nærmere 15 millioner NOK siden 2005 til kjøp og drift av Mulbadaw- farmen uten at Haydomsykehuset har fått noe som helst tilbake.

Nå trenger sykehuset penger som aldri før. Pengene fra norsk utviklingshjelp (75 mill. NOK fra 2010 og ut 2014) forsvinner fra nyttår 2014. På Kvarsteinstevnet i juni 2014 fortalte  haydomdirektør Olav Espegren "om et tilbakelagt og økonomisk hardt år, hvor antallet ansatte har blitt redusert fra 800 til rett under 700". Verre vil det bli når de årlige 15 millionene NOK fra norsk utviklingshjelp forsvinner selv om den Tanzanianske staten kompenserer for dette et stykke på vei.

Tida synes overmoden for å avvikle drift av Mulbadaw- farmen i norsk regi. Et salg vil forhåpentligvis kunne gi noe overskudd etter at farmen med utstyr er solgt og gjelda betalt. Da vil kanskje Haydomsykehuset likevel kunne få noe økonomisk støtte. Så får det våge seg om støtten bare utgjør en liten brøkdel av alle de innsamlede pengene som er brukt til farmen. Litt er bedre enn ingenting.

Det kan ikke være grunn god nok til å fortsette å pøse ut innsamlede midler at en gjeng med hovedsakelig tilårskomne jærbuer synes de er kjekt med mange betalte turer til og opphold i Tanzania. Noen har visstnok også skaffet seg lokale livsledsagere.

Folkene bak HDC er også blitt eldre etter at SHV okkuperte og stjal farmen fra HDC for mer enn 8 år siden. Realisitisk sette er kanskje tida også løpt fra HDC, selv om det utenkelige skulle skje og HDC likevel skulle få muligheten til å komme tilbake til Mulbadaw. Om så skjer, tar vi en timeout i tenkeboksen.

Imidlertid vil HDCs hjemmeside bestå så lenge SHV er herre på Mulbadaw. Vi tror det ligger en god preventiv effekt i at historier om overgrep og maktmisbruk av den type HDC er blitt utsatt for blir offentlig kjent og tilgjengelig på internett.