Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
SHVs uttalte målsetting som långiver:  “To give the donors in Norway the assurance they deserve as FoH now invests in a commercial venture/shareholder company, the foundation now wants, as a security, to have direct influence in the company, by owning shares that reflect the investments.” (FoH = Friends of Haydom = SHV) 

 

SHVs "synderegister"

Redigert 22.06.2013

Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) har klargjort hvorfor stiftelsen ønsker styrende kontroll og eierskap over Mulbadaw- farmen og CMSC (Central Maintenance and Service Center) i en e- post av 30.4.2006 til det daværende styret i HDC: “To give the donors in Norway the assurance they deserve as FoH now invests in a commercial venture/shareholder company, the foundation now wants, as a security, to have direct influence in the company, by owning shares that reflect the investments.” (FoH = Friends of Haydom = SHV) 

I all hovedsak var det SHV som i slutten av april 2006 hadde lånefinansiert HDC sitt kjøp av Mulbadaw- farmen og CMSC. Långiveren ville altså ha styrende kontroll og fullt eierskap over eiendommene. Dette urimelige og ulovlige kravet ble avvist av et flertall i HDCs styre 28.05.2006, men det stoppet som kjent ikke långiveren SHV. Nedenfor er gjengitt HDCs opplisting av det "synderegister" SHV  har påført seg bl.a. for å oppnå kravene i e- posten av 30.4.2006:

SHV har hovedansvaret for selvtekten som skjedde ved at Mulbadaw- farmen og CMSC ble ulovlig okkupert under trussel av maktbruk 12 aug. 2006 og den etterølgende okkupasjonen fram til dags dato. Dokumentasjon her.
Det er grunn til å mistenke at SHV er involvert i korrupsjon i relasjon til de rettsprosesser som har vært i Tanzania vedrørende hvem som er rettmessig eier av de omtvistede eiendommene. Dokumentasjon her.
Det er overveiende sannsynlig at SHV var en eller flere hovedregisører ved forsøket på å kuppe eierskapet til HLH (Haydom Lutheran Hospital) i 2009/2010 slik at SHV og Olsen- familen sammen hadde fått styrende kontroll over HLH . Dokumentasjon her.
SHV overholder ikke konsesjonsvilkårene som ble satt av tanzanianske myndigheter i salgskontraktene for Mulbadaw og CMSC. Dokumentasjon her.
SHV ivaretar en taushetskultur i relasjon til Mulbadaw og CMSC. Dokumentasjon her.
SHV- finansierer erverv og drift av Mulbadaw og CMSC og bruker en stor del av sine innsamlede midler til dette. Dokumentasjon her.
SHV kontrollerer Mulbadaw og CMSC. Dokumentasjon her.
Overdragelsen av Mulbadaw og CMSC fra HLH til SHV synes tvilsom. Dokumentasjon her.
SHV framtrer siden 2010 som ulovlig eier av Mulbadaw og CMSC ved hjelp av stråselskap. Dokumentasjon her.
Det finnes ikke offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at Mulbadaw- farmen og CMSC har bidratt med noe vesentlig til HLH.  Dokumentasjon her.
Det finnes holdepunkter for at SHV driver med skattesnusk og har en tvilsom regnskapspraksis og forretningsførsel. Dokumentasjon her.

Den som mener å ha synspunkter på eller kommentarer til noen av punktene ovenfor kan ta kontakt på post@haydom-dc.com. Vi lover å publisere alle seriøse henvendelser på HDCs nettsted.  

E-post fra Martin Wold

22.6.2013: HDC  mottok i går 21.6.2013 en e- post fra Martin Wold med noen generelle synspunkter i relasjon til SHVs synderegister, men ikke noe konkret i relasjon til punktene ovenfor. E- posten fra Martin Wold publiseres likevel. Les e-posten her med kommentar fra HDC her.

 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.