Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania.

Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV 

 

Introduksjon

Konflikten gjelder

Konflikten mellom det tanzanianske selskapet Haydom Development Company Ltd på den ene siden og Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelsen Haydoms venner (SHV) på den andre siden er en langvarig, vond og komplisert konflikt. 

Kort fortalt gjelder konflikten hvem som er rettmessig eier av Mulbadaw- farmen i Tanzania på 40.000 mål og et servicesenter, Central Maintenance Service Centre (CMSC). HDCs hovedsynspunkter er gjengitt nederst i det guloransje feltet til venstre på denne siden og på alle andre sider som omhandler konflikten.

Hovedankepunktet

Den ulovlige selvtekten ved okkupasjonen av de omstridte eiendommene er HDCs hovedankepunkt mot HLH/SHV

Kort oppsummering av konflikten

Her er gjengitt en kort oppsummering av konfliktens hovedpunkter.

HDCs begrunnede hovedsynspunkter

 

HDCs hovedsynspunkter, som er gjengitt til venstre i det guloransje feltet på denne siden (og på alle sidene som omhandler konflikten), er her kort begrunnet.

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten

Lenken fører til konfliktens hovedside (startside) med  en omfattende og utførlig gjennomgang av konflikten. Konflikten er beskrevet sett fra HDCs ståsted, men synspunkt fra motparten er presentert ikke bare med ordrette sitater, men også med lengre og fullstendige redegjørelser, artikler eller pressemeldinger.

HDC støtter HLHs arbeid

Det er viktig å understreke at HDC fortsatt anbefaler privatpersoner og næringsforetak om å støtte HLH økonomisk for derved å bidra til et bedre helsetilbud for befolkningen i Haydom- området i Tanzania. HDC har ikke noe ønske om noe dårligere sykehustilbud på Haydom og har fortsatt i sine statutter at et eventuelt overskudd i selskapet skal komme sykehuset til gode. Imidlertid mener HDC det kan være behov for endringer av ledelsen til HLH og SHV både når det gjelder personer og metoder. Forhåpentligvis vil dette skje fra høsten 2010. Link til SHVs hjemmesider.

HDC håper at konflikten til sist vil finne sin løsning og at den nødvendige opprydding vil bli iverksatt. I motsatt fall vil selvtekten 12. aug. 2006 og Øystein Olsens illojale framferd mot HDC mens han var styreleder for selskapet for all framtid bli værende som en skamplett, som hefter ved Haydom- sykehuset.   

I denne sammenheng må det presiseres at HDC vil måtte trekke sin generelle støtte til HLH dersom eierskapet til HLH blir flyttet fra den lutherske kirka i Tanzania (ELCT) til en stiftelse som i praksis kontrolleres av Olsen- familien og deres norske medspillere i Stiftelsen Haydoms Venner. Les mer om disse planene her.           

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten