Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Olsen- klanen i samarbeid med Stiftelsen Haydoms Venner ønsker full kontroll over Haydomhospitaltet. Derfor foreslår de at sykehuset overdras til en stiftelse de skal ha kontroll over i all framtid.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

All makt til Olsen- familien og SHV?

Haydom Diaconical Foundation

Opprettet15.03.10     Oppdatert 11.11.2010

Haydom Luthereran Hospital (HLH) eies i dag av the Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT). I CMI- rapport 2 er det så vidt nevnt at et arbeid med å etablere en ny stiftelse er i gang. Det er foreslått å gi den nye stiftelsen navnet Haydom Diaconical Foundation (HDF). Forfatterne av CMI rapport 2 tar ikke stilling til forslaget om en ny stiftelse, og kommer ikke med noen anbefalinger om noen ny eierstruktur. I følge rapporten  skulle eierforholdet avklares på årsmøte i den lokal lutherske kirka i sept. 2009, men avgjørelsen ble utsatt, formodentlig med et år.

Norsk kontroll?

HDC har fått tilgang på et dokument hvor et tanzaniansk advokatfirma (?) i nov. 2009 har utarbeidet et utkast til statutter for den nye foreslåtte stiftelsen HDF. Premissene for disse statuttene skal etter det HDCs kilde opplyser, være gitt av HLHs nåvørende direktør, Øystein Olsen, eventuelt i samarbeid med Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). I følge hans bror Knut E. Olsen i e- post 31.10.10 skal Øystein E. Olsen ikke ha levert disse premissene, se her.  

Hvis HDCs kilde er har rett, blir det straks mer forståelig at den reelle makten i stiftelsens styre er foreslått plassert hos Olsen- familien og familiens støttespillere i Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). Forslaget til statutter opererer med 3 grader av styremedlemmer i HDFs styre:

  1. Founder trustees
  2. Institutional trustees
  3. Individual trustees

Det foreslås 3 "Founder Trustees". Disse skal fungere på livstid (til fylte 75 år), og de bestemmer selv sin etterfølger. De tre er:

  1. En representant fra Olsen- familien
  2. En representant fra Stiftelsen Haydoms Venner
  3. Biskopen i den lokale lutherske kirka.

Statuttene er bygget opp slik at den reelle makten vil ligge hos de tre "Founder Trustees". I realiteten vil dette bety at Olsen klanen og støttespillerne i Stiftelsen Haydoms Venner sikrer seg fullstendig styring i all overskuelig framtid over HLH og formodentlig også over Mulbadaw- farmen og det tilhørende servicesenteret (CMSC). 2/3 flertall blant "Founder Trustees" kan fjerne alle andre styremedlemmer (Trustees). I utkastet til statutter for HDF heter det i kapittel 4.12, Removal: "Prior to the completion of his or her term of service as a Trustee, any other person may be permanently excluded from membership on the Board by a two-third's (2/3) vote of all of the Founder Trustees whenever in its judgment is for the best interests of the Haydom Diaconical Foundation would be served thereby." 

Hvorfor endres eierforholdet?

Ifølge HDCs kilder utsettes biskopen og andre ledere i den lokale lutherske kirka for et sterkt press fra de kreftene som ønsker en omorganisering. Det foregår tilsyneslatende et større manipulerende spill bak kulissene for å få gjennomslag i den lutherske kirka i Tanzania for at kirka skal gi fra seg eierskapet til Haydom- sykehuset. HDCs kilde i Haydom skrev nylig følgende i en e- post: 

"The way the HDF founding members are convincing Diocesan organs is full of illegal means. They had been paying for the members accommodation in order to approve their constitution, and the method used is similar to primitive colonial approach, that is using ignorance of the leaders and that of the people in order to attain their goal, they had made the local chiefs at that time to sign the papers they do not know on simple gifts of wine, looking mirrors and ornament for their wives. I am told that the medical director has even made a trip to Dar to change the ownership of the hospital, and some say that the Bishop had already signed some papers without his knowledge of what he had signed...."

På side 39 i CMI rapport 2  er følgende begrunnelse for omorganiseringen referert: "The Bishop of the Mbulu Diocese of the ECLT argued that the ongoing process of forming a new ownership structure through a foundation would weaken the direct influence of the ELCT on the governance of the hospital and thereby enable the hospital to attract more donors." En kan undres om biskopen virkelig mener dette, om han feilsiteres, eller er blitt  presset til å komme med en slik uttalelse. Trolig er det kun i konservative misjonskretser i Norge at en slik ny eierstruktur i vil kunne ha en appell for å åpne lommebøkene. Potensielle private donorer i Tanzania vil undre seg over hvorfor alt skal styres fra Norge. Assosiasjoner til klassisk kolonistil synes ganske adekvate.

I 2008 betalte den norske stat ca 70% av HLHs utgifter som utviklingshjelp mens den tanzanianske staten ytte ca 10,5 %. I CMI- rapport 2 understrekes behovet for å få tanzanianske myndigheter til å ta et større økonomisk ansvar. Det er kanskje ikke særlig sannsynlig at dette vil skje når innflytelsen til den nåværende tanzanianske eieren svekkes, og innflytelsen til nordmennene med Olsen- klanen i spissen eventuelt styrkes kraftig. Det er også et spørsmål om de som fordeler norske statlige bistandsmidler i framtida, vil være like generøse overfor en familiekontrollert stiftelse som styres fra Norge.

Derfor tror HDC at denne omorganiseringen av eierstrukturen handler om å sikre all makt og kontroll over Haydomsykehuset i Norge slik at all overordnet styring kan skje fra Norge. Det er formodentlig de samme kreftene som står bak denne gang, som de som sørget for å drive bort HDC fra Mulbadaw- farmen og servicesenteret med Stiftelsen Haydoms Venner i front med Kjell G. Knutsen som premissleverandør. Jevnfør analysen av hva konflikten mellom HDC og HLH/SHV bunner i her.

Det er for øvrig grunn til å undre seg over at pr 15.3.2010 så står det ikke et ord om forslaget til ny eierstruktur for HLH på HLHs hjemmesider.

Les utdrag fra de foreslåtte statuttene om styresammensetningen til HDF (Engelsk språkdrakt).

Les hele utkastet til foreslåtte statutter for HDF (Word- 97 fil for nedlasting. Engelsk språkdrakt)

Les kommentarene til de foreslåtte statuttene fra HDCs daglige leder. (Engelsk språkdrakt)

Les anmodning fra HDC til den norske ambassaden i Tanzania om å se på forslaget om endring av eierstrukturen til HLH. (21.03.2010)