Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Haydomsykehuset har ikke fått noe igjen for alle de millionene Stiftelsen haydoms venner (SHV) har brukt på Mulbadaw- farmen.

Er årsaken til at farmen ikke avvikles at en gjeng med hovedsakelig tilårskomne jærbuer synes de er kjekt med mange betalte turer til og opphold i Tanzania?

Nå trenger sykehuset penger som aldri før. Pengene fra norsk utviklingshjelp (75 mill. NOK fra 2010 og ut 2014) forsvinner fra nyttår 2014 og 100 ansatte ved sykehuset er allerede sagt opp.

 

Hva har Mulbadaw- farmen bidratt med etter vel 8 år?

Hverken på Mulbadaw- farmens hjemmesider eller på Stiftelsen Haydoms venner (SVH) sine hjemmesider er det noen opplysninger om hva Mulbadaw- farmen har bidratt med til Haydom Lutheran Hospital (HLH). Ikke noe om økonomiske bidrag eller andre gaver. Det samme gjelder på sykehusets egne hjemmesider, ingenting om Mulbadaws bidrag her heller. Det er ingen opplysninger om dette i de årsrapportene fra HLH som har vært tilgjengelig på internett. Christian Mikkelsens Institutt (CMI) har utarbeidet 3 revisjonsrapporter (CMI 1 fra 2007, CMI 2 fra 2009 og CMI 3 fra 2013) i relasjon til hvordan den betydelige økonomiske bistanden fra norske utviklingsmyndigheter er blitt brukt. Ingen av disse rapportene sier noe om hva Mulbadaw- farmen har bidratt med til HLH.

Det som imidlertid er interessant, er at i i CMI 1 fra 2007 framgår det klart at det er HLH som eier Mulbadaw- farmen og på s. 14 opplyses at driftsunderskuddet i 2007 var på ca 1,4 mill NOK. Nå er  det på underteksten på alle Mulbadaw- farmens hjemmesider naturlig å tolke det slik at i alle fall siden 2010 så eies Mulbadaw- farmen av et selskap kaldt Haydom Farm and Development LTD, som igjen er kontrollert av Stiftelsen Haydoms venner (SVH). Imidlertid er det ikke nevnt noe om denne eiendomsoverdragelsen i noen av CMI- rapportene, i SHVs regnskaper eller i noe regnskapsmateriale fra SHV eller HLH som er tilgjengelig på Internett. Det er også verd å merke seg at både i SHVs årsregnskap for 2012 og 2013 så står så står det fortsatt en fordring på 10.553.090 NOK fra SHV til eierselskap farm. Fra 2007 til 2013 har denne fordringen øket med 407.826,- når eier- og driftselskap farm ses under ett.

SHV har kastet bort mange millioner

Det synes ganske klart at Stiftelsen Haydoms venner (SHV) har bidratt med langt over 10 millioner NOK og formodentlig nærmere 15 millioner NOK siden 2005 til kjøp og drift av Mulbadaw- faremen uten at Haydomsykehuset har fått noe som helst tilbake.

Sykehuset trenger penger som aldri før

Nå trenger sykehuset penger som aldri før. Pengene fra norsk utviklingshjelp (75 mill. NOK fra 2010 og ut 2014) forsvinner fra nyttår 2014. På Kvarsteinstevnet i juni 2014 fortalte  haydomdirektør Olav Espegren "om et tilbakelagt og økonomisk hardt år, hvor antallet ansatte har blitt redusert fra 800 til rett under 700". Verre vil det bli når de årlige 15 millionene NOK fra norsk utviklingshjelp forsvinner selv om den Tanzanianske staten kompenserer for dette et stykke på vei.

Anbefaling om avvikling

Tida synes overmoden for å avvikle drift av Mulbadaw- farmen i norsk regi. Et salg vil forhåpentligvis kunne gi noe overskudd etter at farmen med utstyr er solgt og gjelda betalt. Da vil kanskje Haydomsykehuset likevel kunne få noe økonomisk støtte. Så får det våge seg om støtten bare utgjør en liten brøkdel av alle de innsamlede pengene som er brukt til farmen. Litt er bedre enn ingenting.

Så hvorfor fortsetter Mulbadaw?

Når Mulbadaw- farmen etter vel 8 års drift under det nåværende regime ikke har gitt noe overskudd som har kommet Haydomsykehuset til gode, og driften likevel bare fortsetter, må det være tillatt å spørre om hvorfor holder de på med å bruke opp innsamlede midler på denne måten?

Et nærliggende svar synes å være at en gjeng med hovedsakelig tilårskomne jærbuer synes de er kjekt med mange betalte turer til og opphold i Tanzania. Noen har visstnok også skaffet seg lokale livsledsagere.

 

 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon iom hva skjer på forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.