Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Det var misledende og inkonsistent regnskapsførsel ved HLH mens Øystein Evjen Olsen var direktør. Dette medførte blant annet at det var en sammenblanding av Mulbadaw- farmens og sykehusets driftsutgifter. Følgelig er det ikke usannsynlig at norske bistandsmidler er brukt både til erverv og drift av Mulbadaw- farmen.

 

FORNYET ANMODNING OM GRANSKING AV HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL (HLH) I RELASJON TIL MISTANKE OM MISBRUK AV NORSKE BISTANDSMIDLER.

Publisert 2.1.2015

Oppdatering 17.1.2015

Oppdatering 15.3.2015

HDc har sendt en ny anmodning til Utenriksdepartementet med fornyet anmodning av gransking av HLH i relasjon til mistanke om misbruk av norske bistandsmidler.

I sammendrag bygger den fornyede anmodningen om gransking på følgende:

·         Regnskapsavdelingen ved HLH var korrupt mens Øystein Evjen Olsen var direktør ved HLH (fra 2005 til 2010).

·         Det var misledende og inkonsistent regnskapsførsel ved HLH mens Øystein Evjen Olsen var direktør. Dette medførte blant annet at det var en sammenblanding av Mulbadaw- farmens og sykehusets driftsutgifter. Følgelig er det ikke usannsynlig at norske bistandsmidler er brukt både til erverv og drift av Mulbadaw- farmen.

·         HLHs påståtte eierskap til Mulbadaw-farmen er uklar, men det er sannsynliggjort at HLH anså seg og agerte som formell eier fra 2006 til 2010.

·         Finansieringen av HLHs påståtte eierskap til Mulbadaw- farmen er uklar. SHV synes å ha hatt en sentral rolle, men på grunn av inkonsistent og misledende regnskapsførsel ved HLH og generelt manglende opplysninger kan det også ha vært andre finansieringskilder.

·         SHV har hele tiden ønsket å ha styrende kontroll over Mulbadaw- farmen. Stiftelsen er ikke åpen om dette, og det er dessuten svært tvilsomt om en alminnelig stiftelse har anledning til å drive med kommersiell farmdrift.

·         Driftsregnskap for Mulbadaw- farmen er ikke offentlig tilgjengelig med unntak av et dokumentert driftstap på 1,4 mill kr i 2006.  Det er spesielt bemerkelsesverdig at driftresultatet for Mulbadaw- farmen ikke er nærmere omtalt i CMI- rapport 2 fra 2009 slik det ble i CMI- rapport1 fra 2007.

·         HLH har så langt vist en generell uvilje i relasjon til å kommentere eller opplyse om økonomiske driftsforhold og konkrete eierforhold vedrørende Mulbadaw- farmen. Dette gjelder både i relasjon til Olsen- og Espegren- administrasjonen.

·         Øystein Evjen Olsen var illojal mot HDC mens han var styreleder for selskapet. Han var hovedarkitekten bak planlegging og gjennomføring av den ulovlige okkupasjonen av Mulbadaw- farmen 12. aug. 2006. Dette gjorde han til tross for at han pr 12. aug. 2006 var leder for styret i HDC. Han evnet eller ønsket ikke å rydde opp i den korrupte regnskapsavdelingen ved HLH mens han var direktør.

·        Mistanken om at det har foregått bestikkelser i relasjon til rettsprosessen om eierskapet til Mulbadaw- farmen er styrket. Summen av de ovenstående punktene peker mot styrkede mistanker. Spesielt styrkende er dokumentasjonen om at regnskapsavdelingen ved HLH var korrupt, at direktør Olsen i tillegg til illojaliteten til HDC ikke evnet eller ønsket å gjøre noe med korrupsjonen og at inkonsistent og misledende regnskapsførsel ved HLH er dokumentert i det aktuelle tidsrom.

Les hele anmodningen om gransking her.

Oppdatering 17.1.2015

HDCa mottok 16.1.2015 følgende e- post fra seniorrådgiver Irvin Høyland i Utenriksdepartementes sentrale kontrollenhet:

"Sentral kontrollenhet viser til din epost av 2. januar 2015 til ambassaden i Dar es Salaam. Henvendelsen er tatt under behandling i Kontrollenheten. På det nåværende stadium er det ikke mulig å indikere når svar vil kunne foreligge."

Følg med videre på HDCs hjemmesider. Vi publiserer svaret fra kontrollenheten her når det foreligger.

UDs svar 15.03.2015

Som ventet ønsker UD ikke å granske HLH. Dette til tross for at UD i sitt avslag på anmodningen om gransking skriver følgende: "Som det bl.a. fremgår av de tre CMI-rapportene fra 2007, 2009 og 2013, har Haydom Lutheran Hospital (HLH) hatt vedvarende utfordringer med hensyn til finansielle systemer og administrasjon."

Les UDs avslag her.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon iom hva skjer på forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.