Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
ELCT, Mbulu diocese har denne våren stått overfor 3 viktige spørsmål.
  1. Ny ledelse ved HLH
  2. Hvem skal eie og ha kontroll med HLH?
  3. Hvem skal eie og ha kontroll med Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC?

I de to første spørsmålene har ELCT vist godt lederskap. Avgjørelsen i det siste spørsmålet er ventet i løpet av et par måneders tid.

 

Status på Haydom medio juli 2010

Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT), Mbulu Diocense, tar styring.

Våren 2010 har vært en turbulent tid for Haydom Lutheran Hospital (HLH). 3 viktige spørsmål har stått på agendaen, og i alle tre har ledelsen i ELCT, Mbulu Diocese, kommet på banen og vist at det faktisk er ELCT som eier HLH, og derfor må ta avgjørelse i viktige spørsmål som angår sykehusets framtid. De tre spørsmålene som her kommenteres nærmere er:

  1. Ny ledelse ved HLH
  2. Hvem skal eie og ha kontroll med HLH?
  3. Hvem skal eie og ha kontroll med Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC?

Ny ledelse ved HLH

I begynnelsen av mai i år utlyste ELCT ved generalsekretæren stillingen som Managing Medical Director for en ny 5- års periode. Les utlysningen her. I utlysningsteksten var det stilt krav om at ny direktør måtte være lege med spesialistkompetanse innen et fagområde av klinisk medisin. HLHs direktør for de siste 5 år, Øystein Olsen, har ingen slik spesialistkompetanse, og var derfor ikke kvalifisert til å søke.

Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn at ELCT ikke ønsket Olsen som direktør for en ny 5- års periode. Dr Olav Espegren ble ansatt som ny direktør. Les mer her.

Hvem skal eie og ha kontroll med HLH?

I CMI- rapport 2 fra 2009 er det så vidt nevnt at et arbeid med å etablere en ny stiftelse som eier av HLH er i gang. HDC er kjent med at minst 3 versjoner til nye statutter for en ny stiftelse, Haydom Diaconical Foundation (HDF), har vært utarbeidet og at det har vært gjentatte forsøk på å få de ledende organer i ELCT til å overføre eierskapet til HLH til denne foreslåtte stiftelsen.

I april i år offentliggjorde HDC på dette nettstedet fullversjonen av november-09 versjonen av forslaget til nye statutter for HDF. Her går det klart fram at den reelle makten i stiftelsen, og derved kontrollen og styringen av HLH vil komme til å ligge i Norge hos Olsen- familien og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). Les mer om dette her og her.

HDC har god grunn til å tro at offentliggjøringen på dette nettstedet av utkastet til statutter for HDF har vært sterkt medvirkende til at ELCT har stilt spørsmålet om endring av eierskapet til HLH i bero for ubestemt tid.

Hvem skal eie og ha kontroll med Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC?

ELCT har også engasjert seg og grepet fatt i spørsmålet om hvem som skal eie og ha kontroll med Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC. De to alternativene er det tanzanianske selskapet HDC Ltd, som med tvang ble fordrevet fra eiendommene i 2006, eller det uregistrerte selskapet "Haydom Farm and Development" (HFD). HFD kontrolleres fra Norge i regi av Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). ELCT har vært i kontakt med begge parter, og en avgjørelse er ventet i løpet av et par måneders tid. 

HDC har valgt å offentliggjøre her på dette nettstedet sine argumenter for at HDC er rettmessig eier av de omstridte eiendommene. Les mer om dette her og her. (Begge lenker i engelsk språkdrakt). Så langt har SHV ikke kommentert eierstriden på eget nettsted eller så langt HDC kjenner til i noe annet offentlig tilgjengelig medium. Imidlertid er det klart at ledelsen i ELCT for tida utsettes for et formidabelt press fra SHV for å holde HDC borte fra Mulbadaw.  

I en e- post av 23.06.2010 adressert direkte til HDC, biskopen og generalsekretæren i ELCT skriver "Mama Kari" (Olsen) følgende: “I am really sad for the way you all are spreading false allegations about my family and by your current actions. Even though we as a family are deeply hurt by this, by your actions the people who really will suffer are the poor people in need of assistance in Haydom and the surrounding districts.”     

Det siste er at SHV har invitert både biskopen og generalsekretæren i ELCT, Mubulu Diocese, til Norge i august dette året med alle utgifter dekket. Det kan synes som om SHV har lagt om strategien fra pisk til gulrot. Så er det bare å håpe på at gulrota ikke blir så stor at den ikke lenger tåler dagslys.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.