Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Det vil være svært interessant for alle de som har gitt penger til Mulbadaw- farmen eller på andre måter bidratt, å få vite hva Mulbadaw- farmen har bidratt med til HLH  årlig etter 2006 både i rede penger og eventuelt på andre måter. Eller kanskje har et eventuelt overskudd blitt brukt til noe annet?

Hvor lenge har SHV tenkt å holde på med å pøse ut innsamlede midler og gaver som kunne gitt mye mer nytte dersom ressursene heller var gitt direkte til sykehuset?

 

Hva skjer på Mulbadaw?

Oppdatert 27.07.2013, se oppdatering her.

En lukket kultur

Publisert 10.05.2013

Taushet på farmens internettsteder.

Både på Mulbadaw- farmens eget nettsted og på deres facebooksider har det pr 10.5.2013 ikke vært noen oppdateringer siden 20. mars 2013 mens det i ukene før var hyppige oppdateringer. Nå står skuronna snart for døren, og det ville vel vært interessant å fortelle om hvordan det går. Hva med å publisere en enkel tabell som viser avlingsmengden av hvete totalt og pr dyrket dekar i de sesongene SHV har drevet på Mulbadaw. Likeledes ville det vært interessant å få en oversikt over kapitalutgifter, driftsutgifter, driftsinntekter og gaveinntekter inkl. verdien av fysiske gaver i driftsårene.

Nå er farmgruppa til stiftelsen Haydoms venner, som driver Mulbadaw- farmen (og som formodentlig også via stråmenn eller stråselskap eier farmen), ikke akkurat kjent for åpenhet. Det er ikke bare HDC som opplever de lukkede dører, se nedenfor. Vil mangelen på åpenhet om Mulbadaw- farmen og konflikten med HDC slå tilbake på HLH?

Interessant Masteroppgave

Hlin Irene Sagen Grung skriver i sin masteroppgave fra 2011, "Haydom Lutheran Hospital: A Sustainable Health-Providing Organization or a ‘White Elephant’?" på side 73 and 74 under overskriften“8.3 Skepticism by the Administration”:

”There was also unwillingness amongst administration, staff and volunteers to discuss parts of my initial thesis, notably the Mulbadaw Farm. The farm therefore had to be partly excluded from my thesis. However, I still firmly believe that the farm is of great importance when analyzing the future sustainability of HLH and HLH’s relationship with the local community. Especially, with the ongoing conflict of who is in charge and who is the owner of the farm. My point of view is that this conflict reduces the trustworthiness of HLH and therefore its future sustainability.”

Det er svært interessant at Grung mener at eierkonflikten vedrørende hvem som er rettmessig eier av Mulbadaw- farmen reduserer HLHs troverdighet og derved sykehusets framtidige bærekraft. 

Hva har Mulbadaw- farmen oppnådd?

Det vil være svært interessant for alle de som har gitt penger til Mulbadaw- farmen eller på andre måter bidratt, å få vite hva Mulbadaw- farmen har bidratt med til HLH  årlig etter 2006 både i rede penger og eventuelt på andre måter. Eller kanskje har et eventuelt overskudd blitt brukt til noe annet?

Det er vanskelig å tolke de manglende opplysningene annerledes enn at Mulbadaw- farmen har hatt lite eller ingenting å bidra med til HLH etter 6 driftssesonger. Hvorfor da hardnakket fortsette å bruke innsamlede midler gitt i god tro? 

Oppdatering 27.07.2013

Dårlig avling

Mulbadaw- farmens eget nettsted  er det endelig kommet en oppdatering pr 13.7.2013. Det opplyses at resultatet av hvetehøsten er 125 kg pr dekar. Toralf Rugland skriver til forsvar for det måtelige resultatet: "I Norge vil mange synes at avlingen var elendig med 125 kg pr. dekar, men det er faktisk ganske brukbart under de rådende forholdene." Problemet er bare at på nabofarmene har etter det HDC har fått opplyst, avlingen vært tilnærmet 3 ganger så stor pr dekar. I år har nedbøren i området vært svært god, men på Mulbadaw har de visstnok ikke klart å holde ugraset i sjakk.

Dårlig pris for kornet?

Rugland skriver også: "Problemet er å finne kjøper(e) som er i stand til å gjøre opp for seg. Vi vet om produsenter som ennå ikke har fått betaling for korn de leverte for 3 år siden. Dette er en av utfordringene vi har. De oppkjøperne som ikke har betalingsvilje og –evne er som regel de som tilbyr best pris. Det er fort gjort å gå seg bort i jungelen." Dette virker som et forsvar for å ha valgt en kjøper som betaler dårlig. Imidlertid kan det neppe ha påvirket Ruglands lønn, for ny bil har han fått. Gratulerer!!

Fortsatt ingenting om bidrag til HLH

Stiftelsen Haydoms venner (SVH) sitt hovedformål med å drive Mulbadaw- farmen er som kjent å kunne gi et økonomisk overskudd til Haydom hospitalet. Etter 7 fulle driftssesonger finnes ingen tilgjengelige opplysninger om hva farmen har bidratt med til sykehuset. Likeledes finnes ingen offentlige opplysninger om hvor mye SHVs engasjement på Mulbadaw har kostet av innsamlede midler i alle disse årene.

Hvor lenge har SHV tenkt å holde på med å pøse ut innsamlede midler og gaver som kunne gitt mye mer nytte dersom ressursene heller var gitt direkte til sykehuset?

 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon iom hva skjer på forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.