Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Det vil være svært interessant for alle de som har gitt penger til Mulbadaw- farmen eller på andre måter bidratt, å få vite hva Mulbadaw- farmen har bidratt med til HLH  årlig etter 2006 både i rede penger og eventuelt på andre måter. 

Eller kanskje har et eventuelt overskudd blitt brukt til noe annet?

 

Les en oversikt over SHVs synderegister her.

 

Nytt søkelys på SHV

Publisert 11.6.2013

HDC har fra Brønnøysundregisterne fått tilgang på SHV (Stiftelsen Haydoms Venner) sine regnskaper fra 2004 til 2011. Se lenker til regnskapene nederst i dette dokumentet. Opplysninger fra regnskapene er sammenstilt med det som tidligere er kjent om SHVs engasjement i relasjon til Mulbadaw- farmen og Central Maintenace and Service Center (CMSC). HDCs kommentarer følger nedenfor.

SHV- finansierer erverv og drift av Mulbadaw og CMSC og bruker en stor del av sine innsamlede midler til dette.

I tabellen nedenfor er gjengitt de opplysningene i regnskapene til SHV som direkte kan knyttes til Mulbadaw- farmen og CMSC..

 

Tekst i ballanseregnskapet under ”Anleggsmidler”

Beløp tilknyttet teksten

Tekst under tilknyttet note til denne regnskapsposten.

2004

Utlån til finansiering av farm

2 500 400

 

2005

Utlån til finansiering av farm

4 697 750

Note 3: Fordring

Fordring på 4.697.750,- gjelder fordring på CMSC vedr. kjøp av farm

2006

Utlån til finansiering av farm

9 154 019

Note 3: Fordring

Fordring på 9.154.019,- gjelder fordring på CMSC vedr. kjøp av farm

2007

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

10 145 464

Note 4. Langsiktige fordringer, garantier mv

Langsiktige fordringer spesifiseres slik:

Fordring på eierselskap farm:          8 602 654  

Fordring på driftselskap farm:          1 542 810

                                                           10 145 464

Stiftelsen har gitt følgende garantier vedrørende kjøp og drift av farm:

Haydom Lutheran Hospital:

TSHs 565 580 901,55 tilsv.  ca 2,7  mill NOK

Martin Wold:                                    1 000 000

Kjell G. Knutsen:                                 139 000

Platou AS:                                           149 805

2008

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

10 165 464

Note 4. Langsiktige fordringer, garantier mv

Langsiktige fordringer spesifiseres slik:

Fordring på eierselskap farm:          8 602 654  

Fordring på driftselskap farm:          1 542 810

                                                           10 145 464

Stiftelsen har gitt følgende garantier vedrørende kjøp og drift av farm:

Haydom Lutheran Hospital:

TSHs 565 580 901,55 tilsv. ca 2,62  mill NOK

Martin Wold:                                    1 000 000

Kjell G. Knutsen:                                 139 000

Platou AS:                                           149 805

2009

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

10 165 464

Note 4. Langsiktige fordringer, garantier mv

Langsiktige fordringer spesifiseres slik:

Fordring på eierselskap farm:          8 602 654  

Fordring på driftselskap farm:          1 542 810

                                                           10 145 464

Stiftelsen har gitt følgende garantier vedrørende kjøp og drift av farm:

Haydom Lutheran Hospital:

TSHs 565 580 901,55 tilsv. ca 2,62  mill NOK

Martin Wold:                                    1 000 000

Kjell G. Knutsen:                                 139 000

Platou AS:                                           149 805

2010

Langsiktige fordringer

10 553 090

Note 4. Langsiktige fordringer, garantier mv

Langsiktige fordringer spesifiseres slik:

Fordring på eierselskap farm:         10 553 090

Stiftelsen har gitt følgende garantier vedrørende kjøp og drift av farm:

Haydom Lutheran Hospital:

TSHs 565 580 901,55 tilsv. ca 2,62  mill NOK

Martin Wold:                                    1 000 000

Kjell G. Knutsen:                                 139 000

2011

Langsiktige fordringer

10 553 090

Note 4. Langsiktige fordringer, garantier mv

Langsiktige fordringer spesifiseres slik:

Fordring på eierselskap farm:         10 553 090

Stiftelsen har gitt følgende garantier vedrørende kjøp og drift av farm:

Haydom Lutheran Hospital:

TSHs 565 580 901,55 tilsv. ca 2,62  mill NOK

Martin Wold:                                    1 000 000

På bakgrunn av regnskapstall fra SHV (se lenker nederst på denne siden) synes det klart at SHV bruker en vesentlig del, om ikke brorparten, av sine innsamlede midler til å finansiere farmen.

Følgende sitater fra SHVs hjemmesider viser også helt klart at SHV har det økonomiske ansvaret for farmen:

Under overskriften ”Farmen” heter det på SHVs hjemmesider (oppdatert 21.03.2013): ”Stiftelsen Haydoms Venner har i mange år støttet driften av HLH, og det er denne stiftelsen som bærer det økonomiske ansvaret i forbindelse med anskaffelsen og driften av farmen og de tilhørende aktivitetene.” Det framgår klart på begge nettsider at det er Mulbadaw som er ”farmen”.

På SHVs hjemmesider (oppdatert 24.03.13) står følgende å lese under overskriften ”Støtte farmenprosjektet”: Det er nå gjort en femårsavtale med banken. En låneavtale på Kr. 6.000.000,- Beløpet var opprinnelig noe høyere. Banken har sagt seg villige til å stryke renter og totalt bidra med Kr. 1.325.000,- i løpet av låneperioden. Betingelsen for dette at vi betaler inn kr. 350.000,- hvert kvartal.”  

SHV kontrollerer Mulbadaw og CMSC

I årene 2007 til 2009 har SHV i ballanseregnskapet benyttet formuleringen ”Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet”.  Som nevnt står det i note 4 til regnskapet vedrørende denne posten for disse årene: Fordring på eierselskap farm: 8 602 654” og ”Fordring på driftselskap farm: 1 542 810” Stort tydeligere kan det ikke sies at det er SHV som i alle fall kontrollerer og formodentlig også er den reelle eier av Mulbadaw- farmen. Det sies imidlertid ikke noe om hvem som eier farmen og servicesenteret på SHVs hjemmesider.  

Overdragelsen av Mulbadaw og CMSC fra HLH til SHV synes tvilsom

Det kan ikke være noen tvil om at i de første årene etter aug. 2006 hevdet HLH og SHV at HLH (og derved Mubulu Diocece av Evangelical Lutheran Church of Tanzania, ELCT) var rettmessige eier avfarm og servicesenter. Eksempelvis skriver daværende leder for HLH, Øystein E. Olsen i en pressemelding fra sept. 2006: ”HLH kjøpte Mulbadaw og CMSC etter at staten hadde bestemt seg for å selge farmene som var under NAFCO tidligere.” Samme Olsen skriver i Fædrelandsvennen 27.10.2007 : ”Det er en komplisert og vond konflikt som går på hvem som skal ha styringen over farmen: sykehuset og SHV, som har kjøpt og betalt farmen, eller HDC”.

Siden HDF først ble dannet i 2010, må ELCT som eier av HLH formelt ha solgt eiendommene til HDF i 2010 eller senere. HDC har offentliggjort et utkast til avtale mellom SHV og HLH om overføring av eiendommene til SHV, men den formelle starusen til denne avtalen er ikke kjent. I den forbindelse er det nærliggende å spør : 

Hva betalte HFD til ELCT (eller HLH) for eiendommene? 

Hvilke organer i ELCT godkjente salget? 

Hvorfor er ikke garantien fra SHV til HLH på vel 2,6 mill NOK nevnt i note 4 f.o.m. 2007 t.o.m. 2011 i SHVs regnskap "...vedrørende kjøp og drift av farm", innfridd i forbindelse med SHVs kjøp av eiendommene?

HDC har mottatt opplysninger om at denne eiendomsoverdragelsen er tvilsom i flere sammenhenger. Det vil derfor tjene troverdigheten til SHV om fyldestgjørende dokumentasjon om denne eiendomsovertakelsen legges ut på Mulbadaw- farmens eller SHVs hjemmesider på internett.  

SHV framtrer siden 2010 som ulovlig eier av Mulbadaw og CMSC ved hjelp av stråselskap.

HDC har alltid ment at det er HDC som har den legale eiendomsretten til eiendommene i samsvar med de kjøpekontraktene HDC besitter. Imidlertid okkuperte Haydom Lutheran Hospital (HLH) og SHV eiendommene i august 2006 og har vedlikeholdt denne okkupasjonen til nå.

På alle web- sidene til Mulbadaw- farmen står følgende nederst på hver side uten at noen lenker er tilknyttet:“Haydom Farm and Development LTD © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use  Stiftelsen Haydoms Venner, org.nr.985211922”

Ut i fra dette må en kunne anta at Haydom Farm and Development LTD (HFD) først ble dannet og registrert i 2010, og at det er dette selskapet SHV i dag anser som eierselskap i Tanzania. Videre er det naturlig å anta at det må være svært sterke bånd mellom HDF og SHV.

I en e- post sendt til styremedlemmene i HDC 30.4.2006 heter det: “To give the donors in Norway the assurance they deserve as FoH now invests in a commercial venture/shareholder company, the foundation now wants, as a security, to have direct influence in the company, by owning shares that reflect the investments.” (FoH = Friends of Haydom = SHV). Dette kravet ble avvist av styret I HDC fordi advokat og daværende styremedlem og nåværende styreleder i HDC, John S. Umbulla, gjorde det helt klart at utenlandsk eierkontroll av det tanzanianske selskapet HDC ville være i strid med tanzaniansk lovgivning . Okkupasjonen  12. august samme år ble resultatet av at et flertall i HDCs styre avslo SHVs krav. 

Det er riktig at HDC hadde lånt pengene til kjøp av eiendommene av SHV. Det kan ut ifra de framlagte regnskapstall heller ikke være noen tvil om at det er SHV som fortsatt står for finansieringen av eiendommene. Selv om HDF er et selskap registrert i Tanzania, er det ingen grunn til tro at SHV har renonsert på sine krav om innflytelse og eierskap som gjenspeiler finansieringen. Det er derfor åpenbart at det er SHV som står bak opprettingen av HFD, og kontrollerer selskapet direkte eller via stråmenn selv om dette som nevnt er i strid med tanzaniansk lovgivning.

Det er nærliggende å anta at HDFs rolle som stråselskap for SHV er årsaken til at det ikke er noen ytterlige opplysninger om selskapet på Mulbadaw- farmens hjemmesider. På SHVs hjemmesider er HDF overhodet ikke nevnt. 

Hvem sitter i styret til HDF?

Hvordan er eierforholdene til HDF?  

Det finnes ikke offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at Mulbadaw- farmen og CMSC har bidratt med noe vesentlig til HLH.

SHV har det som en uttalt målsetting at overskudd fra driften av Mulbadaw- farmen skal komme HLH økonomisk til gode. I den siste tilgjengelige årsrapporten (2011) fra Haydom Lutheral Hospital heter det om SHV, dvs Friends of Haydom, FoH: “The FoH have been a great supporter of the hospital, especially in investments/equipment of various types and not with direct budgetary support.” Mulbadaw- farmen og CMSC er ikke nevnt i årsrapporten. Det er verd å merke seg at heller ikke SHV har gitt noen pengestøtte.

I ”Lokalavisen” 1. mars 2011 s. 37 tillegges følgende uttalelse til leder av Mulbadaw- farmen, Toralf Rugland: ”Løpende driftsutgifter betales av produksjonen, men inntektene holder ikke til investeringene, som nå begynner å haste.”

Regnskapstallene gjengitt i tabellen ovenfor bekrefter også at Mulbadaw- farmen etter 6 års drift ikke har gitt noe oversudd til å betale ned gjeld. Det foreligger heller ingen opplysninger på hjemmesidene til Mulbadaw- farmen eller SHV om noe tilskudd til HLH fra farmen etter 6. års drift. Hvis HDCs opplysninger om mye ugras i åkrene i år er riktig, blir det neppe noe oversudd i 2013 sesongen heller. Det eneste som HDC har kunnet dokumentere vedrørende driftsregnskap fra Mulbadaw- farmen er at farmdriften gav et underskudd på ca 1,4 mill NOK i 2007, CMI- rapporten av 2007, s. 14. 

Det er nærliggende å tolke SHVs garanti til HLH på vel 2,6 mill NOK "...vedrørende kjøp og drift av farm", dit hen at HLH har investert dette beløpet av egne midler i Mulbadaw- farmen. Hvis dette er riktig, ville det vært naturlig om SHV ved eierskiftet i 2010(?) hadde innfridd garantien.

Følgende spørsmål synes relevante:

Hva og hvor mye penger har Mulbadaw- farmen bidratt med til HLH etter 12. aug. 2006?

Hva og hvor mye penger innsamlet i Norge har gått med til finansiering og drift av Mulbadaw- farmen, og hvor mye av dette kommer fra eller via SHV?

Ville det ikke gagnet HLH bedre om pengene og andre gaver til farmen fra SHV og eventuelt andre bidragsytere heller hadde blitt gitt direkte til HLH?

Har HLH til gode vel 2,6 mill NOK fra SHV  "...vedrørende kjøp og drift av farm", og i så fall når tid har SHV tenkt å innfri garantien?   

Det finnes holdepunkter for at SHV driver med skattesnusk og har en tvilsom regnskapspraksis og forretningsførsel.

I følge skatteetatens hjemmesider mottok Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) pengegaver på 1.392.060,- kr i 2010 og 1.215.650,- kr i 2011som gav rett til skattefradrag. Følgelig har den norske staten indirekte bidratt til sammen med 730.159,- kr til SHV i disse to årene p.g.a. skattefradraget på 28%. Både på farmens hjemmeside og på SHVs hjemmeside er det opplyst at bidrag direkte til farmen via eget kontonummer også gir skattefradrag ved gave på inntil 12000,- kr.

HDC stiller seg undrende til om skattefradraget som gis i relasjon til den massive støtten fra SHV til Mulbadaw farmen er i overensstemmelse med reglene for slikt skattefradrag. Les om disse reglene i skattelovens § 6-50. I følge paragrafen skal stiftelser som mottar gaver med rett til skattefradrag for giveren, motta offentlig støtte det året skattefradraget gis. Mottar SHV årlig offentlig støtte? Det er ingen opplysninger om dette på SHVs hjemmesider. Ved gjennomgang av regnskapene for SHV i perioden 2004 til 2011 er det ikke spesifisert noe offentlig tilskudd eller støtte i stiftelsens inntekter, hvilket vel ville vært naturlig.

Dernest er det eneste punktet som lovmessig eventuelt kan forsvare skattefradraget, det som framgår av skattelovens § 6-50, første ledd, punkt 4: virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp” . Det virker noe søkt å definere den kommersielle driften av Mulbadaw- farmen som utviklingshjelp. Så langt HDC kjenner til har anskaffelse og drift av Mulbadaw- farmen aldri vært godkjent som utviklingsprosjekt eller mottatt støtte fra Utenriksdepartementet (med de underliggende bistandsetatene NORAD og Fredskorpset), som statlig norsk utviklingshjelp kanaliseres igjennom.Det kan ikke være tvil om at i likhet med de andre store farmene i det tidligere "Hanang Wheat Complex" som nå eies av private interesser, er også Mulbadaw- farmen et rent kommersielt foretak, jevnf. avisartikkel i The Citizen 10.12.2012.

Det står i forliket av 10.2.2007 mellom SHV/HLH og  HDC ”… at SHV betaler NOK 500 000,- (femhundretusen) til HDC” . Noen slik utgiftspost framkommer ikke i SHVs regnskap for 2007, og passer heller ikke inn under noen andre utgiftsposter. Det er også vedr å merke seg at i følge forliket undertegnet 10.2.2007 skulle beløpet betales ”… innen 8 dager etter at forliket er undertegnet.” Det tok mye lenger tid før SHV hadde gjort opp for seg. Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn både tvilsom regnskapspraksis og forretningsførsel. Den ulovlige okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og CMSC og det ulovlige eierforholdet gjennom stråselskapet HDF viser selvfølgelig også tvilsom forretningsførsel.  

SHVs årsregnskap slik de framkommer fra Brønnøysundregistrene:

Årsregnskap SHV, 2005

Årsregnskap SHV, 2006

Årsregnskap SHV, 2007

Årsregnskap SHV, 2008

Årsregnskap SHV, 2009

Årsregnskap SHV, 2010

Årsregnskap SHV, 2011

 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.