Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Biskopen vil ikke overføre eiendomsretten til haydomsykehuset fra den lokale lutherske kirka til Olsen- familien og SHV. Derfor vil haydomsykehusets direktør, Øystein Olsen, avsette biskopen. 

Olsen vil heller ikke ha penger fra den tanzanianske staten til å avlønne ca 2/3 av sykehusets personell. Årsaken til dette er sannsynligvis frykt for å miste full kontroll med personellet.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Maktkamp om kontroll over Haydomsykehuset.

Publisert førte gang 13.04.2010, redigert 11.11.2010

Biskopen har satt foten ned 

Pr medio april 2010 er det Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT) representert ved den lutherske kirka i det distrikt haydomsykehuset befinner seg (Mumbulu) som eier haydomsykehuset. I følge opplysninger HDC har motok i april 2010 har det pågått en kampanje for å overføre eierskapet til en stiftelse som kontrolleres av norske interesser spesielt representert ved Olsen- familien og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). Les mer om dette her.

Etter det HDC erfarer har imidlertid biskopen i ELCT, Mbulu diocese i denne omgang avvist eierskiftet etter de retningslinjer som framgår av utkastet til nye statutter for den foreslåtte eierstiftelsen Haydom Diaconical Foundationsom (HDF). Biskopen har stilt hele eierskiftet i bero. Det er grunn til å anta at offentliggjøringen på HDCs hjemmesider av statuttutkastet kan ha bidratt til biskopens beslutning.

Vil Olsen avsette biskopen?

Imidlertid har HDC de siste par dagene (medio april 2010) mottatt signaler om at haydomsykehusets direktør, Øystein Olsen, faktisk prøver å få avsatt biskopen og få forflyttet øverste adminidtrative sjef for det offentlige helsevesenet i Manyara region hvor Mbulu er et av mange distrikter. Det skal være brukt både politiske og administrative kontakter i Tanzania for å oppnå dette. Det understrekes at dette må betraktes som rykter det ikke kan føres noe bevis for.

Olsens akutte problem er at stillingen som direktør ved haydomsykehuset er planlagt utlyst på nytt fordi hans 5- års periode snart er utløpt. I den nye utlysningsteksten søkes etter en lege med en godkjent spesialitet i en klinisk medisinsk disiplin. Olsen har ingen spesialitet, og er derfor ikke kvalifisert for å søke. Han skal etter det som er opplyst, også prøve å få utlysningen stanset og endret slik at han er kvalifisert for å fortsette som direktør.

Kontroll viktigst: Olsen vil ikke ha "governement staff grant."

Det synes å være bred enighet blant norske bistandsmyndigheter om at Haydomsykehusets må bli mer bærekraftig ved at driftsutgiftene i større og økende grad bør dekkes fra nasjonale tanzanianske kilder (offentlige og private). CMI rapport 1 har følgende anbefaling på s. 33: "Make continued and systematic attempts to increase the share of staff on a government staff grant." CMI- rapport 2, s. 36: "Use the service agreement as a platform to negotiate a staff grant for a higher number of health workers."

Ved et møte i Dar es Salam 10.4.2010 fikk HDC opplyst følgende fra en høytstående offentlig leder i den tanzanianske statlige helseadministrasjonen: Av haydomsykehusets stab på noe over 500 ansatte, er 360 av disse kvalifisert for å søke om offentlig støtte  til lønnsutgiftene fra den tanzanianske staten (government staff grant). På  forespørsel om sykehusets ledelse hadde søkt om slike midler, var svaret nei. Det er god grunn til å anta at årsaken til at ledelsen ikke ønsker slike midler er at det vil innskrenke styringsretten over det personellet staten lønner. Det ble så spurt om det var kjent om hvordan den norske ambassaden stilte seg til sykehusets manglende initiativ for å få "government staff grant". Da ble det svart at det lite sannsynlig at ambassaden er kjent med muligheten for å få slik betydelig støtte. HDC har derfor sørget for å bringe denne informasjonen videre til ambassaden i Dar es Salam og andre norske bistandsmyndigheter.

 

Siste nytt pr 19.04.10

Uriktig rykte om Odd Evjen

På Haydom verserer et rykte om at Odd Evjen, bror til haydomdirektør Øystein Olsen, innehar en lederstilling i "NORAD" (Direktoratet for utviklingssamarbeid) og at sykehuset således kan bli økonomisk skadelidende om Olsen- familien ikke lenger får lede sykehuset. Sannheten er at Odd Evjen har en rådgiverstilling i "Kirkens Nødhjelp", som er en frivillig økumenisk organisasjon. Det er ingen indikasjon i haydomsykehusets regnskaper fra de siste årene for at "Kirkens Nødhjelp" har bidratt økonomisk eller med andre ressurser til sykehuset. Ved et søk på "Haydom" i søkermotoren på Kirkens Nødhjelps hjemmesider blir det ingen treff.

 

Olsen- familien er fornærmet

Både mor Kari og bror Odd er mobilisert for å sikre Olsen- familiens fortsatte styring og dominans over haydomsykehuset. Mor Kari ringer rundt og hevder at HDC bringer Olsen- familiens navn i miskreditt. Opplysningene på HDCs nettsider baserer seg etter HDCs syn på fakta.  Hvis Olsen- familien føler seg injuriert, bør de sørge for en rettslig prøving av de utsagn de mener er injurierende. Ellers foreligger selvfølgelig muligheten for å ta til motmæle på sykehusets egne hemmesider: www.haydom.no. Her er det utrolig nok helt tyst om den forslåtte Haydom Diaconical Foundation. Hvorfor det?

Ellers har bror Odd nylig vært på besøk hos den lokale biskopen. Det gikk visstnok ikke så bra. 

 

Fjerde (?) forsøk på statutter for HDF

I følge CMI- rapport 2  fra 2009 var det planlagt å få vedtatt statutter for stiftelsen Haydom Diaconical Foundation (HDF) på årsmøte i den lutherske kirka i sept. 2009, og deretter overføre eierskapet fra kirka til den nye stiftelsen HDF umiddelbart. Slik gikk det imidlertid ikke fordi all makt og kontroll i realiteten ville blitt overført til norske interesser med Olsen- familien i spissen. HDC har hørt om 3 forskjellige versjoner  av statutter for HDF (det kan godt finnes flere) Versjonen fra nov. 2009 er gjengitt i sin helhet på HDCs nettsider. Formodentlig har dette medvirket til at biskopen har satt foten ned også for denne versjonen.

Nylig har imidlertid HDC fått opplysninger om at det skal foreligge enda en ny versjon. Nå er det definitivt på tide å slutte med dette maktspillet. Det er faktisk den lutherske kirka i Tanzania som eier haydomsykehuset. Hvis kirka ønsker å overføre eierskapet til en tanzaniansk stiftelse, bør kirka i fred og ro få gjøre dette på sin egen måte og etter egne retningslinjer uten å bli utsatt for et utilbørlig press fra nordmenn, som ønsker å sikre seg kontroll over den nye stiftelsen.

 

------------------

Les også kommentaren (18.04.10) fra HDCs daglige leder, Halvdan Jakobsen (engelsk språkdrakt):  Transparency is a strategy to prevent misuse of power.