Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Martin Wold: Tenk posittivt hvis de ønsker litt troverdighet.

HDC:  Et kritisk søkelys kan være en nyttig informasjonsgave i relasjon til nødvendig forandringsarbeid i en organisasjon.

E- post fra Martin Wold

Publisert 22.06.2013

Martin Wold er med i farmsgruppa til Stiftelsen Haydoms Venner (SVH). SVH har i følge note 4 i regnskapene for SVH i årene f.o.m. 2007 t.o.m. 2011 ytt en garanti på 1mill. NOK til Martin Wold "vedrørende kjøp og drift av farm". SVHs regnskap for 2012 er foreløpig ikke tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene.  

I forbindelse med publiseringen av listen med SHVs synderegister lovet vi å publisere synspunkter eller kommentarer til noen av punktene i listen.  21.6.2013 mottok HDC en e- post fra Martin Wold som ikke går på noen konkrete punkter i listen over SHVs synderegister, men som vel mer må tolkes å inneholde generelle synspunkter i forbindelse med listen. Her gjengis likevel Martin Wold sin e- post i sin helhet uten noen endringer:

Martin S. Vold <martin@vold.as> 13:59 21. juni 2013
Til: "post@haydom-dc.com" <post@haydom-dc.com>
HDC venner av Haydom

Som venner av Haydom føler eg nå at dette ligger på et lavmål. Prøv å fokusere på noe positivt om Haydom og farmen Nye traktorer 2 nye skurtreskere 2 nye såmaskiner som gjør alt i en operasjon

Og arbeid til masse folk i kretsen rundt farmen og matproduksjon til mange tusen personer

Tenk posittivt hvis de ønsker litt troverdighet.

Hilsen

Martin Vold.

Venn av Haydom og Mulbadaw og alle som bor begge disse plasser.

Kommentarer fra HDC:

Det er nærliggende å anta at det er opplistingen av SHVs synderegister som Martin Wold mener "ligger på  et lavmål". Det står han selvfølgelig fritt til å mene, men Wold presiserer ikke hva som "ligger på et lavmål". Hvis det skal kunne bli noen konstruktiv dialog mellom HDC og SHVs farmgruppe, må Wold eller noen andre medlemmer av SHV eller "Farmgruppa" konkretisere hva de mener er feil eller misforstått i HDCs framstilling.

HDC mener at et kritisk søkelys kan være en nyttig informasjonsgave i relasjon til nødvendig forandringsarbeid i en organisasjon. Ofte er et kritisk søkelys mer troverdig og nyttig enn ros og skryt.

HDC støtter HLH, men ikke SHVs engasjenet på Mulbadaw

For at det ikke skal være noen tvil om HDCs forhold til HLH minner vi om hva som har vært presisert på dette nettstedet siden oppstarten. Under lenken "Om HDCs nettsted", som er tilgjengelig på alle de norske sidene til venstre i det oransje feltet, heter det:

"Det er viktig å presisere at HDC fortsatt anbefaler privatpersoner og næringsforetak om å støtte HLH økonomisk for derved å bidra til et bedre helsetilbud for befolkningen i Haydom- området i Tanzania."

Så langt har HDC ikke funnet noen dokumentasjon på at SHVs engasjement i relasjon til Mulbadaw- farmen og CMSC har tilført HLH ressurser som står i noe rimelig forhold til de ressurser som er brukt. Ville det ikke vært bedre å gi disse ressursene direkte til HLH?

Mye tyder på at HLHs tidligere engasjement i relasjon til Mulbadaw- farmen har svekket HLHs omdømme og troverdighet. Derfor er det forståelig at den nåværende norske ledelsen ved HLH har forsøkt å distansere seg fra Mulbadaw- farmen så mye som mulig. Les her hva Hlin Irene Sagen Grung skrev om dette i sin masteroppgave (Universitetet i Agder)  fra 2011: "Haydom Lutheran Hospital: A Sustainable Health-Providing Organization or a ‘White Elephant’?"

 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.