Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er neppe i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Kronologisk framstilling av konflikten

Oppdatert 3.11.09

Snarveger til noen viktige hendelser:

Dette sida inneholder mye informasjon. De som kun vil ha med seg de viktigste hendelsene, kan lese teksten til venstre for snarvegene nedenfor. Den gir et sammendrag av de viktigste hendelsene.

Styrevedtak i SHV om lån fra SHV til HDC for full finansiering av kjøp av Mulbadaw- farmen og CMSC (Central Maintenance Service Centre) pluss 1 million NOK til driftskapital for 2006.   27. okt 2005
Styremedlem Kjell G. Knutsen i SHV informerer Jakobsen- brødrene om at SHV har innsatt nytt styre i HDC. 3. jan 2006
SHV oppfyller ikke styrevedtaket fra 27.10.2006 om finansiering. Problem med "second line of command". Øystein Olsen er illojal og fører hemmelige forhandlinger med bobestyrer Tadayo om nytt "kjøp" av farm og servicesenter bak ryggen til resten av HDC styret på vegne av HLH og SHV. Jan- mai  2006
3 mot 2 i HDC styret. HDC skal ikke styres av SHV. 28. mai 2006  
Justisminister Mary Nagu engasjerer seg. Møte med Halvdan Jakobsen og justisministeren. 12. juni 2006
HLH "kjøper" Mulbadaw- farmen og servicesenteret av Tadayo selv om HDC er rettmessig eier. Juni 2006
HDC er nær ved å lykkes med alternativ finansiering av eiendommene. Juli 2006
HLH/SHV okkuperer Mulbadaw- farmen og servicesenteret under trussel av voldsbruk. Intet rettslig grunnlag foreligger, følgelig er det selvtekt. 12.aug 2006
Justisminister Nagu er igjen engasjert. En del stjålne eiendeler og penger leveres tilbake til HDC fra HLH/SHV. 19. aug 2006
Øystein Olsen lyver i pressemelding og trekker seg som styreleder i HDC med tilbakevirkende kraft. Tilbakevirkende kraft? Sept. 2006
HLH/SHV beslaglegger urettmessig mange tonn såkorn tilhørende HDC Des 2006 til feb 2007
Forlik mellom HDC og SHV/HLH i regi av fylkesmannen i Vest-Agder ved at HDC mottar 500 000,- NOK. Forliket gjelder ikke eiendomsretten til de omtvistede eiendommene. Forliksavtalen brytes etter få dager av SHV/HLH. 10. feb. 2007
HDC går til rettssak om eiendomsretten til Mulbadaw- farmen og servicesenteret. Juni 2007
Mistanke om korrupsjon i form av bestikkelse av rettsmedlemmer reises. Nov 2007
CMI- rapporten legges fram. Villedende og inkonsistent regnskapsførsel ved HLH dokumenteres. Des 2007
Styremedlem Myklatun i SHV mener å kjenne utfallet av rettssaken selv om den ble offentlig kunngjort først en måned senere. Feb. 2008
Ny troverdig kilde forsterker mistankene om korrupsjon. Mars 2008
Den rettslige kjennelsen offentliggjøres, og saken avvises ved et merkelig juridisk krumspring. 25.mars 2008
Rettssaken ankes videre i tanzanianske rettssystemet. April 2008
HDC i møte med UD i Oslo. HDC har anmodet om at konflikten granskes av UD siden HLH mottar betydelig u- hjelp. 23. juni 2008
Nye juridiske krumspring. Rettssak berammet, men kun HDC møter.  12. des 2008
UD informeres om HDCs nettsted. UD vil ikke granske HLH. 18. feb.2008
HLH/SHV utfordres til å imøtegå HDCs hovedsynspunkter. Mars 2009
Nye rettslige krumspring og utsettelser April 2009
Ny anmodning til UD om gransking av HLH Mai 2009
HDCs advokat, Cecil Maurma, ble drept i en trafikkulykke på veg hjem fra arbeid. Rettsprosessene utsatt igjen før dødsfallet.  Juni 2009
UD fortsatt negativ til gransking av HLH/SHV. UD vil ikke legge fram noe rettsgrunnlag, formodentlig fordi UD ikke kan. Juli 2009
Videre saksgang. Rettssaken og mulig gransking. Framtida

Innledning

I det etterfølgende er gjengitt en omfattende kronologisk framstilling av konflikten. Det er lagt vekt på å skille mellom hva som HDC mener har vært faktiske hendelser eller forhold, og hva som er HDCs kommentarer eller synspunkter på disse hendelsene. Kommentarene er merket med rød skrift. I faktadelen med svart skrift er det referert en del private samtaler eller andre opplysninger hvor kildene av forskjellige grunner ikke kan oppgis. Således vil det være vanskelig å føre sannhetsbevis for en del av de hendelser som gjengis. I noen tilfeller vil det kanskje bli påstand mot påstand. I andre sammenhenger finnes god skriftlig dokumentasjon eller eventuelle vitner som er villige til å stå fram og bekrefte HDCs virkelighetsoppfatning. Samlet sett gjengir beskrivelsen nedenfor HDCs virkelighetsoppfatning av hva som har skjedd i relasjon til konflikten og HDCs kommentarer til denne. 

Kronologien

Styremøte i Stiftelsen Haydoms Venner, SHV:

  1. ”Farm gruppe” blir oppnevnt, Olaf Myklatun blir leder.
  2. Styrevedtak om lån fra SHV til HDC for full finansiering av kjøp av Mulbadaw- farmen og CMSC (Central Maintenance Service Centre) pluss 1 million NOK til driftskapital for 2006.

27. okt 2005  

SHV gir tilsagn om lån til HDC

HDC undertegner kjøpekontrakt med bobestyrer og advokat Joseph Tadayo om kjøp av Central Maintenance Service Centre (CMSC). Tadayo hadde fått oppdraget med å selge farmene som hadde vært eid av et statlig driftselskap, som i praksis gikk konkurs. CMSC er en service- og utdanningsenhet som opprinnelig ble anlagt for å drive utdanning i og vedlikehold av det tunge maskineriet, som var nødvendig på alle de 7 store farmene kanadierne (CIDA, Canadian International Development Agency) anla i distriktet på 70- tallet.

Styremedlem i SHV, Kjell G. Knutsen, skriver brev til styremedlem Oddvar Jakobsen i HDC, som tiltrådte HDCs styre etter sterke anmodninger fra Knutsen, om å sikre at HLH ikke får kontroll med HDC. Underforstått mener Knutsen at kontrollen med HDC skal vare hos SHV, i praksis hos han selv. 

 

Nov 2005  

Kjøp av CMSC

 

Kontrollspørsmålet

Oddvar Jakobsen og Halvdan Jakobsen blir kalt til møte i kontorene til Applica AS på Vigeland (Kjell G. Knutsen) og informert om at nå har SHV utnevnt et nytt styre med  kun tre nordmenn for HDC med Olaf Myklatun som styreleder.  Dette styret har ansatt Toralf Rugland som ny Managing Director på Mulbadaw.

 

2. jan 2006  

SHV griper inn

Oddvar Jakobsen og Halvdan Jakobsen blir igjen innkalt til møte i lokalene til Applica AS på Vigeland, denne gang for å møte det nye ”styret” for HDC og den nye ”Managing Director”.  SHV ble informert både av advokatfirmaet til HLH (telefonsamtaler) og av Oddvar Jakobsen om at lovene i Tanzania ikke tillater et slikt styre i et tanzaniansk aksjeselskap. Det er generalsforsamlingen i selskapet som velger styret, flertallet i styret må være statsborgere/bosatte i landet når selskapet er registrert som et tanzaniansk selskap, slik HDC er. Se HDCs registreringsgodkjenning her.

Nytilsatt HLH direktør Øystein Evjen Olsen ble orientert av Halvdan Jakobsen om møtene med Kjell G. Knutsen. Øystein Olsen er ikke blitt informert av SHV, og gir uttrykk overfor Jakobsen at han ikke tror at det er sant det som refereres. 

Etter ansettelsen som managing director ved HLH overtok Øystein Olsen sin avdøde fars plass som styreleder i HDC.

 

3. jan 2006.  

Strid om kontrollen med HDC

 

 

 

Olsen jr. ny styreleder i HDC

SHV oppfyller ikke sine finansielle forpliktelser om lån og driftskreditt til HDC. Det oppstår et akutt problem ved at driftskreditten for 2006 holdes tilbake. For at HDC skal få kjøpt nødvendige driftsmidler (drivstoff, såkorn og gjødsel m.v.) pantsetter Oddvar Jakobsen i HDC- styret privateide eiendommer. Han bærer personlig risikoen ved å yte nødvendig driftskreditt til HDC.  HDC starter arbeidet med å skaffe alternativ permanent finansiering.

Det oppdages at det er etablert en ”second line of command” der Alphonce Munyaw på Mulbadaw får ordrer og instruksjoner på telefon direkte fra Norge (Toralf Rugland) og delvis også fra verkstedet på sykehuset.  Leder av vaktmannskapet kalles inn til verkstedet på sykehuset uten at ledelsen på Mulbadaw (Halvdan Jakobsen) er informert. Dette vaktmannskapet på 6 personer hadde sin bakgrunn fra vaktstyrken på sykehuset. De gikk inn i og ble en del av den militsen som 12. august 2006 med synlige slagvåpen okkuperte Mulbadaw.

Problemet med ”second line of command” blir etter hvert så uhåndterlig for ledelsen av HDC at Halvdan Jakobsen som daglig leder av HDC Ltd, tar problemet opp med ledelsen på sykehuset og med Anders Wahlstedt, som er rådgiver for direktør Øystein Olsen. Øystein Olsen var opptatt med andre saker under mesteparten av møtet slik at det var Anders Wahlstedt som ledet møtet, og konkluderte med å slå fast at ledelsen for farmen er hos Jakobsen på Mulbadaw.

Problemet med ”second line of command” ble mindre i noen uker etter møtet, men kom tilbake.

Alphonce Munyaw  på Mulbadaw fikk en traktor i gave fra ”noen” Norge i 2006. På de nye engelske hjemmesidene til SHV fra 2009 står følgende under et bilde av en smilende Munyaw: "Munyaw, the african leader of the farm." Link her. SHV tar øyensynlig vare på sine egne.

Flere møter og notater med mål om å få til en løsning som både tilfredsstiller SHV sitt krav om kontroll over HDC og Tanzania sine lover. Det kan være grunn til å undres om de juridiske signaler og utredninger som ble lagt fram ikke ble forstått eller lest av SHV.

Fra forhandlingsmøte med SHV 21.feb.2006. Fra venstre: Oddvar Jakobsen, Toralf Rugland, Martin Vold, Erling Romsaas, Kjell G. Knutsen og Halvdan Jakobsen.

På forhandlingsmøtet 21.02.2006 beskyldte Toralf Rugland Oddvar Jakobsen for å ville berike seg selv. I Stavanger Aftenblad 20.01.2007 benekter Olav Myklatun at slike beskyldninger er framsatt.

Øystein Olsen godtar ikke kravene fra SHV i perioden januar – april. I slutten av april skifter han formodentlig meining. Ved flere anledninger har SHV mer enn antydet at dersom ikke HDC/Øystein Olsen godtar kravene fra SHV kan det få økonomiske konsekvenser, kanskje også for sykehuset.  Øystein Olsen er betalt 1 million kroner/år av SHV i lønn og godtgjørelse i en avtale som skal vare i (minst) fem år.

I ettertid viser det seg at styreleder Øystein Evjen Olsen har hatt hemmelige forhandlinger (i april-juni) med bobestyrer og selger Joseph Tadayo som  resten av styret i HDC ikke ble orientert om mens de pågikk. Tadayo er en tanzaniansk advokat som hadde fått oppdraget med å selge de tidligere statseide farmene (NAFCO), deriblant Mulbadaw. De hemmelige forhandlingene til Olsen kan vanskelig tolkes som annet enn en svært illojal handling overfor resten av styret i HDC. I ettertid synes det å være grunn til å reise spørsmålet om Olsen i denne sammenheng også brøt formelle myndighetskrav og således gjorde noe ulovlig etter tanzaniansk lovgivning. Det gjør ikke saken bedre ar han heller ikke informerte styret om planene om å okkupere Mulbadaw- farmen og servicesentereret. Olsen satt fortsatt som styreleder i HDC da angrepet kom 12. aug. 2006, se nedenfor.

I en e- post til HDC- styremedlemmer datert 30.04.2006. klargjør SHV at målet er å vingestekke HDC og samle all makt og kontroll hos stiftelsen i Norge. Les SHVs krav her med HDCs kommentarer (engelsk språkdrakt med HDCs kommentarer på norsk).  

Januar til mai 2006  

SHV går fra finansieringstilsagn

 

"Second line of command"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningsforsøk mislykkes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugland beskylder O. Jakobsen for å ville berike seg selv.

Olsen jr. presses av SHV

 

 

Styreleder Olsen jr. er illojal mot sitt eget styre

 

 

 

 

SHV stiller beinharde krav som ville ha ødelagt HDC

Styret i HDC Ltd avviser med 3 (Umbulla og 2x Jakobsen) mot 2 (Olsen og Mshashi) stemmer et forslag om å tilby mor til Øystein Olsen, Kari Evjen Olsen, som ”stråmann”, aksjer i HDC for 1 million kroner. Hun skulle være forpliktet til å selge aksjene videre til tredjepart i Norge for å tilfredsstille det illegitime ultimatumet fra SHV om at HDC Ltd. skulle eies og styres fra Norge. Mindretallet ønsket i realiteten et eiende marionettselskap som på papiret kan fremstå som tanzaniansk, men som skulle leie ut farmen til et rent norsk selskap, og følge alle direktiver og instruksjoner fra det norske selskapet. Styret i HDC Ltd var selvfølgelig forpliktet til å følge tanzaniansk lov, som ikke tillater at et tanzaniansk registrert selskap eies og styres utenfra.  Kravet fra SHV i Norge var lovstridig. 

I ettertid har Mshashi  gitt uttrykk for at han ved avstemmingen hadde fått bundet mandat fra Øystein Olsen med stillingen som administrativ leder ved HLH på spill, om han ikke fulgte ordre.

Biskop Zebedayo, som leder kirka som formelt eier HLH, forteller 2 timer etter styremøtet 28. mai til en del av kirkelyden utafor lutherske kirka på Basotu Plantation at Halvdan Jakobsen ikke lenger er direktør på Mulbadaw.

28. mai 2006  

Kampvotering i HDC- styret

HDC som marionettselskap?

 

Mshashi var presset.

 

Biskopen feilinformerer

Øystein Olsen videreformidler avgjørelsen fra styremøtet i HDC 28.mai til styret for sykehus og kirke. Han informerer om saken til daværende justisminister Mary Nagu i en versjon som går ut på at flertallet i HDC- styret har ”stjålet” Mulbadaw- farmen og CMSC (serviceenheten).  Justisministeren er politiker fra ”Haydom området”, og er avhengig av sykehusets støtte for å bli valgt inn i parlamentet. Justisministeren går til District Commissionar (DC) i Hanang med denne versjonen av saken første uka av juni.  DC ringer Halvdan Jakobsen om det, og forteller at Jakobsen nå må møte hos justisministeren. 

Det kommer i stand et møte med justisministeren og Halvdan Jakobsen på Impala Hotel i Arusha mandag 12. juni.  Justisminiseteren møter med følge (en statssekretær og ei søster, som er leder av SOS barnebyer i TZ).  Justisministeren var opptatt av at Halvdan Jakobsen og flertallet av styret ikke fikk lov å ”skade sykehuset”. Det var tydelig at ”noen” hadde overbevist henne om at det var motivet bak styrevedtaket 28. mai.  I løpet av de to timer møtet varte ble det klart for Halvdan Jakobsen at justisminiseteren ikke var informert om realitetene i saken. Da hun fikk de på bordet (saksdokumentene) foreslo hun at saken burde kunne løses ved et formelt gjeldsbrev, dersom SHV var urolig for sikkerheten for penger lånt ut til HDC. 

4 dager etter styrevedtaket i HDC om at HDC skal forbli et tanzaniansk selskap som ikke skal styres fra Norge, sender Øystein Olsen et brev til bobestyrer Joseph Tadayo hvor han synes å mene at HLH har styringsrett over HDC.  Realitetsinnholdet i brevet er kommentert her. Imidlertid viser brevet til fulle hvor illojal Olsen var mot det selskapet han samtidig satt som styreleder for.

Den tanzanianske advokaten, Joseph Tadayo, hadde fått oppdraget fra den tanzanianske regjering med  med å være bobestyrer for og selge konkursboet etter de statseide NAFCO- farmene ( National Agriculture and Food Corporation) i Hanang district. Det var Tadayo som solgte Mulbadaw- farmen og servicesenteret, CMSC, til HDC i feb. og nov. 2005. I juni 2006 undertegnes en ny ”kjøpekontrakt” på begge eiendommene mellom bobestyrer Joseph Tadayo og HLH, uten at de to gjeldende kjøpekontraktene med HDC som kjøper, er opphevet på lovlig måte.  Riktignok hadde HDC på det tidspunktet på grunn av at SHV ikke hadde oppfylt finansieringsavtalen med HDC, et ubetalt avdrag på Mulbadaw- farmen. Ingen avdrag var forfalt på serviceenheten, CMSC, da Tadayo solgte den på nytt.  Ingen ansatt ved HLH, eller med dokumentert fullmakt fra HLH, har underskrevet  ”kjøpekontrakten”.  I linja for kjøper har Svein Olaf Evjen Olsen signert, han er bror til ”Medical Director” Øystein Olsen på HLH. Kjøpekontrakten mellom HDC og Tadayo er ikke opphevet på lovlig måte.  HDC har ikke mottatt de formelle henvendelser som etter tanzaniansk lovgivning kreves for å oppheve en kjøpekontrakt, i det tilfelle kjøper ligger etter med betalingen. Dessuten var det ved undertegning av ny kjøpekontrakt ingen forfalte avdrag på servicesenteret som også ble "solgt" på nytt. I den pågående rettsstriden i Tanzania skal retten ta stilling til hvilken kjøpekontrakt som skal gjelde, og hvem som er rettmessig eier av farmen og serviceenheten.  

Fredag ettermiddag ved arbeidstids slutt 23. juni dukker biskop Zebedayo opp på CMSC (serviceenheten) og etterlyser Toralf Rugland som ny ”Managing Director”

Isaack Malleyeck (lege i ledelsen ved HLH) med flere besøker personlig CRDB bank i Arusha og overtaler saksbehandler der til å stenge HDC sin konto for HDC. Han forteller at det er ny ledelse i HDC og at ingen i den gamle ledelsen får lov til å disponere HDC kontoen.  De første signaler om at dette har skjedd når fram til Halvdan Jakobsen 12. juli. På spørsmål noe senere får Jakobsen dette bekreftet fra banken, men Malleyeck har ikke levert noen dokumentasjon (styrevedtak, ”Board Resolution”) som legaliserer overtakelse eller beslag i bankkonto.  

HDCs arbeid med å skaffe alternativ permanent finansiering for å betale eiendommene fortsetter våren 2006. Forhandlinger med "Verdensbanken" ser ut til å kunne gi en løsning på kort sikt.

Juni og juli 2006  

Politisk involvering på ministerplan

 

 

Møte med justisministeren

 

 

 

Brev til Tadayo beviser Olsens illojalitet mot HDC.

Ny hemmelig kjøpekontrakt

 

Prosedyrer for lovlig annullering av eksisterende kjøpekontrakt ikke fulgt

 

 

 

 

Biskopen engasjerer seg

 

Malleyeck feilinformerer HDCs bankforbindelse

 

Alternativ finansiering synes å lykkes

Halvdan Jakobsen blir første uka av august kalt inn til Applica AS (Kjell G. Knutsen) sitt kontor på Vigeland.  Øystein Olsen og Kjell G. Knutsen er til stede. Beskjeden er at SHV har avsatt Jakobsen som daglig leder av HDC Ltd, og at Toralf Rugland nå har overtatt slik Jakobsen hadde fått beskjed om 2. januar. Videre ble det meddelt at Olaf Myklatun nå er styreleder i HDC og at de to har alle fullmakter.  Det blir også opplyst om at SHV og HLH nå har fått skjøtet på eiendommene, etter å ha betalt den resterende summen for kjøpet.  En sjekk ved eiendomsregisteret i Moshi høsten 2008 viser imidlertid at skjøtet for Mulbadaw fortsatt er utstedt til NAFCO i 1987. Ingen endringer er registrert siden 1987.

10. August ringer Dr Isaack Malleyeck (fungerende manager ved HLH i Øystein Olsens fravær) og forteller både til B. Majanga (field director ved Mulbadaw- farmen) og Halvdan Jakobsen at han søndag 6. august fikk ordre fra Norge om å ta over Mulbadaw- farmen og CMSC  (serviceenheten) på vegne av SHV, om nødvendig med makt.  Han hadde også fått trusler om å miste jobben ved HLH dersom han ikke utførte ordren. På spørsmål fra Jakobsen om det fantes rettsgyldige dokument (”court injunctions”) som kunne forsvare overtakelse med makt var svaret nei.  På spørsmål om dette var drøftet med myndigheter var svaret at det var klarert med RNE (Norske Ambassaden), med kommune (DC i Hanang District) og fylkesmyndigheter (Regional Commissionar) og med justisministeren.  På spørsmål om det fantes noe skriftlig materiale som kunne dokumentere at noen relevante tanzanianske myndigheter hadde godkjent overtakelse med makt var svaret ja, men på spørsmål om Jakobsen kunne få se dokumentasjonen var svaret nei. Den påståtte dokumentasjonen fra tanzanianske myndigheter er fortsatt ikke lagt fram. Dr. Isaack Malleyeck ba om å få passet til Jakobsen, eller en kopi av passet. Passet fikk han ikke, ettersom Jakobsen ikke kunne se at Malleyeck eller sykehuset var tildelt myndighet til passkontroll.  

Øystein Olsen og Harald Haagensen, daværende leder av SHV, skriver under på et dokument som klargjør at HLH og SHV er ansvarlige for den okkupasjonen som skal komme 2 dager senere. Les dokumentet her.

Isaack Malleyeck, sammen med andre fra sykehuset, reiste om ettermiddagen 10. august til Mulbadaw og erklærte at nå har SHV i Norge og HLH overtatt farmen og CMSC og at Toralf Rugland er ny ”Managing Director”. Malleyeck nekter å vente til Jakobsen og Majanga rekker ut til Mulbadaw, fra Arusha.

12. August:

To ”ambulanser” fra sykehuset kommer til Mulbadaw. Ambulansene er finansiert av Norad, den ene tydelig merket på døra at den er gitt av Norad til HIV og Aids prosjektet ved HLH. I bilene er det tilsamen ca 24 personer, noen er uniformert og bevæpnet med store køller.  Andre er i sivil, deriblant den fungerende administrative lederen ved sykehuset, Malleyeck.  En av ”deltakerne” er ansatt i Hanang District, på ”kretsnivå”.  Han er bror til en av de ansatte på HLH (på verkstedet), og denne sykehusansatte broren er også er i med i okkupasjonsfølget.  Det er med to personer fra fylket (Manyara Region), stasjonert i Babati.  De er i sivil men er tilknyttet politiet der og har til vanlig oppgaven med å hente inn folk til avhør.  Ved en tilfeldighet ble de identifisert av en HDC ansatt som kjenner dem personlig fra Babati. På spørsmål fra han om hva de gjør i dette følget får han til svar at de ikke er på oppdrag men er ”livvakter”, et svar den HDC ansatte sier at han undret seg over. Det kan også være grunn til å undre seg over hvilken kompensasjon som ble gitt for denne livvakttjenesten.

Isaack Malleyeck, som leder operasjonen, tar kommando også over de 6 HDC ansatte vaktene. Tilsammen utgjør derved ”okkupasjonsstyrken” ca 30 personer, nær halvparten er ”migambo”, milits, dvs. at de har hatt opplæring i 6 måneder i ”heimevernet”, opplæring som også inkluderer våpenbruk.

HDC ansatte blir jaget bort, også private eiendeler blir beslaglagt, inkludert skurtreskere som tilhører ”Fieldmaster”, et privat selskap med hovedsete i Arusha.

350 tonn hvete, penger og mye annet ”løsøre” som tilhører HDC blir beslaglagt, til sammen produkter og verdier for et par millioner kroner i denne aksjonen.  Det er er klart at det er ledelsen ved Stiftelsen Haydoms venner i Norge (SHV) som gir ordre til Øystein Evje Olsen om okkupasjonen av eiendommene, formodentlig etter råd fra Joseph Tadayo. Tadayo er bobestyrer og selger av de samme eiendommene i to omganger uten noen annullering av den første kjøpekontrakten med HDC. Inntil det legges fram rettskraftig dom eller kjennelse datert 12. aug. 2006 eller tidligere, som går ut på at HDC ikke er rettmessig eier av de okkuperte og beslaglagte eiendommene, vil HDC hevde at okkupasjonen og besettelsen var selvtekt. Selvfølgelig finnes ingen slike rettsdokument, da ville de ha kommet fram for lenge siden. Selv om HDC i framtida av tanzanianske myndigheter frakjennes eiendomsretten, var det fortsatt selvtekt 12. aug. 2006. HDC/SHV skulle under alle omstendigheter ha ventet med å ta eiendommene med makt inntil de hadde et formelt rettsgrunnlag i hånda. Tvist om en eiendomsrett skal ikke avgjøres med maktbruk, men i en rettssal. Det er heller ikke lagt fram noe dokument med et offentlig administrativt vedtak som til en viss grad kunne rettferdiggjøre angrepet og okkupasjonen.

Her er en mer utførlig beskrivelse av hvorfor HDC mener okkupasjonen av eiendommene 12. aug. 2006 var selvtekt.

’Kuki’ fra Sunkist, som HDC har levert hveten til, blir sammen med Ekko Ostenhuijs fra firmaet ’Safflower Ltd’’ som HDC skal levere oljefrø til, torsdag 17. august fløyet til Haydom på sykehusets regning, med chartret fly fra Arusha tilhørende en misjonsorganisasjon. Kuki blir overtalt til å ikke betale HDC for hveten. Kommentar: Med andre ord beslaglegges også på ulovlig vis verdiene som HDC har til gode for levert hvete.

19 august: Det inngås en avtale med okkupantene om å føre tilbake til HDC alt annet enn det som var nevnt i ”kjøpekontrakten” mellom bobestyrer Joseph Tadayo og HLH for eiendommene. For å unngå politisak og/eller sivil rettssak som følge av ulovlig selvtekt og tyveri av eiendeler, som ikke på noen måter kunne inngå i et ”kjøp” av farmen, kan det synes som om også justisminister  Mary Nagu har brukt sin innflytelse til å få i stand en minnelig ordning. Det er vanskelig å finne annen god forklaring på den store interessen justisministeren viste i forbindelse med forhandlingene 19. august 2006. 

Aug 2006  

K. G. Knudsen mener SHV kan avsette H. Jakobsen fra sin stilling i HDC

Mallyeck er presset og informerer om direktiver fra SHV, og han vil ha Jakobsens pass.

 

 

 

 

 

 

HLH og SHV tydeliggjør at de har ansvaret

Mallyeck sier SHV og HLH har overtatt

 

Angrep, okkupasjon og selvtekt på Mulbadaw og CMSC

Trusselbilde med uniformert og køllebehengt "migambo" milits.

 

 

 

 

 

Alt beslaglegges

 

 

Intet legalt rettsgrunnlag. Ingen dom, kjennelse eller offisielt offentlig administrativt vedtak

 

 

 

 

 

Mer om selvtekten

HDC skal rammes så hardt som mulig

 

Justisministeren griper inn igjen. Noen av de stjålne eiendelene leveres tilbake til HDC

Etter noen uker (i sept) kommer et intervju med Øystein Olsen om saken på en fjernsynskanal der deler av hans ”pressemelding” leses. Les Olsens pressemelding og HDCs kommentarer til pressemeldingen her. Ut i fra pressemeldingen kan det utrolig nok synes som om Olsen ikke har forstått at det faktisk var HDC som først kjøpte eiendommene. Olsen kjenner selvfølgelig til realitetene og feilinformerer bevisst. Det synes imidlertid ikke å være noen stor uenighet mellom Olsen og HDC om målene ved farmdriften. Olsens påstand i pressemeldingen om ”at HDC ikke maktet å følge disse målsetningene i tillegg  til at selskapet antok andre målsetninger” er ikke dokumentert verken i pressemeldingen eller senere. Konfliktens hovedårsaker synes å ligge på helt andre plan. Les en analyse av konfliktens antatte årsaker her.   

Øystein Olsen sender i sept. 2006 et udatert brev til HDC- styrets sekretær hvor han med tilbakevirkende kraft trekker seg som styreleder i HDC. Brevet er loggført mottatt 22.9.2006. Hva Olsen har tenkt på ved henvisningen til en uttalelse han hevder å ha gitt 6.8.2006, er ukjent for HDC. Derimot taler handlingen seks dager senere sitt tydelige språk, og det var derfor HDC- styrets sekretær ba om å få en skriftlig avklaring på Olsens rolle som styreformann i HDC. Det er vanskelig å finne noe forsvar for den illojalitet Olsen viste mot sitt eget styre mens han var valgt styreleder, både ved å føre hemmelige forhandlinger om ”kjøp” av de eiendommene HDC allerede hadde kjøpt, og at han samtidig var med på å planlegge og stå bak aksjonen, hvor begge eiendommene ble bemektiget med makt. Olsen burde selvfølgelig ha trukket seg som styreleder i HDC straks etter nederlaget ved avstemningen i styret 28.05.2006.

 

Sep –okt 2006  

Olsen jr. lyver i pressemelding

 

 

 

Olsen jr. trekker seg som styreleder i HDC med tilbakevirkende kraft. 

Illojal framferd

350 tonn hvete som HDC har skriftlig avtale (19 august 2006) på at skal lagres på Mulbadaw inntil 15. februar 2007, blir beslaglagt av Olaf Myklatun og Toralf Rugland. Igjen beslag fra samme hold som 12. august. Dette beslaget antas å ha kostet HDC opp mot 2 mill NOK. Dette fordi HDCs hvete, som en følge av beslaget, ble sådd for sent til å kunne gi full avling.  HDC hadde leid jord til hveteproduksjon. Etter råd fra Regional Commissionar i Manyara blir hele saken nå brakt inn for rettsapparatet 22. desember. Styret i HDC vedtok å engasjere advokat Cecil Maruma til å føre saken for HDC. Det er overveiende sannsynlig at dette umiddelbart ble rapportert til SHV i Norge. Det ble ikke på noen måte forsøkt holdt hemmelig i Tanzania.  Dette kan ha vært sterkt medvirkende til at SHV ønsket forhandlinger med HDC igjen, denne gang i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmannen er arbeidsgiver for Halvdan Jakobsen i Norge og er kjent for å ha et engasjement for HLH. Et viktig mål for HLH og SHV var antakelig igjen å unngå at retten i Tanzania får behandle saken. 

Ettersom den saken som ble registrert i ”High Court” i Tanzania, inkluderte både selvtekt ved beslag av 350 tonn hvete og eiendomsrett til Mulbadaw og CMSC, trakk HDC saken fra rettsapparatet i forkant av forhandlingene i februar.

I Stavanger Aftenblad var det to avisartikler om konflikten i jan 2007:

20.01.2007: Eigarstrid om Haydom-farm
20.01.2007: Tanzania er ingen norsk koloni

Bemerk følgende sitat fra artikkelen om "eigarstriden": 

"- Hadde de mistanke om at nokon ønskte å berika seg sjølv eller hadde andre hensikter?
- Nei, det har me aldri hatt, seier Myklatun."

Dette er ikke sant. Bl.a. Kjell G. Knutsen og Toralf Rugland har kommet med slike beskyldninger i flere sammenhenger.

 

Myklatun sier også: "- Eg kjenner ikkje til at det er brukt køller. Det får Jakobsen stå for. Det var eit normalt eigarskifte." 

 

Nei, det visuelle trusselbilde var så overveldende at de tilstedværende HDC- ansatte ble redde og heldigvis ikke satte seg til motverge. Synes Myklatun det er på sin plass å bruke en privat uniformert militsstyrke utstyrt med lange synlige politikøller ved normale eierskifter? I Tanzania drepes hvert år flere mennesker med dette våpenet.

 

Des 2006 til feb 2007  

Nytt beslag fra SHV/HLH som rammer HDC hardt

 

 

 

Forliksforhandlinger avtales og rettssak trekkes

Olav Myklatun feilinformerer

Forliksforhandlinger mellom HDC og HLH/SHV i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder. Les forliket av 10.02.2007 her. Forliket innebar at SHV måtte betale 500.000,- NOK til HDC. Årsaken til at Olav Myklatun og Kjell G. Knutsen i SHV godtok dette, var ar de skjønte at de ville ligge tynt an ved en rettsbehandling av beslaget av 350 tonn såkorn i des. 2006 (se ovenfor). De valgte derfor heller å betale en erstatning på 1/2 million NOK for dette urettmessige beslaget.

Forliksavtalen ble brutt ganske snart ved at HLH/SVH oversatt betalingsfristen for forlikssummen på 500.000,- NOK. Videre nevner Olsen  forliket i avisinnlegget i Fædrelandsvennen 27.10.2007 og i "Lindesnes" dagen før, og kommer med opplysninger fra forliket som ikke er riktige.  Det synes derfor å være på sin plass at offentligheten får tilgang til teksten i originalforliket.

Det er verd å merke seg at de i forliket refererte dokumentene, gjelder økonomiske krav og motkrav i relasjon til løsøre, og ikke selve eiendomsretten til eiendommene (Mulbadaw- farmen og serviceenheten). Spørsmålet om eiendomsretten var ikke noe tema på forliksmøtet. Fylkesmannen og landbruksdirektøren som henholdsvis mekler og møteleder, vil formodentlig kunne bekrefte dette. Øystein Olsen skriver i avisinnlegget i Fædrelandsvennen 27.10.2007 om forliket 10. februar: "Møtet/forliket endte med at nå var saken endelig opp og avgjort" .Å hevde at forliket av 8. feb. 2007 også omfatter eiendomsretten, slik Olsen synes å mene, og slik Kjell G. Knutsen også har påstått i privat samtale med Tednes, er ikke korrekt.

I ettertid kan det synes som om HLH/SHV slapp billig unna ved februarforliket. Trolig ville HDC ved en full rettslig gjennomgang både i Norge og Tanzania kunne kommet mye bedre ut økonomisk. I etterpåklokskapens lys kan det synes uklokt å inngå et forlik som ikke også avklarte eiendomsretten til de omtvistede eiendommene. HDCs forliksvilje kan imidlertid forklares ut i fra et oppriktig ønske fra styret i HDC om ikke å skade sykehusets omdømme og derved givergleden i Norge, som HLH er helt avhengig av.

Feb 2007  

Forlik om økonomiske krav og motkrav i regi av fylkesmannen i Vest-Agder

Eiendomsretten ikke omfattet av forliket

 

 

 

HDCs dyrekjøpte lærdommer

En person med nær tilknytning til det som på folkemunne kalles ”Company X”, oppsøker HDC ledelsen med budskap om at ”noe er på gang” igjen. Kilden opplyser at den norske ledelsen har bestemt å ta beslag i all hveten som HDC har dyrket på Setchet farmen (leid 10 000 daa).  Datoen for nytt beslag er satt til ”før 12. juli”, tilfeldigvis er dette den datoen HDC har sagt at skurtreskingen skal begynne, foreløpige avtaler med "Fieldmaster" er allerede gjort til denne dagen.

Kildene til denne informasjonen er de samme som forhåndstipset om okkupasjon i august og ny selvtekt i desember 2006.  Saken ble rapportert til styret i HDC. Styret besluttet å la ”jordskifteretten” (Tanzania High Court, Land Division) ta opp igjen saken, men bare i relasjon til eiendomsretten til Mulbadaw- farmen og CMSC (sak 22/2006). Anmodning om dette ble sendt retten i juni 2007. HDC saksøker følgende: Direktør på HLH, Formann i styret for ”Haydom Farm”, daglig leder på ”Haydom Farm”, ELCT Mbulu (Evangelical Lutheran Church of Tanzania er formell eier av HLH og arbeidsgiver for direktøren på HLH) og bobestyrer Joseph Tadayo, som formodentlig har vært rådgiver for de handlinger som etter HDCs syn er rettsstridige. Kanskje var dette medvirkende til at ingen ting skjedde med varslet ”okkupasjon” av HDC også på Setchet farmen?

Betegnelsen ”Company X” synes adekvat ettersom Mulbadaw- farmen så langt HDC kjenner til drives uten at driften er registrert på lovlig vis noe sted i Tanzania. Norconsult gjorde det i 10 år! CMI- rapporten klargjør også at farmen, servicesenteret og entreprenørvirksomheten i regi av sykehuset må skilles ut som egne separate selskaper i samsvar med tanzaniansk lovgivning.  

I følge CMI- rapporten gikk farmdriften på Mulbadaw med et underskudd på 1,4 mill i 2007. Samtidig ytte den norske ambassaden i Dar es Salam et tilskudd til sykehuset på 10.3 mill. kr som statlig utviklingshjelp. Sykehuset og farmen fikk et utkjent beløp fra norske givere. Siden farm og sykehus ikke er adskilte selskaper ytte altså ambassaden indirekte støtte også til farmdriften. Dette er formodentlig i strid med retningslinjene for denne utviklingshjelpen.

 

Apr - juni 2007  

Nytt beslag planlegges?

 

HDC gjenopptar rettssaken begrenset til eiendomsretten

 

 

 

"Company X": Irregulær sammenblanding av farm og sykehus 

RNE gir tvilsom utviklingshjelp til farmdriften

 

Avispolemikk om okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og CMSC i "Fædrelandsvennen" og "Lindesnes":

Lindesnes:14.11.2007: Dom for Haydom

Det mest interessante  ved artikkelen i Lindesnes 14.11.07 er at Kjell G. Knutsen her bekrefter SHVs taushetsstrategi: Artikkelforfatter og journalist Dag Lauvland skriver: "Kjell Knutsen vil ikke kommentere notatet eller Jakobsens framstilling for øvrig". Lauvland tillegger deretter Knutsen følgende sitat: "Men vi ønsker altså ikke å diskutere med Halvdan Jakobsen gjennom media". Skal ikke allmennheten i Norge få vite hva som har skjedd? Hva er det Knutsen og SHV er så redd for skal komme fram? 

3 innlegg i "Fædrelandsvennen" som antas å gi en oversikt over de synspunktene som så langt hadde kommet fram offentlig i Norge om konflikten.

Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 10.10.2007 Anmodning om forklaring av okkupasjonen av eiendommene.
Øystein Evjen Olsen i "Fædrelandsvennen" 27.10.2007 Et forsvar for okkupasjonen
Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 13.11.2007 Konkrete spørsmål og utfordringer til Olsen i relasjon til hans forsvar.

HDC kjenner ikke til at Olsen eller noen andre med tilknytning til HLH/SHV har svart på Tednes' konkrete spørsmål fra 13. nov. 2007. Olsens avisinnlegg fra 27.10.09 er utførlig kommentert her.

 

Okt - nov 2007

 

Avispolemikk

Taushetsstrategi

 

 

 

Olsen jr. forsvarer selvtekten på Mulbadaw

”Lekkasjer” fra kilder med nær tilknytning til Haydom- sykehuset forteller om at det brukes ”mye” penger i form av kontanter som betaling til forskjellige personer. Det nevnes et beløp på 107 millioner TShs til sammen.  Det skal muligens være totalsummen per november 2007 som inkluderer advokatsalær, men det må være lov å stille spørsmål ved om det kun er advokatsalær. Videre opplyser kilden at Isaack Malleyeck personlig oppsøkte Mary Nagu (tildl. justisminister, nå helseminister) i hovedstaden Dodoma og ”noen” i Dar es Salaam. 

Ved tilbakekomst via Arusha i tilfeldig møte med en i HDC sitt styre nekter Malleyeck for at han har vært andre steder enn på Haydom. Det er underlig ettersom det er folk på Haydom som opplyser at han også har vært i Dar i det aktuelle tidsrom.

Olaf Myklatun, sentralt i ledelsen av ”Company X”  og styremedlem i SHV, bekrefter i samtaler med Halvdan Jakobsen at de har brukt ”veldig mye penger” på denne saken. Myklatun nevner konkret 72 millioner TShs i advokat salærer, pluss ”masse penger til Tadayo for vann”. ”Vannet” har aldri vært lagt ut for salg, det kan heller ikke selges slik HDC har oppfattet situasjonen. Det var ingen gjeld på vannledningen. Den kunne ikke belånes, fordi den var også betalt fullt ut av CIDA (den kanadiske utviklingsorganisasjonen som anla alle de store farmene i Hanang distriktet), som gave til Tanzania. Var betaling for "vann" et påskudd for noe annet?

17. des. skriver dommeren i Arusha under på en kjennelse hvor rettssaken avvises, se detaljer nedenfor på dato for offentliggjøring: 25. mars 2008..

Ved sjekk i PSRC (Presidential Parastatal Sector Reform Commission) ca tre år etter at første avdrag på Mulbadaw ble betalt, viser det seg at årsrapporten sier: ”preliminary report not received” for salg av Mulbadaw, altså ingen rapportering om penger eller annet til staten for salget. Hvor er pengene blitt av?

Etter initiativ fra den norske ambassaden i Tanzania utarbeidet to forskere (Ottar Mæstad og Eamonn Brehony) ved Christian Mikkelsens institutt i Bergen en granskingsrapport: ”Review of Haydom Lutheran Hospital”. Rapporten antas å være skrevet i okt. – nov.  2007 og gjort offentlig tilgengelig relativt kort tid etterpå.

Behovet for å gjennomføre en ny organisasjonsstruktur, nye informasjonssystemer og gjennomføre forandringsprosessene slik at personellets motivasjon beholdes ved HLH nevnes spesifikt i rapporten. 

Sitat om HLHs regnskapspraksis fra s. 11 i CMI- rapporten: "We found that it was sometimes difficult to identify the reasons for changes in various cost components over time, due to misleading or inconsistent accounting practices." (Vi fant at det noen ganger var vanskelig å identifisere grunnene til endringer i en rekke utgiftskomponenter over tid, noe som skyldes villedende eller inkonsistent regnskapspraksis.) På samme side i CMI- rapporten er følgende anbefaling gitt:  "Improve the quality of the accounting practices" (Forbedre kvaliteten på regnskapspraksis).

Aviskronikken  fra april 2008 verken "Fædrelandsvennen" eller "Lindesnes" ville eller turde trykke, består i hovedsak av kommentarer til CMI- rapporten.

CMI- rapporten nevner så vidt konflikten mellom HDC og HLH, men ingen med tilknytning til HDC er intervjuet av rapportskriverne om deres syn på konflikten. All informasjon om konflikten synes å være kommet fra den ene siden. Dette er en stor svakhet med rapporten.

 

Nov des 2007  

Mistanke om korrupsjon reises

 

 

 

Myklatun forsnakker seg

 

 

 

Dommerens underskrift

Hvor er pengene?

 

 

CMI- rapporten

 

 

 

 

Tvilsom regnskapspraksis ved HLH

 

 

Kommentarer til CMI- rapporten

Ensidig rapport

Det er indisier på at kjennelsen datert 17.12.2007 var gjort kjent for SHV i før den offisielt ble kunngjort 25. mars 2008 i Arusha. Olaf Mykaltun opplyste nemlig på et møte i kirka i Nærbø i Rogaland i februar 2007 at saken var avgjort. Det er vanskelig å forstå hvordan han kunne si det med så stor sikkerhet om han ikke kjente til teksten i rettsdokumentet på det tidspunktet. Eller er han synsk?

En person med fortrolige oppgaver for Tanzanias president Kikwete i relasjon til korrupsjonsmistanker innad i regjeringspartiet, kontaktet Halvdan Jakobsen og antydet at rettens sekretær i Arusha var blitt betalt 7 millioner TShs, rettens medlemmer (en eller alle tre?) til sammen 75 millioner TShs, - muligens så mye som 82 millioner, for å unngå at saken bringes for retten.

Tallene som Halvdan Jakobsen sine kilder rapporterer, kan stemme rimelig godt med de opplysninger som også Olaf Myklatun kom med til Halvdan Jakobsen i sin klage over at det var brukt ”mange penger”.  Det er vanskelig å vite noe sikkert om SHV har vært helt klar over at penger de har betalt til sine advokater (salær og ”vann”) kan være brukt til bestikkelse av rettens dommere.

Tallene stemmer også rimelig bra med de tall som var oppgitt tidlig i november, dersom det er (fra eller via Tadayo?) betalt ut ca 80 millioner i slutten av november eller begynnelsen av desember,  før dommen ble skrevet.

I et emosjonelt øyeblikk truet Olaf Myklatun Halvdan Jakobsen med å gå til rettssak i Norge mot han for å få tilbake alle pengene som SHV/”Haydom Farm” har tapt på ”saken”.  En liknende trussel har Kjell G Knutsen fremsatt: Rettssak i Norge for å kreve erstatning fra Oddvar Jakobsen og Halvdan Jakobsen for utgifter og tap for SHV i forbindelse med denne saken.  

25. mars: Rettskjennelsen fra 17. des. 2007 offentliggjøres.  17 desember skriver dommeren i Arusha i forbindelse med rettstvisten mellom HDC og HLH/SHV m.fl. under en rettslig kjennelse i samsvar med innsigelse fra Tadayo, nemlig at saken ikke kan føres for retten fordi HDC sin advokat ikke er utnevnt på lovlig måte av HDC. De andre fire saksøkte partene, HLH/SHV inkludert, får ikke medhold i noen av sine innvendinger mot å la saken komme for retten.  Kjennelsen synes å være et meget tvilsomt juridisk krumspring av dommeren. Loven i Tanzania er helt klar på punktet om en advokat har fullmakt eller ikke til å føre en sak: Retten skal kontakte oppdragsgiver om det er tvil. I stedet for at dommeren referer til loven, følger det en lang ”Erasmus Montanus” utredning som konkluderer med at HDC sin advokat er ”inkompetent”!   

Jan- mar 2008  

Er Myklatun synsk? 

Ny kilde til mistanken om korrupsjon

 

 

Sammenstilling av mistankene om korrupsjon

 

 

 

 

Trussler om rettsak

 

 

Merkelige juridiske krumspring

Rettskjennelsen fra 25. mars 2008, hvor søksmålet avvises på grunn av manglende dokumentasjon for at HDCs advokat er utnevnt på riktig måte, ankes til High Court of Tanzania – Land Division i Dar es Salaam.

29.4.2008 anmodes den norske utviklingsministeren å foreta en ny gransking av HLH i lys av konflikten med HDC og det faktum at HLH mottar betydelige midler (10.3 mill. NOK i 2007) som utviklingshjelp fra den norske stat. Spesielt anmodes det om en gransking i relasjon til om det kan ha foregått uregelmessigheter eller ulovligheter i relasjon til angrepet på og okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret i aug. 2006 og i relasjon til den pågående rettsprosessen. Les brevet med anmodning om gransking her.

23. juni 2008 avholdes et møte hvor representanter fra HDC legger fram sitt syn for saksbehandlere i det norske utenriksdepartementet og hvor departementets kontrollutvalg også er representert.  Tilsvarende la representanter fra SHV fram sitt syn i eget møte med UD et par dager senere.

Det tanzanianske antikorrupsjonsbyrået blir anmodet om å granske rettsprosessen mellom HDC og HLH/SVH m. fl. for å undersøke om det kan ha foregått uregelmessigheter.

Oddvar Jakobsen i HDC- styret har sommeren 2008 et par timer langt møte med Thore Westermoen som er ny leder av SHV. Jakobsen informerer om HDCs syn på konflikten.

 

April- aug 2008  

HDC anker rettssaken

Det norske UD anmodes om å granske

Møter i UD i Oslo

 

 

Anmodning om gransking i Tanzania

Møte med leder av SHV

Nytt møte i UD i Oslo 19.11.2008 med representanter fra HDC. Ny leder av UDs kontrollutvalg, ambassadør Erik Glenne, ledet møtet. Møtet var ønsket av UD. SHV møtte formodentlig til et nytt tilsvarende møte i UD i samme tidsrom.

Nov.  2008  

Nye møter i UD

Rettssaken mellom HDC og HLH/SHV m.fl. var berammet til 12. desember i  I Dar es Salaam.  HDC møtte representert ved advokat Cecil Maruma.  Motpartene skulle være representert ved advokatfirmaet ”Law Associates” Ingen fra dette firmaet møtte i retten. Dommeren møtte ikke heller. Følgelig ble ingen rettsforhandlinger ført. HDC eller HDCs advokat hadde ikke fått noen beskjed fra retten om utsatte rettsforhandlinger. Dette reiser tvil om at også ”High Court Land Division” kan være påvirket på en irregulær måte. 

Toralf Rugland og dr Isaack Malleyeck, nestkommanderende ved HLH, var etter opplysninger HDC har fått i Dar es Salam i første halvdel av november 2008.  Offisielt reiste Toralf Rugland i følge den informasjonen som han ga til kolleger på Mulbadaw farmen, direkte til Norge fra Haydom. Det synes å være grunn til å tro at opplysningene om at de to var i Dar er korrekte. Hvorfor benektes dette?

Etter de opplysninger HDCs advokat har fått, er rettsaken i saken i  utsatt til ultimo april 2009. I forbindelse med denne rettssaken synes imidlertid alt å kunne skje.

Des 2008  

Nye merkverdige juridiske krumspring

Hemmelig reisevirksomhet?

 

Rettsprosessen fortsetter

HDC får informasjon om at styremedlem Kristen Fløgstad i SHV formodentlig en gang høsten 2008 har gitt feilinformasjon til aktuelle bidragsytere til tiltak i regi av HLH. Han opplyste at konflikten i relasjon til Mulbadaw- farmen var løst. Enten farer Fløgstad med bevisst løgn, eller så er informasjonen innad i SHV- styret i en så viktig sak meget mangelfull og derved kritikkverdig. Begge alternativer er ganske ille. Det er imidlertid lite sannsynlig at styret ikke holder seg informert om en rettsprosess de er part i.

Det som er sikkert, er som nevnt ovenfor, at leder av styret i SHV, Thore Westermoen (som også er fylkesordfører i Vest-Agder), sommeren 2008 hadde et lengre møte med styremedlem i HDC, Oddvar Jakobsen, hvor Jakobsen informerte Westermoen om HDCs syn på konflikten fram til da. Som leder har Westermoen ansvar for å holde sitt styre orientert om viktige saker. Westermoen synes å akseptere selvtekten på Mulbadaw og servicesenteret uten å rydde opp. Både Kjell G. Knutsen og Olaf Myklatun er fortsatt styremedlemmer i SHV.

 

Jan 2009

Feilinformasjon om konflikten fra SHV

 

Westermoen vet, men gjør ingenting med det.

 

Brev og e- post sendes til Utenriksdepartementet om morgenen 18.feb. med informasjon om HDCs midlertidige nettsider og gjengivelse av hovedankepunktene mot HLH og SHV. Les brevet her

Senere på dagen 18. feb. får HDC vite at Utenriksdepartementet vil ikke iverksette videre gransking av HLH. Dette fordi det ut i fra de opplysningene departementet har, ikke foreligger tilstrekkelig mistanke om misbruk av bistandsmidler. Noe krav til en bidragsmottaker om å ivareta en viss etisk minstestandard ser ikke ut til å eksistere. "Kardemommeloven" i UD- versjon kan omskrives til: Så lenge det ikke kan bevises økonomiske misligheter direkte relatert til norske bidragsmidler er alt i orden, "og forøvrig kan man gjøre som man vil" Les mer   

HDC etablerer nettsted med eget domene på internett med utførlig informasjon om selskapet og om konflikten med HLH/SHV.

 

Februar 2009

UD informeres

UD vil ikke granske HLH

 

 

HDC etablerer eget nettsted på internett.

HDC sender 9. mars ut en pressemelding med informasjon om konflikten med HLH/SHV. SHV synes å anlegge en taushetsstrategi, og informerer ikke om konflikten om eiendomsretten på eget nettsted på annen måte enn 25. mars å gjengi en scan av UDs brev (se ovenfor) hvor departementet gjør det klart at de ikke har fått nok opplysninger til at det foreligger tilstrekkelig mistanke om misbruk av norske bistandsmidler. Dette er en helt løsrevet opplysning som ikke sier noe om konflikten om eiendomsretten til farmen og servicesenteret. Er SHV redd for en åpen debatt?

UD gjør det i sitt brev klart at de ikke vil ta standpunkt til konflikten om eiendomsretten til farmen og servicesenteret. Derfor utfordrer HDC både på eget nettsted og i avisinnlegg i "Fædrelandsvennen" 30.03.2009 Øystein Olsen og SHV til å komme på banen og imøtegå HDCs hovedsynspunkter. Disse er gjengitt i det guloransje feltet til venstre på denne siden, og på alle de andre sidene som omhandler konflikten. Les HDCs utfordring til åpen debatt her.

 

Mars 2009

HLH/SHV utfordres til å imøtegå HDCs hovedsynspunkter

SHV har ikke tatt imot utfordringen om å imøtegå HDCs hovedsynspunkter, men lagt ut generell informasjon om Mulbadaw- farmen på sitt nettsted. Lenken til UDs brev er tatt bort (21.04?), og det er således ikke lenger noen som helst omtale av eller indikasjon på konflikten med HDC på SHVs nettsted. Alt synes å gå bra med farmdriften og økonomien synes god. Likevel tigges det om penger til farmen på nettstedet. Dessuten framgår det at en stor, men ikke nærmere definert del av driftsmidlene (landbruksmaskiner),  finansieringskostnader (renter på lån) og andre uspesifiserte bidrag, er gitt som gaver. Noen samlet regnskapsoversikt hvor dette er tatt hensyn til presenteres ikke. Hvordan er det beviselige underskuddet på 1,4 mill NOK fra 2007 dekket inn? Det er ikke mulig å bedømme om driften reelt sett går med overskudd slik det hevdes. Det er således et åpent spørsmål om det ikke hadde vært bedre utnytting av resurssene, om de store gavene til farmen heller hadde vært gitt direkte til sykehuset. 

21.4.2009 hadde "High Court of Tanzania – Land Division" i Dar es Salaam igjen innkalt til et rettsmøte. På nytt skjedde det samme som 12. des. 2008: HDCs advokat møtte, men verken motpart eller dommer møtte. HDCs adokat klarte likevel dagen etter å få i stand et rettsmøte. Det er ventet at en kjennelse fra dette møtet vil bli offentliggjort  15. juli i år. I tillegg er det antatt at en apelldomstol i Arusha i løpet av mai i år vil behandle prosedyrespørsmål tilknyttet den videre saksgangen. Alt dette må anses som et ledd i HDCs bestrebelser for å få en realitetsbehandling av saken i det tanzanianske rettssystemet. Så langt har dette ikke skjedd, og det er et åpent spørsmål om det noen gang vil komme til å skje.

Saken synes i større og større grad å bli en sak om integritet og kompetanse i det tanzanianske rettsvesenet, og om adferden til de norske interessene, som synes å gjøre det som er mulig for å forhindre at saken blir realitetsbehandlet av en rettsinstitusjon som de ikke kan ha kontroll over.

 

April 2009

Kommer de store gavene til farmen egentlig sykehuset til gode?

 

 

 

Nye rettslige krumspring.

Ny anmodning til utenriksdepartementet om gransking av HLH. HDC mener det må foreligge en begrunnet mistanke om økonomiske misligheter relatert til noen av de bistandsmidlene sykehuset har mottatt. I forbindelse med besettelsen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC 12. aug 2006 og den etterfølgende okkupasjonen benyttet HLH personell og materiell som i hovedsak var finansiert av norske bistandsmidler. Les mer her. Mai 2009

Ny anmodning til UD om gransking av HLH

En rettslig høring om den videre saksgangen var berammet til å avholdes i Arusha i mai, men ble som sedvanlig utsatt, etter sigende til 25. juni. Imidlertid ble det så vidt HDC kjenner til ikke avholdt noe rettsmøte 25. juni, ukart av hvilken grunn.

HDCs advokat, Cecil Maurma, ble drept i en trafikkulykke på veg hjem fra arbeid 29. juni. På veg hjem fra kontoret skar bilen hans plutselig ut av kjørebanen.  Han ble funnet i bilen med brukket nakke. 

Ut i fra omstendighetene fant HDCs daglige leder det rimelig å be om en teknisk undersøkelse av bilen til advokat Maruma.  Det viste seg å være umulig. I det øyeblikk bilen hans var trukket opp av grøfta kjørte en svær og tung lastebil med full kraft inn i Marumas bil og gjorde alle tekniske undersøkelser umulige. Opplysningene er innhentet fra i politiet i Arusha.

HDC har sendt sine kondolanser til Marumas familie.

Det uventede dødsfallet til HDCs advokat medfører at rettsprosessene uansett må utsettes på ubestemt tid, og det er foreløpig uklart om eller når de vil bli gjenopptatt. HDC vil foreta en vurdering av om det er formålstjenelig å føre rettsprosessene videre med en ny advokat.

 

Juni 2009

Rettsprosessen utsettes igjen

HDCs advokat forulykker under mistenkelige omstendigheter

Uklart om den videre rettsprosessen

I mai 2009 sendte HDC en ny anmodning til utenriksdepartementet om å vurdere HLH/SHVs handlinger på nytt i relasjon til angrepet på og okkupasjonen av Mulbadaw- Farmen og servicesenteret CMSC 12. aug. 2006. I tillegg ble UD bl.a. bedt om å klargjøre om man i departementet kjenner til noe legalt rettsgrunnlag som kan rettferdiggjøre okkupasjonen.

I et kort svar hevder UD ”at det ikke er framkommet nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å vurdere saken annerledes” enn det som framgår av UDs brev av 16.02.2009. Ut over dette har UD ikke svart på noen av spørsmålene i HDCs brev av 11.5.2009. Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at heller ikke UD kjenner til noe legalt rettsgrunnlag som kan rettferdiggjøre den nå mer enn 3- årige okkupasjonen av de omstridte eiendommene. UD er unnfallende og synes ikke å legge noen vekt på at en bidragsmottaker følger rettslige spilleregler så lenge det hele foregår i Tanzania.

 

Juli 2009

UD fortsatt negativ til gransking

 

UD vil ikke legge fram noe rettsgrunnlag, formodentlig fordi UD ikke kan

Videre saksgang og nyheter

Situasjonen primo nov. 2009: I skrivende stund kjenner ikke HDC til at noen rettsmøtener  i sakens anledning er avholdt eller om noen av de rettslige kjennelser som var bebudet i løpet av sommeren 2009, har kommet. Etter det tragiske dødsfallet til HDCs advokat har HDC bestemt seg for å føre rettsprosessen videre med ny advokat. 

En omorganisering av rettssystemet er på gang i Tanzania. Dette gir håp om at det en gang i framtida vil være mulig å få en rettferdig realitetsbehandling av spørsmålet om eiendomsretten til de omstridte eiendommene i en upartisk og nøytral rett med tilstrekkelig integritet.

Det er ikke kjent om eller når det tanzanianske antikorrupsjonsbyrået vil trekke noen konklusjon.

Etter juli 2009 vises til "startsidene" på norsk og engelsk hvor videre aktuelle hendelser og kommentarer er ført opp i kronologisk rekkefølge.

Link til neste dokument i anbefalt leserekkefølge: Selvtekt på Mulbadaw og CMSC