Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania.

Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Kort oppsummering av konflikten

Oppdatert 21.10.2009

Bakgrunn for HDC

I 2004 ble det etter initiativ fra  dr. Ole Halgrim Evjen Olsen og med Olsen som styreleder etablert et tanzaniansk akseselskap, Haydom Development Company Ltd (HDC). I HDCs statutter går det klart fram at et overskudd i selskapet skal tilfalle Haydom Luteran Hospital (HLH). HDC ble opprettet for å kunne eie og drive en stor hvetefarm (Mulbadaw) på ca 40.000 mål og et tilhørende servicesenter i samsvar med Tanzanias lover og bestemmelser for hvem som kan eie og drive slik næringsvirksomhet i landet. HDC inngikk formelle kjøpekontrakter med selger i 2005. Samtidig fikk HDC finansieringstilsagn fra Stiftelsen Haydoms venner (SHV) i Norge om finansiering av kjøpene. 52 % av kjøpesummen for farmen var betalt av HDC da HDC inngikk kjøpekontrakt med selger i februar 2005.

Konflikten oppstår

Formodentlig hadde ledelsen av stiftelsen SHV en forestilling om at stiftelsen som en følge av lånefinansieringen derved skulle ha kontroll over HDC, og at HDCs kun skulle opptre som et marionettselskap, som lydig skulle følge alle direktiver fra Norge. Ved et styrevedtak i HDC i mai 2006 ble det klart at flertallet i styret ikke ville akseptere å bli diktert av SHV. Etter at Ole Halgrim Olsen døde i 2005 overtok hans sønn, Øystein E. Olsen, stillingen som leder av HLH og han overtok samtidig sin fars plass som styreleder i HDC. Bak ryggen til sitt eget styre forhandlet Olsen jr. med selger av eiendommene om en ny kjøpekontrakt på eiendommene, og fikk i juni 2006 selgers underskrift på en ny kjøpekontrakt med HLH som kjøper av eiendommene. Kjøpekontrakten med HDC var ikke lovlig annullert, og er heller ikke blitt det siden. Samtidig planla Øystein Olsen i samråd med ledelsen i SHV en hemmelig aksjon (igjen bak ryggen til sitt eget styre) for å bemektige seg eiendommene med makt fra HDC. SHV overholdt fra begynnelsen av 2006 ikke finansieringstilsagnet til HDC i relasjon til driftskreditt for 2006 og avdrag på eiendommene.

Selvtekt

12. august 2006 ble Mulbadaw- farmen og servicesenteret okkupert av en styrke på ca 30 personer fra HLH hvorav ca 10 stk var uniformerte "migambo" milits og bevæpnet med synlige lange politikøller som slagvåpen. Siden har HLH beholdt eiendommene i sin besittelse. HDC mener okkupasjonen av eiendommene var ulovlig selvtekt. Så langt har HLH/SHV ikke langt fram noen dokumenter som beviser at det pr. 12. aug. 2006 forelå noen rettskraftig dom, kjennelse elle tilsvarende offisiell administrativ avgjørelse for å ta eiendommene fra HDC med makt.

Rettssak

HDC reiste for nær 2 år siden sak i Tanzania mot selger av eiendommene og HLH/SHV med krav om at HDCs kjøpekontrakter fortsatt er gyldige og at HDC er rettmessig eier av begge eiendommene. HDC hevder at selger ikke hadde fulgt de lovbestemte prosedyrene som også finnes i Tanzania for å kjenne en kjøpekontrakt ugyldig. Så langt har selger og HLH/SHV ved juridiske krumspring og utsettelser klart å trenere en realitetsbehandling av det sentrale eierspørsmålet i det tanzanianske rettssystemet.

Mistanke om korrupsjon

I løpet av rettsprosessen har HDC fra forskjellige uavhengige kilder mottatt signaler som går ut på at forskjellige rettsinstanser kan være påvirket på irregulær måte. Likeledes at retten kan ha vært utsatt for utilbørlig politisk press. Det understrekes at HDC ikke kan bevise mistanken om korrupsjon.

Anmodning om gransking

Siden mistanken om korrupsjon først er reist, må det være i alle de berørte parters interesse å denne avkreftet eller bekreftet. HDC har på denne bakgrunn bedt både Det norske utenriksdepartementet (UD) og det tanzanianske antikorrupsjonsbyrået om å iverksette en gransking av konflikten i relasjon til eventuelle irregulære forhold:

Okkupasjonen av eiendommene i aug 2006 som HDC mener var selvtekt.
Øystein Olsens illojale opptreden overfor styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
SHVs manglende oppfylling av finansieringstilsagnet til HDC
Om selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet. Så lenge farm og sykehus drives i samme selskap, synes den norske statlige utviklingshjelpen til selskapet tvilsom i relasjon til retningslinjene.
Korrupsjonsmistankene og den besynderlige saksgangen i forbindelse med rettssaken HDC har reist i Tanzania.

UD yter hvert år betydelig støtte i form av utviklingshjelp til HLH (10,3 mill NOK i 2007). En må kunne forvente at UD har et krav om at HLH operer trygt innenfor Tanzanias lover og samtidig overholder en etisk minstestandard. HDC har på to møter i UD i Oslo i 2008 lagt fram sitt syn på konflikten. Imidlertid har UD i feb.2009 besluttet ikke å granske HLH fordi de ikke har opplysninger som i tilstrekkelig grad skulle tilsi at HLH har misbrukt norske bistandsmidler. Er ulovlig selvtekt OK for norsk UD?

Både biler og personell finansiert med norske bistandsmidler ble brukt i relasjon til besettelsen av farm og servicesenter i aug 2006 og den etterfølgende okkupasjonen slik at det må kunne hevdes å utgjøre økonomiske misligheter. Med mindre norske bistandsmyndigheter mot formodning har godkjent en slik bruk av ressurser, eller sykehuset kan dokumentere med regnskapsførte fakturaer at en utenforstående tredjepart likevel har finansiert bruk av ressursene, kan dette vanskelig forstås som noe annet enn misbruk av norske bistandsmidler. HDC har derfor i mai 2009 kommet med en ny anmodning til UD om å se på saken på nytt og foreta en vurdering av om ovennevnte ressursbruk er akseptabel bruk av norske bistandsmidler.  

UD fastholder i brev til HDC i juli 2009 at de ikke endrer sitt syn. Samtidig er det mye som tyder på at de rettsprosesser HDC har reist i Tanzania er i ferd med å renne ut i sanden. Det kan synes som om HLH/SHVs urettmessige handlinger vil hefte ved Haydom- hospitalet som en skamplett og uforløst verkebyll i overskuelig framtid.

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten