Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
CMI- rapport 2 klargjør to viktige forhold:
HLH vil i overskuelig framtid være avhengig av at  norske bistandsmyndigheter finansierer ca 70% av sykehusets utgifter.
Mulbadaw- farmen bidrar svært lite og mye mindre til HLH enn det SHV påstår. 
 

Hvor mye har farmdriften til nå kostet SHV, og ville det ikke vært bedre å bruke disse pengene til driften av sykehuset? 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

CMI-rapport 2

CMI- rapport 2 er formodentlig skrevet i andre halvdel av 2009, og den ble publisert senhøstes 2009. Rapporten er en oppfølging av CMI- rapport 1 fra 2007. Rapportene er bestilt av den norske ambassaden (RNE) i Tanzania i forbindelse med ambassadens kontrakt om bidrag til HLH i 5- års perioden 2006 - 2010. Den er skrevet av Ottar Mæstad og Aziza Mwisongo.

Norske statlige bistandsmidler

Beløp i mill NOK hentet fra tabell 14, s. 37 i CMI- rapport 2

  2006 2007 2008 2009 2010
Opprinnelig avtalt tilskudd til HLH fra RNE 10,0 12,0 10,0 7,3 5,3
Reelt tilskudd fra RNE 10,0 12,0 17,0 16,8  

I tabellen ovenfor gjengis øverst de årlige tilskuddene til HLH fra RNE som var avtalt i kontrakten for perioden 2006 til 2010.  Nederst er gjengitt de reelle tilskuddene. I 2008 finansierte RNE ca 70% av sykehusets utgifter. Det er klart at det opprinnelige  målet med avtalen var å trappe ned den statlige bistanden med sikte på at sykehuset i hovedsak skulle finansieres fra andre kilder (formodentlig den tanzanianske staten). Dette er også i overensstemmelse med signaler om at tanzanianske myndigheter må ta et større ansvar, som  kom fra statssekretær i UD, Olav Kjørven (2002), avdelingsdirektør i Norad Sissel Hodne Steen (2005) og ministerråd Inge Herman Rydland ved den norske ambassaden i Dar es Salaam (2005). Les mer om dette her.

Som vi ser i nederste linje, er realiteten at den norske statlige bistanden har øket langt mer enn opprinnelig avtalt. Dette har avstedkommet at forfatterne av CMI- rapport 2 har kommet med følgende anbefaling (s. 39)  til RNE : "Clarify the RNE objectives regarding its future support of the hospital (continued operations vs exit of support)."

Det er ingen grunn til å anta at tanzanianske myndigheter vil være interessert i å overta mer av driftsutgiftene så lenge staten Norge viser en slik betalingsvilje. HLH har i alle fall mottatt norske statlige bistandsmidler i over 30 år. De har øket fra 1,5 mill NOK i 2002 til ca 17 mill i 2008 og 2009, altså langt mer enn den generelle prisstigningen skulle tilsi. 

SHV villeder om Mulbadaw- farmens inntekter. 

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV er ikke nevnt med et ord i CMI-rapport 2  og her nevnes Mulbadaw- farmen kun en gang i selve teksten i rapportdelen (s. 25): "In the mid-term review, the Mulbadaw farm was mentioned as the potentially most important external income generating activity of the hospital. The farm is now operating as a separate entity. It has its own accounts, administered by the accounting office of HLH. Any transfers of surplus from the farm to the hospital are registered in the hospital’s account under “other income” .

Det framgår av det ovenstående at alle overføringer og overskudd fra Mulbadaw- farmen til sykehuset føres under kontoen for "Other income" i sykehusets regnskap. I sykehusets regnskap for 2008 (s.49 i CMI-rapport 2) er "Other income" angitt til 52, 4 mill TSH, hvilket tilsvarer ca 229 000 NOK. Formodentlig er også inntekter fra andre kilder enn farmen (kanskje entreprenørvirksomhet i regi av Ingar Kvia?) med i dette beløpet. Av CMI- rapport 1 (s. 14) framgår det at underskuddet ved farmdriften var på ca 1,4 mill NOK i 2006. "Other income" var i dette året på ca 559 000 kr, men altså ingenting fra farmen. Hvor kom pengene da fra?

SHVs hjemmesider heter det på siden med overskriften "Mulbadaw 2007 - 2008": "Den nettopp avsluttede sesongen har gitt oss et overskudd på ca 2 millioner norske kroner." Her er det noe som ikke stemmer vedrørende 2008- sesongen.

Det er også underlig at SHV i sitt kombinerte tigge og takkebrev til bidragsytere julen 2009 ikke nevner noe om hvilke bidrag Mulbadaw- farmen har gitt til sykehuset, mens usikkerheten ved å drive en slik farm og de store utgiftene er behørig omtalt.

Det ville vært fint om følgende spørsmål eller utfordringer ble besvart av rette vedkommende:

Har farmen i det hele tatt gitt noen inntekter for sykehuset, og i så fall hvor mye?
Hvor mye har farmdriften til nå kostet SHV, og ville det ikke vært bedre å bruke disse pengene til driften av sykehuset? 
Et skikkelig regnskap for farmdriften i de siste årene etterlyses.

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten