Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Spørsmålene og utfordringene i avisinnlegget til høyre har så langt HDC kjenner til fått stå ubesvarte til denne dag (ultimo februar 2009).

Hvor er dokumentene, datert før 12. aug. 2006, som viser at det forelå dom kjennelse eller tilsvarende administrativ godkjenning fra adekvat bemyndiget offisiell tanzaniansk instans om godkjenning av okkupasjonen?

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 13.11.2007

Haydom: Okkupasjonen må granskes

Ut i fra det Øystein E. Olsen skriver 26.10 i Fædrelandsvennen kan det ikke være noen tvil om at Mulbadaw farmen i Tanzania ble okkupert av en uniformert styrke bevæpnet med politikøller 12 aug. 2006. Vitner blant de ansatte på farmen hevder å ha talt 24 angripere. Det må være åpenbart at en slik maktdemonstrasjon utgjør en enorm visuell trussel om vold. Heldigvis hadde de ansatte vett nok til ikke å gjøre motstand mot en slik overmakt. Det kan ikke være tvil om at den norske ledelsen ved Haydom- sykehuset (Olsen) og ”Stiftelsen Haydoms Venner” (SHV) i Norge stod bak aksjonen.

Olsen innrømmer at det ved okkupasjonen også ble beslaglagt  penger, såkorn og mye driftsmateriell tilhørende det selskapet som ble fordrevet fra farmen, ”Haydom Development Company” (HDC). Min framstilling av okkupasjonen i avisen var ikke misvisende slik Olsen hevder. Følgende forhold trenger imidlertid nærmere avklaring for å klargjøre om det forelå noe legalt rettsgrunnlag for angrepet og okkupasjonen:

Skjøter. Olsen henviser i sitt avisinnlegg 26.10. til skjøter. Under forliksforhandlingene i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder i februar 2007 la SVH fram et skjøte. Skjøtet var en kopi av et gammelt skjøte fra slutten av 80- tallet utstedt til den tanzanianske staten. Noe annet skjøte ble ikke lagt fram. Olsen utfordres til å klargjøre rettsstillingen til skjøtene han henviser til. Hvem er de utstedt til, av hvem, når tid?
Betalingen. Det er riktig at HDC og SVH samarbeidet om finansieringen av farmen. Olsen utfordres til å legge fram bevis for at HDC i denne sammenheng har brutt noen overenskomster.
Fravær av politi. En slik utkastelse ville normalt og lovlig ha blitt utført av lokal politimyndighet, ikke av en privat og bevæpnet militsstyrke.. Kan Olsen fortelle meg hvorfor politiet eller tilsvarende myndighet ikke ble brukt?
Korrupsjonskultur. Olsen gjør et stort poeng av tilstedeværelsen av noen offentlig ansatte som såkalte ”vitner”. Det er alminnelig kjent at det i Tanzania foreligger en utbredt korrupsjonskultur. Jeg utfordrer Olsen til å legge fram en liste over hvilke offentlig ansatte som overvar okkupasjonen med angivelse av hvilke fullmakter disse hadde.
Forlik og erstatning. Kjell G. Knutsen i styret for SHV har opplyst meg om at SVH ved forliket i feb. 2007 i tillegg til det som var betalt tilbake tidligere, betalte HDC 500.000,- kr i erstatning for beslaglagt såkorn m.v. Synes Olsen at dette tyder på at alt gikk riktig og legalt for seg under okkupasjonen?
Pågående rettssak. Kan Olsen fortelle meg hvordan det henger sammen at det tanzanianske rettssystemet i ettertid aksepterte en rettssak om eiendomsretten til farmen, dersom alt var avklart og rettsgyldig 12 aug. 2006?

En må kunne forevente at en norsk veldedig organisasjon som SVH, i et utviklingsland ikke praktiserer en lavere etiske standard enn man ville gjort i Norge. Det er helt utenkelig at SVH ville valgt å gjøre tilsvarende angrep, utkastelse og okkupasjon i Norge. Som giver til Haydom- sykehuset er jeg ening med Olsen i at tilliten hos giverne må gjenopprettes. Mye kan tyde på at det ble begått selvtekt 12.aug 2007.

For å gjenopprette tilliten er det nødvendig at hendelsene på Mulbadaw farmen 12. aug 2006 og det rettslige grunnlaget for disse, blir gransket av en utenforstående respektert part. F. eks. kan Utenriksdepartementets ”Avdeling for regionale spørsmål og utvikling” eller ”Norad” stå for en slik gransking.

Kjetil Tednes, Kristiansand  

Link tilbake til Konflikten mellom HDC og HLH/SHV