Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

 • Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
 • De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
 • Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
 • Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
 • Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
 • SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
 • Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

 • Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

 • Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Øystein Evjen Olsens rolle

Oppdatert 09.05.09

Snarveg til: Illojalitet som styreleder i HDC

Pressemelding i sept. 2006

I en pressemelding Øystein Evjen Olsen sendte ut i Tanzania i sept 2006, rettferdiggjør Olsen at HDC med makt ble fordrevet fra Mulbadaw- farmen og servicesenteret (CMSC). Olsens forhold til de faktiske forhold frontkolliderer med HDCs virkelighetsoppfatning.  Pressemeldingen nedenfor var opprinnelig i swahili språkdrakt. Nedenfor til venstre er gjengitt Olsens egen oversettelse til norsk og til høyre er HDCs kommentarer.

Øystein Olsens pressemelding (sept.-06):

HDCs kommentarer

Kort rapport om overdragelsen av Mulbadaw og CMSC av HLH.

Det som skjedde var ingen overdragelse, men en fiendtlig okkupasjon under trussel av voldsbruk.

1 HLH kjøpte Mulbadaw og CMSC etter at staten hadde bestemt seg for å selge farmene som var under NAFCO tidligere.

Var det HLH eller HDC som kjøpte eiendommene? 

Det finnes vitterlig to fullt signerte kjøpekontrakter, en for hver av eiendommene, og begge viser HDC som kjøper datert lenge før HLH/SHVs "kontrakter". 

2 Sykehuset fikk penger til å kjøpe farmene fra forskjellig venner av sykehuset i Norge.  Til sammen ble det brukt TSH 1.6 milliarder for å kjøpe Mulbadaw som er på 10,000 acre , og CMSC som er vedlikeholds senteret som ble brukt til å vedlikeholde utstyret på farmene.

Var det sykehuset eller var det HDC som fikk pengene? Det ble gitt finansieringstilsagn til HDC fra SHV, jevnfør styrevedtak i SHV 27. okt 2005. Vet ikke Olsen forskjell på HLH og HDC?

 

 

3 Mulbadaw ble overtatt av HLH 12 februar 2005 og CMSC i oktober 2005.  Derfor er både farmen og CMSC under HLH.

Igjen: Var det HLH eller HDC som overtok eiendommene? 

Dersom det var HLH som tok over i 2005, når tok HDC dem fra HLH slik at HLH måtte ta dem tilbake med makt i august 2006?

 

Samlekommentar til Olsens punkt 1, 2, 3 og 7:

Olsen feilinformerer bevisst om de faktiske eierforholdene. Det framstår som vanvittig usannsynlig at Olsen ikke hadde forstått at det var det selskapet han satt som styreleder for (HDC), som hadde kjøpt og eide eiendommene, og at SHV i Norge hadde finansiert kjøpet. At HDC kun var et driftsselskap for drift av eiendommer, som var eid av HLH slik Olsens punkt 7 kan tolkes, er positivt galt.

4 Målsetningene til sykehuset med å ha farm er som følger:

a)      Å, sammen med folket, bidra til utvikling gjennom forskjellige prosjekter som husdyrhold, veibygging og dambygging.

b)      Å tilføre matvarer for å bedre matvaresituasjonen i perioder med matmangel.

c)      Å utdanne bønder til bedre å utnytte jord, gjennom CMSC.

d)      Å benytte overskuddet fra farmen til å forbedre helsetilbudet gjennom sykehuset.

Om det selvfølgelige tas med, nemlig at farmen faktisk skal produsere noe som gir overskudd, så er alt dette i overensstemmelse med HDCs målsettinger og har vært ledesnor i alt arbeidet HDC har utført, nærmest i prioritert rekkefølge.  I styret var det  fram til splittelsen 28. mai 2006 litt diskusjon om målsettingene, hvor formannen (Olsen) insisterte på å fokusere nesten ensidig på den siste av de målsettingene han nevner!  Aldri på noe styremøte ble det påpekt at HDC ikke har fulgt de ovennevnte målene.

 

5 Fordi sykehuset ikke har kapasitet til å drive en farm, ble HDC startet slik at målsetningene over kunne bli oppfylt.

Punkt 5 er riktig. I tillegg til kapasitet mangler HLH relevant fagkompetanse. En vel så viktig begrunnelse for at HLH ikke skal drive en stor farm er at det er tvilsomt om HLH, som er eid av den lutherske kirka (ELCT) i Mbulu, har lovhjemmel for å drive slik kommersiell virksomhet. Dessuten ville da kirka med biskopen som leder, fått styrende kontroll over farmen

6 Det viste seg at HDC ikke maktet å følge disse målsetningene i tillegg  til at selskapet antok andre målsettinger.

Ad 6 Påstanden om at HDC antok andre målsettinger kan bare karakteriseres som både løgnaktig og fornærmelig! 

 • Hvordan viste dette seg?  For hvem?

 • Hvilken av målsettingene dreier det seg om? 

 • Hvordan og når gjorde formann Olsen i HDC- styret resten av styret oppmerksom på at det under hans egen ledelse ikke maktet å følge målsettingene som var satt opp? (Olsen satt fortsatt som leder av HDC- styret 12. aug. 2006 da okkupasjonen kom.)

 • Hvilke andre målsettinger antok selskapet under Olsens ledelse?

I motsetning til det han gir uttrykk for i pressemeldinga var Olsen som styreformann, tilsynelatende svært tilfreds med det arbeidet som HDC utførte helt fram til styremøtet 28. mai 2006. Da vedtok et flertall i HDCs styre at HDC skulle utvikles videre som et tanzaniansk selskap, slik hans far hadde vært med på å etablere det.

Ved stadfestelsen 28. mai 2006 av at HDC skulle forbli et tanzaniansk selskap ble det ikke gjort noen endringer i selskapets målsettinger.

7 På grunn av dette bestemte sykehuset, sammen med støttespillerne, som er venner av sykehuset i Norge, å fjerne HDC som driftsselskap for Mulbadaw og CMSC fra Juli 2006.

Bemerk at her klargjør Olsen at SHV i Norge er medansvarlig for okkupasjonen av eiendommene 12. Aug 2006. Med hvilken myndighet ble HDC fordrevet fra eiendommene?  2 1/2 år seinere har det ikke vært lagt fram et eneste dokument som legaliserer overtakelsen ved rettslig kjennelse eller dom!!! 

 

Se samlekommentaren til punkt 1, 2, 3 og 7 ovenfor vedrørende insinuasjonen om at HDC kun var et driftsselskap og derved uten eiendomsbesittelse.

8 Prosessen omkring avviklingen av HDC som driftsselskap ble sluttført på en god måte gjennom en avtale mellom partene.

Vel, ettertiden har vist at prosessen inkluderer en pågående rettssak, og anmodning både til det tanzanianske antikorrupsjonsbyrået og det norske utenriksdepartementet om å granske den uløste konflikten med sikte å finne ut om det har skjedd noe illegitimt. God måte?

Dr. Oystein Evjen Olsen

Managing Medical Director

Haydom Lutheran Hospital”

 

 

 

 

 

Illojalitet som styreleder i HDC

Øystein Evjen Olsen trakk seg som leder styret i HDC først etter okkupasjonen av Mulbadaw- farmen 12. aug 2006. I to sammenhenger finnes skriftlig dokumentasjon som viser illojale handlinger. Olsen driver renkespill bak ryggen til sitt eget styre. I tillegg støttet Øystein Olsen SHVs krav om full kontroll over og i realiteten oppløsning av HDC.

Skriftlig dokumentasjon på renkespill

A: Kontakten med Tadayo

I juni 2006 signerte bobestyrer Joseph Tadayo nye kjøpekontrakter på Mulbadaw. farmen og servicesenteret med HLH som kjøper (Øystein Evjen Olsens bror signerte, fullmakter ikke kjent). I forkant av dette er det klart at Øystein Olsen, som direktør ved HLH,  må ha ført forhandlinger med Tadayo om nytt kjøp, og formodentlig også mottatt juridisk rådgivning fra Tadayo i relasjon til hvordan HDC kunne settes på sidelinjen. Les dokumentasjon på kontakten med Tadayo her.

Realitetsinnholdet i brevet til Tadayo kommenteres ikke her. Det er kommentert under Juridiske spørsmål på sida som omhandler selvtekt. Imidlertid kan det ikke være tvil om at det var svært illojalt overfor resten av styret i HDC å sende et slikt brev uten noen informasjon til HDC verken før eller siden. Brevet er kommet fram i forbindelse med den pågående rettssaken. 

B: Planleggingen av okkupasjonen 12. aug. 2006

Det er ingen tvil om at HLH og SHV hadde et felles ansvar for okkupasjonen av eiendommene 12 aug. 2006. Dette framgår klart av pressemeldingen ovenfor og av Olsens avisinnlegg i okt 2007. Planleggeingen var godt koordinert med SHV. Les fullmakten som dokumenterer dette. Igjen er det utvilsomt at det er svært illojalt av Olsen, som sittende styreleder, å planlegge og gjennomføre en slik aksjon mot selskapet han er styreleder i.

Dokumentasjon på Olsens fratredelse med tilbakevirkende kraft (07.05.09)

Øystein Evjen Olsen sendte i sept. 2006 et udatert brev til HDC- styrets sekretær hvor han med tilbakevirkende kraft trakk seg som styreleder i HDC. Brevet er loggført mottatt 22.9.2006. Hva Olsen har tenkt på ved henvisningen til en uttalelse han hevder å ha gitt 6.8.2006 er ukjent for HDC. Derimot taler handlingen seks dager senere sitt tydelige språk, og det var derfor HDC- styrets sekretær ba om å få en skriftlig avklaring på Olsens rolle som styreformann i HDC. 

Det er vanskelig å finne noe forsvar for den illojalitet  Øysten Evjen Olsen viste mot sitt eget styre mens han var valgt styreleder i HDC. Han må nødvendigvis ha ført hemmelige forhandlinger om ”kjøp” av de eiendommene HDC allerede hadde kjøpt med bobestyrer Tadayo i forkant av Olsens brev til Tadayo av 2.6.2009.  Samtidig var Olsen med på å planlegge og stå bak aksjonen, hvor begge eiendommene ble bemektiget med makt 12.08.2006. Olsen burde selvfølgelig ha trukket seg som styreleder i HDC straks etter nederlaget ved avstemningen i styret 28.05.2006.

(Dokumentasjonen tilgjengelig på nettstedet fra 07.05.09)

Øystein Evjen Olsen støttet SHVs urimelige krav

I en e- post til medlemmene i HDC- styret sendt 30.04.06 kommer styreleder Olsen og SHV med krav som i realiteten ville vingestekket HDC og deretter ført til oppløsning av selskapet. Les kravene her (engelsk verson med HDCs kommentarer på norsk).

 

Link til neste dokument i anbefalt leserekkefølge: UD vil ikke granske uetiske handlinger