Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Nyspiret hvete på Mulbadaw i 2006

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

 

Pressemelding fra HDC 09-03-2009

Pressemeldingen, som er gjengitt nedenfor, ble 9. mars 2009 sendt til en del norske mediebedrifter og utvalgte norske politikere på lokalt og nasjonalt plan. 

Pressemelding fra Haydom Development Company Ltd:

Haydoms Venner i retten for selvtekt i Tanzania

admin4jpg.jpgTo år etter stevningen har motparten klart å unngå realitetsbehandling av saken. Den er nå berammet til april i år. Det tanzanianske selskapet Haydom Development Company Ltd. stevnet for to år siden representanter for Stiftelsen Haydoms Venner og Haydomsykehuset for retten i Tanzania i en sak om lovstridig framferd. De tok med makt kontroll over to store eiendommer på størrelse med en tredjepart av alt jordbruksareal i Vest-Agder.

Les mer: www.haydom-dc.com

 

 

Selvtekt og ulovlig drift

Haydoms venner og Haydomsykehuset tok ved selvtekt uten noe formelt rettsgrunnlag 12. Aug. 2006 kontroll over eiendommene på ca 60 000 daa, og har siden drevet dem uten registrering i noe bedriftsregister.

Haydomsykehuset er i følge tanzaniansk lov ikke en juridisk enhet som har lov til å eie eller drive jordbruksbedrifter. Haydom Development Company Ltd blei derfor etablert i 2004, på initiativ av daværende leder for Haydom sykehuset i Tanzania Dr O.H.E. Olsen, for å eie og drive eiendommen på en lovlig måte. 

 

En ikke sak for norske myndigheter

Med bakgrunn i handlemåten og mistanker om ”uregelmessigheter” i forhold til rettssaken og bruk av norske bistandsmidler blei utenriksdepartementet bedt om å vurdere gransking av saken.

 

I brev til HDC datert 16.2.2009 skriver avdelingsdirektør Kåre Stormark i utenriksdepartementet: ”Departementet har adgang til å sette i gang gransking i de tilfeller at det foreligger en begrunnet mistanke om økonomiske misligheter i relasjon til norske bistandsmidler. Departementet har vurdert den informasjon som er framlagt i saken samt gjennomført konsultasjoner med de berørte parter. På bakgrunn av de opplysninger som er gjort kjent for departementet, kan vi ikke se at det foreligger grunnlag for en offentlig gransking.”

Noe krav om at en bidragsmottaker skal følge en viss etisk minstestandard, ser ikke ut til å eksistere i det norske utenriksdepartementet..

Mer informasjon om HDC

Nettstedet www.haydom-dc.com går nå ut med detaljert informasjon om konflikten og bakgrunnen for den. Nettstedet har også informasjon om hva det tanzanianske selskapet HDC Ltd står for og hva som blei oppnådd på 18 måneder.