Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Formålet med brevet var å forhåndsinformere UD om at HDCs nye nettsted, samt å minne UD på granskingsspørsmålet. Nettsidene var kun lastet opp til en midlertidig server. Med et positivt tilsagn om gransking fra UD ville det blitt vurdert å utsette publiseringen, for ikke å skade Haydom- sykehusets renomè. I tillegg er hovedeankepunktene fra HDC mot HLH/SVH gjengitt. Brevet krysset i posten med UDs svar på anmodningen om gransking. Til høyre er gjengitt ordlyden i brevet fra Jakobsen og Tednes:

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Brev til Utenriksdepartementet 18.02.2009:

 

 

Utenriksdepartementet                                                     Kristiansand/Mandal18.02.2009               

Att: Ambassadør Eirik Glenne

Postb. 8114 Dep.

0032 Oslo

 INFORMASJON OM KONFLIKTEN HDC VS. HLH/SHV

Det vises til tidligere korrespondanse og møter i UD i Oslo 23. juni og 19. nov. 2008 i forbindelse med vår skriftlige anmodning til UD om å granske konflikten mellom Haydom Development Company Ltd  (HDC) på den ene siden og Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) på den andre siden. HLH er en betydelig mottaker av norsk utviklingshjelp, og vi mener HLH i forbindelse med ovennevnte konflikt har opptrådt uetisk og formodentlig også ulovlig.

Vi gjør denne henvendelsen for å gjøre oppmerksom på at (HDC) har bestemt seg for å informere om seg selv og sin virksomhet på internett. HDCs nye hjemmesider er et ledd i et ønske om å informere allmennheten om selskapet. Dessuten ønsker HDC mer diskusjon i media om   konflikten. Hjemmesiden er under konstruksjon, men den er midlertidig lagt ut på internettadressen:

 http://home.broadpark.no/~ktednes  

Den delen av hjemmesiden som angår konflikten mellom HDC og HLH/SHV, er tilnærmet ferdig og tilgjengelig på internett. Her gis en omfattende redegjørelse om konflikten sett fra HDCs ståsted, bl.a. med en kronologisk framstilling av viktige hendelser. Informasjonen på hjemmesidene er forsøkt systematisert på en måte som kan lette forståelsen av denne kompliserte saken. På egne sider er det gjengitt en utførlig gjennomgang av vår påstand om selvtekt 12. aug. 2006 og mistankene om korrupsjon. Kanskje kan en gjennomlesing av denne måten å organisere informasjonen på, være nyttig i forbindelse med UDs arbeid med å ta stilling til om en gransking skal iverksettes, slik vi har bedt om.

Vi tillater oss å minne om at de viktigste ankepunktene mot HLH/SHV er følgende:

·         Haydomdirektør Øystein Olsens illojale opptreden overfor styret i HDC mens han var styreleder i selskapet i 2006. Han informerte ikke styret i HDC i forkant om forhandlingene med bobestyrer Joseph Tadayo og om ”kjøpet” av de omstride eiendommene til HLH i juni 2006. Heller ikke informerte han styret i forkant av okkupasjonen 12. aug. 2006.  

·         SHVs manglende oppfylling av lånetilsagnet til HDC, jevnfør styrevedtak i SHV av 27. okt 2005.  

·         Okkupasjonen av eiendommene (Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC) 12aug. 2006 skjedde uten forutgående søksmål, rettslig kjennelse eller dom og må derved betraktes som ulovlig selvtekt.

·         Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er neppe i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet. Så lenge farm og sykehus drives i samme selskap, synes den norske statlige utviklingshjelpen til selskapet også tvilsom i relasjon til retningslinjene.

·         Korrupsjonsmistankene og i den sammenheng den besynderlige saksgangen i forbindelse med rettssaken som HDC har reist i Tanzania om eiendomsforholdene.

UD yter hvert år betydelig støtte gjennom RNE i Dar es Salam til HLH (10,3 mill NOK i 2007). En må kunne forvente at UD har et krav om at HLH operer trygt innenfor Tanzanias lover og samtidig overholder en etisk minstestandard. Siden mistanken om korrupsjon først er reist, må det være i alle de berørte parters interesse å få denne avkreftet eller bekreftet.  Selvtekten 12. August 2006 synes ganske uomtvistelig fordi det ikke er framlagt noe i nærheten av et legalt rettsgrunnlag for denne private aksjonen.  Vi mener denne uretten er i seg selv er svært alvorlig. Så lenge den ikke er rettet opp, bør det få konsekvenser i relasjon til HLHs videre mottak av statlig norsk utviklingshjelp. F. eks kan UD stille som en betingelse for videre bistand at den ulovlige okkupasjonen av eiendommene opphører.

Neste rettsmøte i den pågående rettssaken i Tanzania om selve eiendomsretten til eiendommene, som ble solgt 2 ganger (se hjemmesiden for detaljerer), er visstnok berammet til ultimo april i år, men i denne rettsprosessen synes alt å kunne skje. Etter ca to års saksgang har HLH/SHV så langt klart å trenere en realitetsbehandling av saken i en tanzaniansk rettssal.

Vi imøteser nå at UD snart skal ta stilling til vår henvendelse og avgjøre om det skal iverksettes videre gransking av det som har skjedd i relasjon til konflikten mellom HDC og HLH/SHV.

Med vennlig hilsen

Halvdan Jakobsen                                                                                                   Kjetil Tednes

Kopi pr e- postvedlegg til følgende i UD:

Erik Solheim utviklingsminister@mfa.no

Jonas Gahr Støre umin@mfa.no

Eirik Glenne eirik.glenne@mfa.no

Oddbjørn Lyngroth ol@mfa.no

Johan Sørby jso@mfa.no

Janne Marit Knutrud jamk@mfa.no

Jon Lomøy jon.lomoy@mfa.no

Hanne Tilrem htt@mfa.no