Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Til høyre er gjengitt en ny anmodning til UD om gransking av HLH relatert til økonomiske misligheter.

HDC mener det er grunn til å mistenke at ressursbruken til HLH i forbindelse med angrepet på Mulbadaw- farmen og servicesenteret i aug. 2006 og den etterfølgende okkupasjonen kan betegnes som "økonomiske misligheter relatert til norske bistandsmidler"

Se brevets bildevedlegg her.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Anmodning om ny gransking av HLH

 

Et brev med følgende ordlyd er sendt Utenriksdepartementet:

 

Utenriksdepartementet                                                                    Kristiansand 11.5.2009

Att: Avd. dir. Kåre Stormark

Postb. 8114 Dep.

0032 Oslo

ANMODNING OM NY GRANSKING AV HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL I TANZANIA RELATERT TIL ØKONOMISKE MISLIGHETER M.V.

Det vises til Deres brev til undertegnede av 16.2.2009 med Deres referanse 05/05954 og til tidligere korrespondanse og møter i sakens anledning.

Jeg forstår Deres ovennevnte brev av 16.2.2009 slik at UD ikke vil iverksette noen gransking av Haydom Lutheran Hospital (HLH) fordi det ut i fra de opplysningene som foreligger, er slik at UD ikke ”finner at det foreligger grunnlag for en begrunnet mistanke om økonomiske misligheter relatert til norske bistandsmidler”.  

Det tanzanianske selskapet Haydom Development Company Ltd (HDC) ble i aug. 2006 fordrevet fra sine eiendommer i regi av HLH. Så langt er det ikke framlagt noe legalt rettsgrunnlag pr aug. 2006 som kan rettferdiggjøre besettelsen 12. august 2006 og den etterfølgende okkupasjonen. Aksjonen framtrer derfor som ulovlig selvtekt uansett utfallet av de pågående rettsprosesser. I mitt brev til UD av 29.4.2008 med anmodning om gransking av HLH, er det ikke rettet noe spesielt søkelys mot de ressursene som ble brukt fra HLH sin side under angrepet på Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC 12. aug 2006 og ved den etterfølgende okkupasjonen, som har vart til dags dato. Derfor vil jeg be om at UD vurderer denne ressursbruken spesielt.

I følge den granskingsrapporten (CMI- rapporten), som ble lagt fram fra to forskere ved Christian Mikkelsens Institutt i des. 2007 etter oppdrag fra RNE i Dar es Salam, var Mulbadaw- farmen og CMSC pr des. 2007 ikke skilt ut fra HLH som egne selvstendige og offentlig registrerte driftenheter (og har så langt jeg kjenner til har de ikke blitt utskilt og registrert senere heller). På s. VI (i summary) i CMI- rapporten gis dessuten følgende anbefaling med klar henvisning til farmdriften i foregående avsnitt: Treat projects which mainly function to generate income for the hospital as profit centres in the financial accounting system”. Mangelen på ”profit centre” og derved mangelen på stringent intern fakturering av mottatte varer og tjenester mellom farm og sykehus, viser at rapportforfatterne i sykehusets regnskaper neppe fant noe skikkelig regnskapsmessig skille mellom farm og sykehus. Følgelig er det formodentlig ikke mulig ut i fra regnskapet å skille klart mellom ressursbruk til farm eller sykehus.

Sammenblandingen av farm og sykehus bør være problematisk for UD bl.a. av følgende årsaker:

En veldedig organisasjon som HLH (som igjen er eid av den lutherske kirka i Tanzania) har etter det HDC kjenner til ikke anledning til å eie og drive slik storskala næringsvirksomhet i Tanzania av den type farmdriften representerer.
RNE i Dar es Salam gjorde det klart i forbindelse med det ambassadestøttede prosjektet ”Haydom Agricultural Programme” i 2004 at ambassaden kun vil støtte HLH økonomisk, og ikke gi økonomisk støtte til storskala landbruksproduksjon drevet av sykehuset. Formodentlig gjelder ambassadens reservasjon fortsatt på dette punktet.
Siden det ikke er lagt fram noe legalt rettsgrunnlag pr aug. 2006 for okkupasjonen og driften av de omstridte eiendommene, vil enhver beviselig bruk av norske bistandsmidler i denne sammenheng enten måtte tolkes som en aksept av både okkupasjonen og ressursbruken fra norske bistandsmyndigheter, eller tolkes som uautorisert bruk (misbruk) av norske bistandsmidler.

Det framgår av CMI- rapporten s. 14 vedrørende driftsresultatet for Mulbadaw- farmen i driftssesongen 2006 - 2007: 

"In the 12-month period from August 2006, the income and

expenditure from the farm have been:

• Income 295,955,653/=

• Expenditure 623,426,059/=

• Loss 327,470,406/=

This loss has not affected the economic situation of the hospital."

Siden CMI- rapporten må tolkes slik at det for driftssesongen 2006-2007 ikke var opprettet noe ”profit centre” for farmen med innarbeidede rutiner for intern fakturering i HLHs regnskaper, må overstående tall i beste fall være framkommet ved overslag eller omtrentlige antagelser for varer og tjenester mottatt av farmen fra HLH. For å kunne vurdere regnskapsmaterialet i relasjon til om det har skjedd misbruk av norske bistandsmidler, anmoder jeg UD om å sørge for at jeg får en detaljert kopi av HLHs regnskaper med kopi av bilag og underbilag vedrørende Mulbadaw -farmen og CMSC og driften av disse fra 2006 og fram til siste tilgengelige regnskap. I tillegg ønsker jeg få opplyst hvordan det nevnte underskuddet på 327,4 mill TSH fra 2007 er utregnet og dekket inn.

Minst en av bilene, som ble benyttet til personelltransport ved angrepet 12.8.2006 og ved den etterfølgende okkupasjonen, var gitt til Haydomsykehuset fra NORAD i forbindelse med et aidsprosjekt noen år tidligere (se bildevedlegg). Ved okkupasjonen 12. aug. 2006 deltok sjefslege Isaak Mallyeck og sykehusets administrasjonssjef Samwel Mshashi fra Haydomsykehusets ledelse. I tillegg deltok fra sykehuset bl.a. en rekke av sykehusets uniformerte vakter ved aksjonen, og noen av sykehusvaktene fortsatte i tjeneste ved de okkuperte eiendommene.  Ut i fra opplysninger i CMI- rapporten om RNEs bidrag til totalutgiftene ved HLH, må det kunne antas at anslagsvis 2/3 av bilenes løpende driftsutgifter og sykehuspersonellets lønn i 2007 ble dekket ved norske bistandsmidler gitt gjennom RNE i Dar es Salam.

Uavhengig av om UD kan eller vil la meg få tilgang til det regnskapsmaterialet jeg ber om, anmoder jeg om at UD på nytt gjør en selvstendig vurdering i relasjon til om norske bistandsmidler likevel kan være brukt på en irregulær måte slik at det kan sies å ha oppstått økonomiske misligheter i relasjon til det materiell, det personell og eventuelt andre ressurser, som ble brukt av HLH under besettelsen i 2006 og den etterfølgende okkupasjon og drift av de omstridte eiendommene.

Siden spørsmålet om det forelå noe legalt rettsgrunnlag pr 12.aug. 2006 for HLHs besettelse og etterfølgende okkupasjon av de omstridte eiendommene er så sentralt i konflikten mellom HDC og HLH, tillater jeg meg å komme med enda en anmodning overfor UD: Jeg ber om at UD avklarer om man i departementet kjenner til noe legalt rettsgrunnlag pr 12. aug. 2006 (rettslig dom eller kjennelse eller administrativt vedtak fra adekvat tanzaniansk myndighet med tilsvarende rettslig status). I det tilfelle at UD har fått forelagt eller kjenner til noe legalt rettsgrunnlag, ber jeg om at UD sørger for at jeg får en kopi av dette rettsgrunnlaget.

For øvrig viser jeg til HDCs nettsted: www.haydom-dc.com hvor det utførlig er redegjort for konflikten mellom HDC og HLH sett fra HDCs synspunkt.

Med vennlig hilsen

                                                           Kjetil Tednes

Vedlegg: Bilde tatt utenfor porten til Mulbadaw- farmen 21.8.2006 med forstørret utsnitt som viser at bilen var en gave til HLH fra NORAD. Denne eller en tilsvarende merket bil ble benyttet ved besettelsen 12.8.2006.

Kopi av dette brevet er sendt pr e- post til følgende i UD:

Erik Solheim utviklingsminister@mfa.no

Jonas Gahr Støre umin@mfa.no

Kåre Stormark ks@mfa.no

Eirik Glenne eirik.glenne@mfa.no

Oddbjørn Lyngroth ol@mfa.no

Johan Sørby jso@mfa.no

Janne Marit Knutrud jamk@mfa.no

Jon Lomøy jon.lomoy@mfa.no

Hanne Tilrem htt@mfa.no

Kopi av dette brevet er også tilgjengelig på HDCs nettsted: www.haydom-dc.com