Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Kronologisk om bakgrunnen for HDC

4 ”mindre” gårdsbruk stilt til disposisjon for ”Dr Olsen” senior – drevet av verkstedet på sykehuset. Vanskelig å vurdere nytten, underskudd i tre av fire år i følge kilder i administrasjonen på sykehuset.  Styrt av Dr Olsen  

Før 2004  

4 mindre gårdsbruk

Vedtak i Parlamentet i Tanzania i mars innebærer at 7 NAFCO- farmer (National Agriculture and Food Corporation) på til sammen 280 000daa hvetemark i Hanang distriktet  (ca 50-60 km fra Haydomhospitalet) skal selges sammen med utdannings- og vedlikeholdsenheten (CMSC, Central Maintenance Service Centre). Farmene og vedlikeholdsenheten var anlagt av den statlige kanadiske utviklingsorganisasjonen (CIDA, Canadian International Development Agency) på 70- tallet. Kanadierne trakk seg ut på begynnelsen av 90- tallet og den tanzanianske staten overtok og dannet det statseide driftsselskapet NAFCO. NAFCO klarte ikke å drive med overskudd og gikk i praksis konkurs. Driften av farmene hadde ligget nede i flere år da parlamentet vedtok å selge til private interesser. Halvdan Jakobsen blir spurt av dr. Olsen om å utvikle et foreløpig prosjektdokument for Mulbadaw farmen som Dr. Olsen ønsker å kjøpe/få. Tanken var opprinnelig å utvide landbruksproduksjonen med 40 000 daa i sykehusets regi, slik som før 2004. I prosjektdokumentet foreslår imidlertid Jakobsen en organisering som flytter risikoen fra sykehuset til et ”foretak” med arbeidstittel ” Haydom Agricultural Programme”  med egen finansiering. 

 

Våren 2004  

40.000 daa på Mulbadaw

 

 

Foreløpig prosjekt

  1. Den norske ambassaden i Dar innvilger ”reisestipend”, NOK 50 000, i støtte til ”feasibility study” og Halvdan Jakobsen  ferdigstiller prosjektdokumentet ”Haydom Agricultural Programme”.  I møter med ambassaden Dar es Salaam blir det imidlertid klart at ambassaden kun vil gi støtte til sykehuset, ikke til landbruksproduksjon drevet av sykehuset.
  2. 29. oktober: Dr Olsen søker formeldt om et lån til Haydom Lutheran Hospital (HLH) fra Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) for finansiering av kjøp av Mulbadaw farmen med 40 000 daa dyrket mark. 52 % av kjøpesummen betales av Haydoms Venner i Norge på vegne av HLH, fem minutter før betalingsfristens utløp i feb. 2005.
  3. Sykehusets faste advokater (Imboru Chambers) gjør det klart for Dr Olsen at sykehuset i følge tanzanianske lover verken kan eie eller drive en landbrukseiendom. Sykehuset er selv formelt eid av den lutherske kirka i Tanzania.  Dr Olsen fikk valget mellom enten å la ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania) under biskopens ledelse eie og drive landbrukseiendommen, eller å stifte et aksjeselskap for å eie og drive landbrukseiendommen. Dr Olsen valgte aksjeselskap, Haydom Development Company Ltd (HDC), som ble registrert i firmaregisteret i Tanzania 16. november. Les godkjenningsdokumentet her. 
  4. Styresammensetningen ble formeldt vedtatt på første ordinære generalforsamling etter stiftelsesmøtet. Sykehusets advokatfirma ved advokat San`ka var sekretær for styret. Her er de 5 opprinnelige styremedlemmene i HDC:

a)      Dr Ole Halgrim Olsen satt selv som styreleder fram til sin død i 2005 i et styre på fem medlemmer foreslått av dr Olsen selv og Stiftelsen Haydoms venner (SHV) i Norge.

b)      Advokat John Umbulla i sykehusets daværende advokatfirma,  Imboru Chambers ,var styremedlem. Han var den juridiske arkitekten bak opprettelse av HDC i samsvar med tanzanianske lover og regler. Umbulla er nå styreleder i HDC.

c)      Haydomsykehusets administrative leder Samwel Mshashi var styremedlem fram til konflikten om Mulbadaw- farmen toppet seg i august 2006. Han fratrådte da styret, men har gjeninntrådte i 2008. I mellomtiden hadde han sluttet ved sykehuset for å tiltre stilling som administrativ health officer i Manyara region. Mshashi er altså statlig leder av helsevesenet i den regionen i Tanzania Haydomsykehuset befinner seg. 

d)      Oddvar Jakobsen ble bedt av SHV v. styremedlem Kjell Knutsen om å sitte i styret for HDC. Han er opprinnelig siviløkonom og har mange års erfaring som senior administrator i Tanzania, bl.a. som ass. landdirektør for FNs Utviklingsfond (UNDP).  Han tilbød seg å kjøpe og kjøpte 10 aksjer (av 1000 aksjer totalt) – i tråd med nye regler for styremedlemmer i aksjeselskap Tanzania. Oddvar Jakobsen er pensjonist etter mer enn 25 års tjeneste for UNDP i Afrika (Tanzania, Ghana, Zimbawe og Namibia) og bor for tida i Nairobi i Kenya. Han snakker flytende swahili.

e)      Halvdan Jakobsen har også vært med i styret fra begynnelsen. Han ble satt av styret som ”Managing Director” ved Mulbadaw- farmen og vedlikeholdsenheten, på initiativ av dr. Olsen, og fikk som første oppgave å sluttforhandle kjøpsavtalen for Mulbadaw- farmen. Halvdan Jakobsen er opprinnelig landbruksakademiker fra Ås. Han har 35 års erfaring fra utviklingsarbeidarbeid i Afrika, for det meste i Tanzania, men også Mosambique. Han snakker flytende swahili og portugisisk.

Høsten 2004  

”Haydom Agricultural Programme”

 

Lån fra SHV klareres

 

HDC  registreres formelt

 

 

5 styremedlemmer i HDC

Dr Ole Halgrim Olsen leder for styret i HDC

Forhandlingene om vilkårene for overtakelse sluttføres kl 12:00. Under ledelse av Ingar Kvia settes plogen i bakken på Mulbadaw kl 16:00 samme dag og produksjonen er i gang!

11. febr 2005  

I gang på Mulbadaw

Dr Ole Halgrim Evjen Olsen dør. Senere i 2005 blir hans sønn, dr Øystein Evjen Olsen, ansatt som ny leder på HLH og overtar vervet som styreleder i HDC etter sin far.

29. mai 2005  

Dr. Olsen sen. dør

Link tilbake til Bakgrunnen for HDC

Link til neste dokument i anbefalt leserekkefølge om konflikten: Kronologisk framstilling av konflikten