Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Utenriksdepartementet har, etter å ha vurdert saken i over ni måneder, ikke funnet grunnlag for å granske Haydom Lutheran Hospital i Tanzania for økonomiske misligheter relatert til norske bistandsmidler. Selvtekt, uregistrert forretningsvirksomhet, lovstridig og uetisk framferd for å få kontroll med store jordeiendommer av nordmenn i Tanzania har ikke Utenriksdepartementet mandat til å granske. Utenriksdepartementet har ikke tatt stilling i konflikten om eiendomsretten til gården, en sak som er brakt inn for rettsapparatet i Tanzania.  
Bildet er tatt 21.aug 2006 utenfor porten til Mulbadaw- farmen. Bilen ble også brukt under okkupasjonen 12. aug. samme år. Den ble gitt av NORAD til et HIV / AIDS prosjekt i regi av HLH. Misbruk av norske bistandsmidler?

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Kommentarer til UDs beslutning om ikke å granske HLH

Halvdan Jakobsen 19. Februar 2009

Haydom Development Company Ltd (HDC) er et aksjeselskap som blei stiftet 16. November i 2004 på initiativ av Dr Ole Halgrim Evjen Olsen etter råd Haydom Lutheran Hospital (HLH) sine juridiske rådgivere. Juristene gjorde Dr Olsen oppmerksom på at sykehuset ikke har lov til verken å eie eller drive kommersielle gardsbruk i Tanzania.  Til sammen utgjør eiendommene ca 60 000daa, tilsvarende en tredjedel av all dyrket mark i Vest-Agder.

Selvtekt

Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) i Norge tok 12. august 2006 eiendommene fra HDC med fysisk makt.  De beordret, gjennom sykehusets nye ledelse, vaktmannskapet på sykehuset til å okkupere eiendommene.  De var utstyrt med lange politikøller, et redskap som det drepes mange med i Tanzania hvert år. Begrunnelsen var oppgitt til et ønske om å ha full kontroll direkte fra Norge over eiendommene; kjøpet av eiendommene var finansiert med lån og garantier fra SHV.

Verken Stiftelsen Haydoms Venner eller HLH hadde et eneste juridisk dokument som kunne legalisere det de gjorde; de kastet sine egne juridiske rådgivere på dør fordi de ikke likte de råd de fikk av juristene.

HDC er part i konflikten om den juridiske rett til å eie og drive to eiendommer som HDC Ltd kjøpte og overtok i 2005.  Dr Ole Halgrim Evjen Olsen, direktør på Haydom Lutheran Hospital, var leder av styret i HDC da kjøpsavtatalene blei inngått og eiendommene overdratt til HDC.  Planene om å ta full kontroll med eiendommene fra Norge tok blei satt ut i livet året etter han døde.

UD er tilfreds med HLH

HDC Ltd er nylig informert om at Det Kongelige Utenriksdepartementet ikke har en begrunnet mistanke om at Haydom Lutheran Hospital har begått økonomiske misligheter relatert til norske bistandsmidler.  Det tar HDC til etterretning.  Det ville være sensasjonelt om et av bistands- og kristen-Norges største flaggskip utenriks skulle mistenkes for svindel. Men at ingen har gransket noe som helst er ikke bare godt nytt; ei gransking ville ha vært ei fin anledning til å få løyst en konflikt ingen ønsker. 

Informasjon - kommunikasjon -konfrontasjon?

Denne sida i verdensveven er etablert for å informere om Haydom Development Company Ltd. 

Stiftelsen Haydoms Venner og Haydom Lutheran Hospital har forlangt at media ikke skal få innsikt i den maktkampen som oppsto etter at Dr Ole Halgrim Evjen Olsen døde i 2005.  Det blei forlangt i avtalene som blei inngått både i Arusha i august 2006 og i Kristiansand i februar 2007.

Journalister både Norge og i Tanzania har også på ulike måter blitt hindret i å rapportere om konflikten ut fra en frykt for at noe av det som vil komme fram kan skade arbeidet for sykehuset på Haydom.  HDC Ltd har ikke noe å skjule, men har likevel til nå langt på veg etterkommet kravet om å unngå oppmerksomhet i media som kan skade arbeidet på sykehuset på Haydom. Nå er det imidlertid på tide å la offentligheten få kjennskap til konflikten. 

Det kan være sider av denne konflikten som Stiftelsen Haydoms Venner ønsker å utdype mer enn det som til nå er gjort på denne sida; det ønsker jeg velkommen.  Jeg tror at den beste måten å komme videre på er kommunikasjon, inkludert konfrontasjon om nødvendig.  Åpenhet er bedre enn de lukkede roms maktpolitikk.

Hovedmålgruppa for informasjonen på denne sida er Haydom engasjerte mennesker i Norge og i Tanzania.  I denne fasen har redaksjonen prioritert målgruppa i Norge og prioritert informasjon om konflikten.  Det er også lagt inn noe dokumentasjon som viser hva HDC står for og noe om hva som HDC oppnådde før selskapet blei jaget bort med makt fra eiendommene.

Muhammed tegningene og Haydomkritikk

På Sørlandet er Haydom glorifisert; det kan gjøre det vanskelig for en journalist eller andre å få Haydom kritisk stoff på trykk; det gjelder også stoff som kan gi et mer nyansert bilde av det som foregår i de ulike veldedige organisasjoner og maktstrukturer som støtter Haydom. Kritikk av HLH vekker følelser hos mange på Sørlandet som er i slekt med følelser som noen muhammedanere føler, når Muhammed blir karikert og kritisert.

Glorifiseringa kan gjøre det vanskelig for formannen i Stiftelsen Haydoms Venner å rydde i det som det bør ryddes i, det kan være at noe er ubehagelig å ta i.  Formannen i Stiftelsen Haydoms Venner er fylkesordfører i Vest-Agder.  Som erfaren KrF politiker er han den rette ryddegutten.  Spørsmålet er kanskje om han får lov til å rydde av de som egentlig styrer Stiftelsen Haydoms Venner i denne saken.

Gransking grunnlag for fred og samarbeid?

Det hadde vært bra om Utenriksdepartementet hadde hatt mandat til å undersøke anklagene om selvtekt, uregistrert og ulovlig forretningsvirksomhet og uetisk framferd  som kan ha oppstått bare for at noen i eller nært knyttet til Stiftelsen Haydoms Venner i Norge skal ha full kontroll fra Norge med et stykke Tanzania; et tanzaniansk selskap og noen tanzanianske statsborgere. HDC hadde overtatt og dreiv selskapet på lovlig måte til sykehusets og lokalsamfunnets beste, også i Dr Olsens ånd i følge to av hans barn på besøk på Mulbadaw så seint som mars 2006. Ei profesjonell og åpen gransking av alle sider av denne kjedelige saken kan gi grunnlag for å komme videre på en måte som vil tjene lokalsamfunnet og Haydomsykehuset.